Od podatku można odliczyć ulgę na korzystanie z internetu. Maksymalna kwota odliczenia za dany rok podatkowy to 760 zł. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie korzystanie z internetu w dwóch następujących po sobie latach. Jeżeli podatnik skorzystał z ulgi np. w roku 2018 i 2019, to nie odliczy już od podatku internetu w roku 2020.
Pokaż więcej

Wydatki poniesione na korzystanie z internetu można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Ulga na internet została jednak znacząco ograniczona. Odliczenie możliwe jest jedynie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych i to pod warunkiem, że podatnik wcześniej nie korzystał z tego odliczenia. Jeżeli skorzystaliśmy z ulgi np. w latach 2015 i 2016, to odliczenie już nam nie przysługuje. Jeśli dopiero chcemy skorzystać z odliczenia, to możemy to zrobić w rozliczeniu za rok 2020 i za rok następny, czyli 2021. Należy pamiętać, że lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać.

Ile można odliczyć od podatku?

Odliczenie przysługuje w kwocie nieprzekraczającej 760 zł za dany rok podatkowy. Odliczeń mogą dokonać jedynie osoby, które składają zeznania podatkowe PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28. Należy do nich dołączyć formularz PIT/O, w którym znajdują się informacje o odliczeniach. W trakcie roku podatkowego z odliczeń mogą skorzystać podatnicy, przy obliczaniu zaliczek, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy, opodatkowane wg skali podatkowej albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na internet - komu przysługuje?

Odliczenia mogą dokonać jedynie te osoby, których dane widnieją na rachunkach za internet. Jeżeli na przykład rachunki wystawione zostały na rodziców, czy dziadków, to ich dzieci nie mogą skorzystać z odliczenia internetu od podatku. Nie ma znaczenia, czy z internetu korzystamy w domu, czy np. w telefonie lub w kafejce internetowej. Warunek jest jeden – na rachunku za korzystanie z usługi muszą znajdować się nasze dane oraz wyszczególniona kwota za korzystanie z internetu. Jeżeli na przykład na rachunku znajduje się cena za pakiet, w skład którego wchodzi oprócz internetu także telewizja i telefon (jako jedna pozycja na rachunku), nie dokonamy odliczenia.

Ważne jest, by dokument potwierdzający skorzystanie z internetu zawierał następujące dane:

  • Informacje identyfikujące nabywcę i sprzedawcę
  • Rodzaj zakupionej usługi (internet)
  • Kwotę zapłaty

W praktyce ostatni z punktów oznacza, że podatnik musi udokumentować opłatę za skorzystanie z usługi. Może to być adnotacja, że wpłaty dokonano gotówką w kasie lub załączone potwierdzenie wykonania przelewu. W tytule przelewu powinna znajdować się informacja, że płatność dotyczy usługi korzystania z internetu za dany miesiąc.

Należy pamiętać, że odliczeniu od podatku nie podlegają koszty instalacji internetu. Jeżeli np. dostawca mediów wystaw nam rachunek za internet w kwocie 500 zł, z czego 100 zł to koszty instalacji, a 400 zł to koszt korzystania z internetu, to odliczeniu podlega jedynie kwota 400 zł.

Ulga na internet - małżonkowie

Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka osób (np. żona i mąż) i opłacone faktury VAT, dokumentujące poniesienie wydatków, wystawione są na ich imiona i nazwiska, wówczas każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków - łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1 520 zł. Jeżeli na umowie o usługi dostępu do internetu małżonkowie wpisani są razem jako odbiorcy tej usługi, ale jeden z małżonków skorzystał już z ulgi w dwóch następujących po sobie latach, to odliczenie w pełnej kwocie przysługuje jedynie drugiemu małżonkowi – temu, który nie skorzystał do tej pory z ulgi.

Odliczanie internetu, a działalność gospodarcza

Odliczyć wydatki na internet mogą również przedsiębiorcy. W tym przypadku mogą zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Nie muszą wówczas ograniczać się do kwoty 760 zł, a dodatkowo od faktur mogą odliczyć VAT. Jeżeli jednak działalność gospodarcza prowadzona jest w domu, odliczanie internetu w całości w kosztach firmowych może wiązać się z ryzykiem. Urząd skarbowy może bowiem zakwestionować, czy w rzeczywistości internet wykorzystywany jest wyłącznie do osiągania przychodów (innymi słowy, czy nie korzystamy z niego także prywatnie). Wówczas lepiej skorzystać z odliczenia internetu od podatku, czyli z ulgi internetowej.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo