Tarcza antykryzysowa przewiduje kilka form dofinansowania przedsiębiorców, którzy znajdą się w kłopotach finansowych ze względu na epidemię koronawirusa. Zaliczamy do nich pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, świadczenie postojowe, dofinansowanie do pensji pracowników i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników.
Pokaż więcej

Pożyczka dla przedsiębiorców

O 5 tys. zł pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 pracowników (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze), których roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

Choć jest to pożyczka, to może ona być bezzwrotna. Pożyczka wraz z odsetkami podlega bowiem umorzeniu, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni warunków, pożyczka wraz z odsetkami musi zostać zwrócona. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Jeśli okres epidemii zostanie wydłużony, Rada Ministrów może wydłużyć w drodze rozporządzenia okres spłaty pożyczki na kolejne miesiące. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 proc. stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wynosi ono 2080 zł lub 1300 zł i mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy na skutek COVID-19 odnotowali przestój w firmie. Na świadczenie w wysokości 2080 zł mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i ich obroty za dany miesiąc w stosunku do miesiąca poprzedniego spadły o 15 proc. lub przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność po 1 lutego. Kwota 1300 zł zostanie wypłacona natomiast tym przedsiębiorcom, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej oraz są zwolnieni z opłacania podatku VAT. W obu przypadkach przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, musi mieszkać na terytorium Polski, być jej obywatelem lub mieć prawo do czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wniosek o świadczenie postojowe (druk RSP-D) należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie postojowe może być wypłacone maksymalnie trzy razy, przy czym po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Wniosek można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (potrzebny będzie profil zaufany), listownie lub placówce ZUS (należy go zostawić w skrzynce na dokumenty).

Dofinansowania do pensji pracowników

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie zostanie przyznane tym podmiotom, które odnotowały spadek obrotów przez epidemię COVID-19, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.

Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. W pierwszym przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy, możliwe jest uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby pracodawcy w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl. Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe), mali i średni przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia uzależniona jest w tym przypadku os spadku obrotów. Jeżeli obroty spadły o:

  • co najmniej 30 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; tj. 1300 zł
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; tj. 1820 zł
  • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; tj. 2340 zł.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski można składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl lub w formie tradycyjnej w placówce urzędu. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Jeżeli ten warunek nie zostanie dotrzymany, środki trzeba będzie zwrócić (bez odsetek).

Przedsiębiorca, który chce otrzymać wsparcie z tego tytułu, nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo