Bilans jest jednym z obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. Sporządzany jest na dany moment, więc pokazuje nam sytuację przedsiębiorstwa w określonym wycinku czasu. Z naszego poradnika dowiesz się jak i kiedy przygotować bilans oraz jakimi regułami się przy tym kierować.
Pokaż więcej

Każde przedsiębiorstwo prowadzące księgowość według zasad pełnej rachunkowości zobowiązane jest do sporządzania sprawozdania finansowego. Jednym z jego elementów jest bilans. Jest to zestawienie pokazujące stan aktywów i pasywów danej jednostki sporządzane na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego. Bilans sporządzany jest na konkretny dzień, co oznacza, że jest zestawieniem o charakterze statycznym.

Zamknięcie ksiąg obrotowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się:

 • na dzień kończący rok obrotowy,
 • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży,
 • zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Składniki bilansu

Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów firmy. Aktywa są to zasoby majątkowe firmy, natomiast pasywa to źródła ich finansowania. W prawidłowo sporządzonym bilansie aktywa powinny być równe pasywom, ponieważ każde aktywo powinno mieć wskazane źródła finansowania. Aktywa dzielą się ze względu na stopień ich płynności – wyróżniamy aktywa trwałe i obrotowe. Pierwsza grupa to aktywa, których okres przydatności jest dłuższy niż 12 miesięcy (np. budynki, sprzęt), z kolei druga grupa ma termin zużycia krótszy niż rok (np. zapasy towarów). Z kolei pasywa dzielimy na kapitały własne i obce. Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. fundusze własne firmy, do drugiej wszelkie zobowiązania, np. kredyty i pożyczki.

Szczegółowy wzór sporządzenia bilansu znajdziemy w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości. Bilans może być sporządzony w układzie jednostronnym lub dwustronnym. W wersji jednostronnej aktywa są prezentowane naprzemiennie ze źródłami finansowania. W dwustronnej – aktywa są wykazywane oddzielnie od pasywów.

Prawidłowo sporządzony bilans musi zawierać:

 • oznaczenie podmiotu, czyli jego nazwę
 • datę, czyli moment bilansowy, na który sporządzone jest zestawienie
 • wyszczególnione aktywa i pasywa oraz ich sumę
 • wyraz „bilans”
 • podpis osoby prowadzącej księgi i kierownika jednostki

Bilans - wzór

Aktywa

Pasywa

A.

Aktywa trwałe

A.

Kapitał (fundusz ) własny

I.

Wartości niematerialne i prawne

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe- środki trwałe w budowie- zaliczki na środki trwałe w budowie

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)

III.

Należności długoterminowe- od jednostek powiązanych- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale- od pozostałych jednostek

III.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV.

Inwestycje długoterminowe- nieruchomości- wartości niematerialne i prawne- długoterminowe aktywa finansowe- inne inwestycje długoterminowe

IV.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki– na udziały (akcje) własne

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego- inne rozliczenia międzyokresowe

V.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI.

Zysk (strata) netto

VII

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.

Aktywa obrotowe

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Zapasy- materiały- półprodukty i produkty w toku- produkty gotowe- towary- zaliczki na dostawy i usługi

I.

Rezerwy na zobowiązania- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne- pozostałe rezerwy

II.

Należności krótkoterminowe- należności od jednostek powiązanych- należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale- należności od pozostałych jednostek

II.

Zobowiązania długoterminowe- wobec jednostek powiązanych- wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale- wobec pozostałych jednostek

III.

Inwestycje krótkoterminowe- krótkoterminowe aktywa finansowe- inne inwestycje krótkoterminowe

III.

Zobowiązania krótkoterminowe- zobowiązania wobec jednostek powiązanych- zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale- zobowiązania wobec pozostałych jednostek

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

IV.

Rozliczenia międzyokresowe- ujemna wartość firmy- inne rozliczenia międzyokresowe

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D.

Udziały (akcje) własne

 

Aktywa razem

 

Pasywa razemLiteratura fachowa określa cechy, jakimi powinien charakteryzować się bilans oraz jego dwie podstawowe reguły – złotą i srebrną.

Cechy bilansu

 • zupełność – obejmuje on dane dotyczące zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w danym okresie
 • rzetelność – prezentacja obejmuje składniki zgodnie z ich stanem rzeczywistym
 • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji bilansu ze źródłami z których pochodzą
 • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest automatycznie bilansem otwarcia następnego
 • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu

Reguły bilansowe

 • złota reguła bilansowa – mówi nam o tym, że aktywa stałe powinny być w całości pokryte kapitałem własnym. Ta część majątku jest bowiem długoterminowo związana z przedsiębiorstwem (np. budynki) i charakteryzuje się niskim stopniem upłynnienia w gotówkę. Dlatego powinna być finansowana stabilnymi kapitałami.
 • srebrna reguła bilansowa – mówi nam z kolei o tym, że poziom kapitałów stałych powinien być równy lub wyższy niż aktywa stałe. Gwarantuje to wówczas przedsiębiorstwu niezależność finansową.
0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo