Upadłość firmy należy ogłosić w ciągu 30 dni od momentu, gdy zostaną spełnione przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości. Tarcza antykryzysowa wprowadza jednak zmiany do obowiązującego prawa upadłościowego. Zgodnie ze specustawą, na czas trwania epidemii zawiesza się terminy i przerywa czas liczony od złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o upadłość dopiero po zakończeniu okresu epidemicznego.
Pokaż więcej

Upadłość firmy należy ogłosić w ciągu 30 dni od momentu, gdy zostaną spełnione przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości. Tarcza antykryzysowa wprowadza jednak zmiany do obowiązującego prawa upadłościowego. Zgodnie ze specustawą, na czas trwania epidemii zawiesza się terminy i przerywa czas liczony od złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o upadłość dopiero po zakończeniu okresu epidemicznego.

Problemy finansowe firmy mogą skłonić przedsiębiorcę do ogłoszenia upadłości. Aktem prawnym regulującym kwestie upadłości jest ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z tym dokumentem upadłość mogą ogłosić nie tylko duże firmy, ale także małe przedsiębiorstwa, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Ustawa w art. 11 stanowi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że następuje to wówczas, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Z kolei dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, staje się niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Zgodnie z ustawą, dłużnik nie powinien zwlekać ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest bowiem obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli.

Odroczenie terminów upadłości przez COVID-19

Z taką sytuacją mamy do czynienia w normalnym otoczeniu prawnym. Epidemia COVID-19 wprowadza jednak zmiany w procedurze upadłościowej. W artykule 15 zzra ustawy o tarczy antykryzysowej czytamy bowiem:

„Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19”.

Oznacza to, nic innego jak odroczenie terminu złożenia wniosku o upadłość firmy. Bieg terminu do złożenia wniosku o bankructwo firmy nie rozpoczyna się, a już rozpoczęty ulega przerwaniu. Dopiero po ogłoszeniu zakończenia staniu epidemicznego, przedsiębiorca będzie miał 30 dni na złożenie wniosku o upadłość. Ponadto przyjmuje się, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie epidemii koronawirusa, to oznacza, że powstał na skutek epidemii COVID-19.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo