Ten, kto prowadzi działalność handlową lub usługową na niewielką skalę, np. udziela uczniom korepetycji, może biznesowo funkcjonować bez wypełniania wielu obowiązków administracyjnych i fiskalnych. Takiej aktywności nie musi wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), obowiązującej przy rejestrowaniu działalności, nawet jeśli jest ona zorganizowana i ciągła, czyli ma cechy klasycznej formy prowadzenia biznesu na własny rachunek. Wszystko za sprawą tzw. działalności nierejestrowanej. Czym właściwie jest nierejestrowana działalność gospodarcza i jakie koszty się z nią wiążą?
Pokaż więcej

Warunki prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej w 2021 roku?

W działalności nierejestrowanej liczy się należny z niej przychód, a nie osiągany dochód. Za kwoty należne uważa się takie, które przysługują wykonującej osobie, choćby ich faktycznie nie otrzymała, bez wartości zwróconych towarów czy udzielonych bonifikat.

W 2021 roku miesięczny limit przychodu z działalności nierejestrowanej wynosi 1400 zł, o 100 zł więcej niż rok wcześniej. Z kolei 2019 roku była to kwota 1125 zł. Zmiana limitów związana jest z rosnącą kwotą minimalnego wynagrodzenia. 

I tak np. nauczycielka matematyki, która po lekcjach udziela komercyjnie korepetycji i której miesięczny przychód z zajęć z uczniami nie przekracza 1 300 zł miesięcznie, nie musi rejestrować swojego biznesu w CEIDG. Może go wykonywać jako podmiot nierejestrowany. Nawet gdyby za grudniowe „korki” tę kwotę otrzymała już w styczniu 2020 r., jest to jej przychód należny za grudzień 2019 r.

Działalność nierejstrowana w 2021 r. – kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Aby móc korzystać z możliwości prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej, w ostatnich 60 miesiącach przed jej startem, nie można prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią osobym, których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r., nawet jeżeli między 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. prowadzili własny biznes.

Ewidencja nierejestrowanej działalności gospodarczej

Prowadzący działalność nierejestrowaną musi ewidencjonować sprzedaż, w której wykazuje kwotę uzyskanego przychodu należnego z dnia. Może to robić w formie uproszczonej, nawet w zwykłym zeszycie. Dzięki temu łatwo sprawdzi, czy nie przekracza dozwolonych 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli prowadzący taką działalność oferuje usługi np. fryzjerskie, kosmetyczne, związane z mechaniką samochodową czy cateringowe, transakcje musi rejestrować przy użyciu kasy fiskalnej.

Co do zasady przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie wystawia się faktur i rachunków. Taki wymóg pojawi się jednak, gdy zażąda ich kontrahent w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty. Może to być jednak faktura uproszczona, w której umieszcza się:

  • datę wystawienia,
  • kolejny numer tego dokumentu,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę należności ogółem.

Działalność nierejstrowana 2021 a zasady rozliczania podatków i ZUS

Jeśli prowadzący działalność nierejestrowaną nie oferuje np. usług prawniczych czy doradczych, jest zwolniony z podatku VAT (czyli od towarów i usług) i nie wystawia faktur. Co do zasady ze swojej mini-biznesowej aktywności rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-36 na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Nie odprowadza więc miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Z działalności nierejestrowanej z 2020 r. pierwsze rozliczenie złoży w urzędzie skarbowym do końca kwietnia 2021 r. Nie podlega też obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej tzw. działalności pozarolniczej, bo aktywność nierejestrowana się do niej nie zalicza. Nie musi zatem odprowadzać składek na ZUS.

Jeśli więc nauczycielkę matematyki z przykładu powyżej zatrudnia na etacie szkoła, to z tej racji podlega ona ubezpieczeniom społecznym i to angażująca ją placówka w większości je reguluje. Pozalekcyjne korepetycje prowadzone przez nauczycielkę w formie działalności nierejestrowanej nie są już objęte takim wymogiem.

Co jeśli przychód z działalności nierejestrowanej przekroczy miesięczny limit?

Jeśli początkujący biznesmen zarobi więcej niż połowę minimalnego wynagrodzenia, to przez jednorazową transakcję czy umowę nie zostanie automatycznie uznany za prowadzącego działalność gospodarczą. Aby tak ją zakwalifikować, zgodnie z ustawowymi warunkami, musi być wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz mieć charakter zorganizowany. Jeśli przedsiębiorca nie spełnia tych kryteriów, nie ma obaw – nie musi się rejestrować.

Czy można przekształcić działalność nierejestrowaną w działalność gospodarczą?

Prowadzący działalność nierejestrowaną w każdej chwili może przekształcić swoją działalność i złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Z dniem złożenia wniosku działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą, ze wszystkimi konsekwencjami. Taki wymóg pojawi się też, gdy przychód z aktywności nierejestrowanej przekroczy miesięczny próg przychodów działalności nierejestrowanej i biznesmen spełnia ustawowe przesłanki. W takiej sytuacji wniosek o wpis do CEIDG powinien złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym doszło do przekroczenia limitu.

Jeśli mimo takiego obowiązku prowadzący biznes nierejestrowany nie miał zamiaru prowadzić jednoosobowej działalności, to po dokonaniu wpisu może wnioskować o wykreślenie jej z rejestru lub ją zawiesić. Musi jednak pamiętać o tym, że po wykreśleniu przez dłuższy czas nie poprowadzi ponownie aktywności nierejestrowanej i nie skorzysta z wielu ulg związanych z rozpoczęciem własnego biznesu.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo