Ten, kto pracuje na cały etat, musi otrzymać przynajmniej płacę minimalną - to tzw. wynagrodzenie minimalne brutto. Gwarantuje je ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Konkretną wartość wskazuje do połowy września rząd w rozporządzeniu o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Co roku, od 1 stycznia ta kwota się zmienia i pracodawca nie może zatrudnionemu na cały etat zaproponować mniej, niż wynosi aktualne wynagrodzenie minimalne. Podobnie jest ze zleceniobiorcami, którym zapewnia się przynajmniej ustaloną na rok kalendarzowy stawkę godzinową za wykonywane zadania. Ile zatem wynosi płaca minimalna w 2021 roku? O ile wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

2021 rok zaczynamy od kolejnej podwyżki pensji minimalnej. Ostatecznie płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 2 800 zł. brutto. Ile zatem wyniesie najniższa krajowa 2021 na rękę? Będzie to równo 2061,67 zł. Oznacza to zatem, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Planowo, pensja minimalna miała rosnąć jeszcze szybciej i osiągnąć pułap 3000 zł, ale w związku z pandemią i kryzysem gospodarczym, cel okazał się niemożliwy do zrealizowania już w 2021 roku.

Minimalna krajowa - brutto czy netto?

Podniesienie od stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia do 2 800 zł nie oznacza oczywiście, że pracownik tyle otrzyma na rękę. Od tej kwoty trzeba odjąć składki społeczne i zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), a także pracownicze koszty uzyskania przychodów. Dlatego w najkorzystniejszym wariancie rozliczeń podatkowo-składkowych etatowiec otrzyma 2061 zł wynagrodzenia netto miesięcznie.

Minimalna krajowa w 2021 r. z dodatkiem stażowym

Początek 2021 r. to także korzystne zmiany dla pracowników z wysługą lat, gdyż mogą liczyć na większą pensję. Przyjęta jeszcze w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zakłada bowiem, że dodatek stażowy zostanie wyłączony z podstawy wymiaru wynagrodzenia. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta ma zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększyć stabilizację w sektorze publicznym.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Podwyżka pensji minimalnej w 2021 roku wiąże się również ze wzrostem stawki godzinowej. To dobra wiadomość dla osób pracujących m.in. na umowie zlecenie. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku, obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł. To mniejszy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale biorąc pod uwagę trudny rok dla gospodarki, warto docenić kolejną podwyżkę.

Jakie świadczenia i składki należy odprowadzać przy płacy minimalnej?

Gdy zatrudnieni zapadają na zdrowiu, mają prawo do zasiłków i świadczeń chorobowych. A te też rosną, gdy idzie w górę pensja minimalna. U pełnoetatowego pracownika podstawę wymiaru zasiłku stanowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Tak samo jest z najniższą podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które ustala się tak jak zasiłek chorobowy. Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków w 2021 r. wynosi 2 416,12 zł.

Składki społeczne dla początkujących przedsiębiorców, którzy spełniają określone warunki dla prowadzenia biznesu, też są powiązane z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że do ZUS trzeba płacić więcej.

Od 1 stycznia 2021 r. preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS, którą stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, sięgnęła 840 zł.

Po podniesieniu wynagrodzenia minimalne składki ZUS za początkujących przedsiębiorców w 2021 r. wyniosły na ubezpieczenie:

  • emerytalne 163,97 zł (840 zł x 19,52 proc.),
  • rentowe 67,20 zł (840 zł x 8 proc.),
  • chorobowe 20,58 zł (840 zł x 2,45 proc.),
  • wypadkowe 13,03 zł (840 zł x 1,67 proc.).

Do tego doliczyć trzeba jeszcze składkę zdrowotną, jej wysokość zostanie ogłoszona najwcześniej w drugiej połowie stycznia 2021.

Dłużnikom zostanie więcej

Zwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza też, że wzrost kwot wolnych od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z pensji. Są to najniższe sumy, jakie firma musi zostawić w każdym miesiącu pracownikowi-dłużnikowi, ujmując z jego poborów np. świadczenia niealimentacyjne, zaliczki czy kary pieniężne.

Kwoty wolne to odpowiedni odsetek minimalnego wynagrodzenia netto. Przykładowo przy karach pieniężnych zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy musi zostać 90 proc. wynagrodzenia.

Wyższa odprawa i odszkodowania

Od stycznia 2021 r. wzrosła także maksymalna odprawa za zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypłacana na mocy tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Jest to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia z dnia rozwiązania angażu i w 2021 r. wyniosła ona 42 000 zł brutto.

Refundacja kosztów zatrudnienia a minimalna krajowa

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia oznacza także, że pracodawcom wzrosną refundacje za zatrudnianie bezrobotnych. Dotyczy to np. składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego zatrudnionego na pełnym etacie, pracującego nadal po 12 miesiącach od skierowania przez urząd pracy, wynosząca 300 proc. minimalnej pensji – do 8400 zł. Z kolei u bezrobotnych powyżej 50. roku życia, przyjętych do prac interwencyjnych do 24 miesięcy pracodawca może liczyć na refundację ich wynagrodzeń i składek społecznych, która wynosi w zależności od okresu zaangażowania:

  • 80 proc. minimalnej pensji (2240 zł),
  • 50 proc. minimalnej pensji (1400 zł).

Ile wynosiła płaca minimalna w 2020 r.?

Od 1 stycznia 2020 r. minimalna pensja dla pełnoetatowych pracowników wynosiła 2 600 zł brutto, chociaż początkowo zakładano, że wzrośnie ona jedynie do 2450 zł brutto. Ostatecznie wzrosła o 350 zł miesięcznie w porównaniu do stawki obowiązującej w 2019 roku (2 250 zł). Pamiętać jednak należy o tym, że nawet temu, komu grudniową pensję pracodawca wypłacił w styczniu 2020 r., naliczył ją według starego pułapu minimalnego z 2019 r.

Największy kłopot i dodatkowe formalności mieli ci zatrudniający, którzy w umowach o pracę wpisali personelowi konkretną kwotę minimalną, czyli np. 2250 zł. Aby ją uaktualnić do stanu z 2020 r., musieli każdej osobie z takim angażem wręczyć aneks do umowy z mocą od 1 stycznia 2020 r. Jeśli zainteresowany go podpisał, to w wyniku porozumienia stron obowiązywała nowa stawka. Gdy zaś nie zaakceptował aneksu, trzeba było zastosować wypowiedzenie zmieniające z mocą od 1 stycznia 2020 r. To jednostronna decyzja pracodawcy dotycząca zmiany warunków umowy o pracę, w tym wypadku wysokości wynagrodzenia. Warto o tym pamiętać przygotowując umowy na kolejne lata.

Łatwiej jest, gdy zamiast konkretnej kwoty w umowie o pracę figuruje sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Wtedy zmiana stawki automatycznie corocznie waloryzuje pensję w ślad za zwyżką minimalnej kwoty.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. określiło także wyższą minimalną stawkę godzinową dla osoby przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi. Kwota ta wynosiła 17 zł (w 2019 r. było 14,70 zł), a na rękę wykonawca otrzymał z tego ok. 11 zł za godzinę. Gdyby nie uzyskał za każdą godzinę pracy tego minimum, należało mu się wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem ustawowej stawki.

Należy także pamiętać o tym, że w umowie o współpracy strony określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Gdy tego nie zrobią, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedstawia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zanim nastąpi termin wypłaty wynagrodzenia. Przedsiębiorca albo działający w imieniu przedsiębiorcy przechowuje takie dokumenty przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Musi też pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorcy lub wykonawcy wypłaca za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług mniej, niż wynika z minimalnej stawki godzinowej, grozi mu kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

2
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo