Ten, kto pracuje na cały etat, musi otrzymać przynajmniej płacę minimalną - to tzw. wynagrodzenie minimalne brutto. Gwarantuje je ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Konkretną wartość wskazuje do połowy września rząd w rozporządzeniu o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pokaż więcej

Co roku, od 1 stycznia ta kwota się zmienia i pracodawca nie może zatrudnionemu na cały etat zaproponować mniej, niż wynosi aktualne wynagrodzenie minimalne. Podobnie jest ze zleceniobiorcami, którym zapewnia się przynajmniej ustaloną na rok kalendarzowy stawkę godzinową za wykonywane zadania. Ile zatem wynosi płaca minimalna w 2020 roku? O ile wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

W 2020 r. możemy spodziewać się znacznej podwyżki pensji minimalnej. Jak się okazuje, w pierwszym zamyśle zaproponowana została tzw. najniższa krajowa na poziomie 2 450 zł. Ostatecznie płaca minimalna w 2020 r. wyniesie aż 2 600 zł. na rękę, a to podobno nie koniec podwyżek. Ile zatem wyniesie najniższa krajowa 2020 na rękę? Będzie to równo 1920,62 zł. Oznacza to zatem, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 49,7% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Rząd ogłosił jednocześnie, że do końca bieżącego roku, pensja minimalna ma wzrosnąć do 3 000 zł.

Minimalna krajowa - brutto czy netto?

Podniesienie od stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia do 2 600 zł nie oznacza oczywiście, że pracownik tyle otrzyma na rękę. Od tej kwoty trzeba odjąć składki społeczne i zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), a także pracownicze koszty uzyskania przychodów. Dlatego w najkorzystniejszym wariancie rozliczeń podatkowo-składkowych etatowiec otrzyma 1 878 zł wynagrodzenia netto miesięcznie.

Minimalna krajowa w 2020 r. z dodatkiem stażowym

Początek 2020 r. to także korzystne zmiany dla pracowników z wysługą lat, gdyż mogą liczyć na większa pensję. Przyjęta jeszcze w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zakłada bowiem, że dodatek stażowy zostanie wyłączony z podstawy wymiaru wynagrodzenia. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Zmiana ta ma zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększyć stabilizację w sektorze publicznym.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Podwyżka pensji minimalnej w 2020 roku wiąże się również ze wzrostem stawki godzinowej. To dobra wiadomość dla osób pracujących m.in. na umowie zlecenie. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku, obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł. To duży wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy wynosiła ona 14,70 zł.

Jakie świadczenia i składki należy odprowadzać przy płacy minimalnej?

Gdy zatrudnieni zapadają na zdrowiu, mają prawo do zasiłków i świadczeń chorobowych. A te też rosną, gdy idzie w górę pensja minimalna. U pełnoetatowego pracownika podstawę wymiaru zasiłku stanowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Tak samo jest z najniższą podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które ustala się tak jak zasiłek chorobowy. Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków w 2020 r. wynosi 2 243,54 zł.

Składki społeczne dla początkujących przedsiębiorców, którzy spełniają określone warunki dla prowadzenia biznesu, też są powiązane z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że do ZUS trzeba płacić więcej.

Od 1 stycznia 2020 r. preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS, którą stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, sięgnęła 780 zł.

Po podniesieniu wynagrodzenia minimalne składki ZUS za początkujących przedsiębiorców w 2020 r. wyniosły na ubezpieczenie:

  • emerytalne 152,25 zł (675 zł x 19,52 proc.),
  • rentowe 62,4 zł (675 zł x 8 proc.),
  • chorobowe 19,11 (675 zł x 2,45 proc.),
  • wypadkowe 13,02 (675 zł x 1,67 proc.).

Do tego doliczyć trzeba jeszcze składkę zdrowotną.
Dłużnikom zostanie więcej

Zwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza też, że wzrost kwot wolnych od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z pensji. Są to najniższe sumy, jakie firma musi zostawić w każdym miesiącu pracownikowi-dłużnikowi, ujmując z jego poborów np. świadczenia niealimentacyjne, zaliczki czy kary pieniężne.

Kwoty wolne to odpowiedni odsetek minimalnego wynagrodzenia netto. Przykładowo przy karach pieniężnych zatrudnionemu musi zostać 90 proc. wynagrodzenia. Przy najmniej korzystnym rozliczeniu podatkowym było to więc 2 349 zł.

Wyższa odprawa i odszkodowania

Od stycznia 2020 r. wzrosła także maksymalna odprawa za zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypłacana na mocy tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Jest to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia z dnia rozwiązania angażu i w 2020 r. wyniosła ona 39 000 zł brutto.

Refundacja kosztów zatrudnienia a minimalna krajowa

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia oznacza także, że pracodawcom wzrosną refundacje za zatrudnianie bezrobotnych. Dotyczy to np. składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego zatrudnionego na pełnym etacie, pracującego nadal po 12 miesiącach od skierowania przez urząd pracy, wynosząca 300 proc. minimalnej pensji – do 7 800 zł. Z kolei u bezrobotnych powyżej 50. roku życia, przyjętych do prac interwencyjnych do 24 miesięcy pracodawca może liczyć na refundację ich wynagrodzeń i składek społecznych, która wynosi w zależności od okresu zaangażowania:

  • 80 proc. minimalnej pensji (2080 zł),
  • 50 proc. minimalnej pensji (1300 zł).

Ile wynosiła płaca minimalna w 2019 r.?

Od 1 stycznia 2019 r. minimalna pensja dla pełnoetatowych pracowników wynosiła 2 250 zł brutto, czyli wzrosła o 150 zł miesięcznie w porównaniu do stawki obowiązującej w 2018 roku (2 100 zł). Pamiętać jednak należy o tym, że nawet temu, komu grudniową pensję pracodawca wypłacił w styczniu 2019 r., naliczył ją według starego pułapu minimalnego z 2018 r.

Największy kłopot i dodatkowe formalności mieli ci zatrudniający, którzy w umowach o pracę wpisali personelowi konkretną kwotę minimalną, czyli np. 2 100 zł. Aby ją uaktualnić do stanu z 2019 r., musieli każdej osobie z takim angażem wręczyć aneks do umowy z mocą od 1 stycznia 2019 r. Jeśli zainteresowany go podpisał, to w wyniku porozumienia stron obowiązywała nowa stawka. Gdy zaś nie zaakceptował aneksu, trzeba było zastosować wypowiedzenie zmieniające z mocą od 1 stycznia 2019 r. To jednostronna decyzja pracodawcy dotycząca zmiany warunków umowy o pracę, w tym wypadku wysokości wynagrodzenia.

Łatwiej jest, gdy zamiast konkretnej kwoty w umowie o pracę figuruje sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Wtedy zmiana stawki automatycznie corocznie waloryzuje pensję w ślad za zwyżką minimalnej kwoty.

Zmiany w zasadach wypłacania wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie za pracę trzeba było wypłacać na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątek dotyczy tylko tego zatrudnionego, który złożył wniosek w formie papierowej lub elektronicznej o wypłatę pensji do rąk własnych.

Do 22 stycznia 2019 r. zatrudniająca firma musiała poinformować tych, którzy dotychczas otrzymywali pensję do rąk własnych, o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego (na który będzie wypłacane wynagrodzenie) w ciągu 7 dni od otrzymania informacji albo
  • złożenia (w ciągu 7 dni od otrzymania informacji) wniosku o dalszej wypłacie pensji do rąk własnych.

Jeżeli między 1 stycznia 2019 r. a datą otrzymania przez pracodawcę takiej informacji lub wniosku przypadał termin wypłaty, przekazać należało ją pracownikowi do rąk własnych. Dotyczyło to też sytuacji, gdy pracownik na czas nie złożył informacji lub wniosku.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

Rozporządzenie RM z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1794) określiło także wyższą minimalną stawkę godzinową dla osoby przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi. Kwota ta wynosiła 14,70 zł (w 2018 r. było 13,70 zł), a na rękę wykonawca otrzymał z tego ok. 11 zł za godzinę. Gdyby nie uzyskał za każdą godzinę pracy tego minimum, należało mu się wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem ustawowej stawki.

Należy także pamiętać o tym, że w umowie o współpracy strony określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Gdy tego nie zrobią, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedstawia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zanim nastąpi termin wypłaty wynagrodzenia. Przedsiębiorca albo działający w imieniu przedsiębiorcy przechowuje takie dokumenty przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Musi też pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorcy lub wykonawcy wypłaca za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług mniej, niż wynika z minimalnej stawki godzinowej, grozi mu kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

3.2
/ 5
(liczba głosów: 
37
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.