Rzecznik Finansowy pomaga klientom banków, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów rynku finansowego rozwiązać kwestie sporne. Do Rzecznika Finansowego możemy się zgłosić wówczas, gdy nasza reklamacja zostanie odrzucona. Rzecznik Finansowy może podjąć interwencję, wszcząć postępowanie polubowne, a nawet złożyć Skargę Nadzwyczajną.
Pokaż więcej

Rzecznik Finansowy jest urzędem, który pomaga konsumentom w sporach z podmiotami rynku finansowego, czyli bankami, firmami ubezpieczeniowymi, domami maklerskimi czy firmami pożyczkowymi. Do zadań Rzecznika należy m.in.: udzielanie porad, rozpatrywanie reklamacji, udział w postępowaniach polubownych lub interwencyjnych. W praktyce do Rzecznika Finansowego można zwrócić się w większości spraw spornych między konsumentem a podmiotem rynku finansowego. Warunek jest jeden – najpierw konsument powinien złożyć reklamację w firmie, która naruszyła jego interesy (np. w banku).

Aktem prawnym regulującym działalność Rzecznika Finansowego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Urząd ten wywodzi się z powołanego w 1995 roku Rzecznika Ubezpieczonych, który początkowo pomagał klientom firm ubezpieczeniowych. Ustawa z 2015 r. rozszerzyła jego kompetencje o inne podmioty rynku finansowego. Obecnie funkcję Rzecznika Finansowego pełni dr hab. Mariusz Golecki, który został powołany na to stanowisko z dniem 12 października 2019 r.

Zadania Rzecznika Finansowego

Z punktu widzenia konsumentów najważniejszą informacją jest ta, że Rzecznik Finansowy pomaga w rozstrzygnięciu sporów z podmiotami rynku finansowego. Do dyspozycji konsumentów są eksperci Rzecznika, z którymi można się skontaktować telefonicznie lub mailowo. Można się ich doradzić np. w przypadku odrzuconej reklamacji lub gdy zajdzie podejrzenie, że dana firma naruszyła prawa klienta. Eksperci doradzą, jakie kroki powinien podjąć konsument w pierwszej kolejności.

Postępowanie interwencyjne i polubowne

Z Rzecznikiem możemy się skontaktować, gdy nasza reklamacja zostanie odrzucona. Wówczas możemy złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Całe postępowanie trwa najczęściej od około 3 do 12 miesięcy, a w sprawach dotyczących rynku bankowo-kapitałowego od około 6 do 18 miesięcy. Jego długość zależna jest od złożoności sprawy i liczby wystąpień Rzecznika Finansowego. W ramach interwencji danemu podmiotowi zostaną przedstawione argumenty mające na celu przekonanie go do zmiany stanowiska.

Należy jednak pamiętać, że Rzecznik nie może zmusić podmiotu do zmiany stanowiska – interwencja może okazać się zatem bezowocna. W takiej sytuacji konsumentowi zostaje wydane tzw. pismo kończące. Są w nim zawarte argumenty, które mogą przydać się np. podczas postepowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym, w postepowaniu cywilnym lub przed sądem powszechnym.

Kiedy spór z bankiem lub innym podmiotem nie zostanie rozstrzygnięty na korzyść klienta po interwencji Rzecznika, konsument ma prawo złożyć wniosek o postępowanie polubowne (taki wniosek jest odpłatny i kosztuje 50 zł). W toku postępowania polubownego Rzecznik nie będzie związany kierunkiem działań podjętych w trybie interwencji oraz prezentowanym w nim stanowiskiem. Co więcej, nie będzie już działał w naszym imieniu. Będzie natomiast próbował wypracować stanowisko mogące rozwiązać spór obu stron. Jeśli to się nie uda, Rzecznik wyda pismo – opinię na ten temat.

Wzory wniosków do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie: https://rf.gov.pl/wzory-wnioskow/

Skarga Nadzwyczajna Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy dysponuje jeszcze jednym narzędziem – może złożyć Skargę Nadzwyczajną. Skarga Nadzwyczajna w swoim zamyśle ma dotyczyć wyjątkowych sytuacji. Musi wystąpić jedna z trzech przesłanek:

 • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;
 • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Dodatkowo wniesienie Skargi Nadzwyczajnej będzie również dopuszczalne wyłącznie wtedy, kiedy zaskarżonego orzeczenia nie będzie można zmienić bądź uchylić poprzez inne nadzwyczajne środki zaskarżenia. Co więcej Skarga Nadzwyczajna nie może być oparta na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznania Skargi kasacyjnej bądź Kasacji przez Sąd Najwyższy. Dodatkowo od tego samego orzeczenia, w interesie tej samej strony Skarga Nadzwyczajna może być wniesiona tylko raz.

Inner zadania Rzecznika Finansowego

Ustawa do zadań Rzecznika Finansowego zalicza w szczególności:

 • rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;
 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie 2 miesięcy po upływie danego półrocza.
 • Prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.Czym zajmował się Rzecznik Finansowy w 2019 r.?

Rzecznik Finansowy jest zobowiązany przygotowywać co roku sprawozdanie ze swojej działalności. Najnowsze dostępne dane obejmują rok 2019. Jak wynika z dokumentu, w 2019 r. Rzecznik Finansowy zarejestrował ponad 56 tys. wniosków i zapytań od klientów podmiotów rynku finansowego. Oznacza to, że średnio każdego dnia ponad 220 osób sygnalizowało mu swoje problemy i zwracało się o pomoc.

W 2019 r., wpłynęło do Rzecznika 18,4 tys. wniosków o indywidualną interwencję od klientów, którym ubezpieczyciel, bank czy inny podmiot finansowy odrzucił reklamację. Jest to spadek w stosunku do 2018 r., kiedy to odnotowano wpływ 19,0 tys. takich spraw. W 2019 r. Rzecznik podjął interwencję w 15,3 tys. spraw (w 2018 r. w 15,6 tys. spraw). Spośród 11,2 tys. spraw interwencyjnych zakończonych w 2019 r. 2,8 tys. interwencji zakończyło się pozytywnie dla klienta, lub częściowo pozytywnie, czyli co czwarta interwencja zakończyła się zmianą stanowiska podmiotu rynku finansowego na korzyść wnioskodawcy.

W 2019 r. wpłynęło 2,7 tys. wniosków dotyczących pozasądowego rozwiązania sporów. Liczba spraw zakończonych ugodą lub porozumieniem wyniosła 369. Dzięki temu klienci uzyskali łącznie 3,7 mln zł z ogólnej kwoty 8,4 mln zł zgłoszonych roszczeń, bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego. W sprawach, które nie zakończyły się ugodą Rzecznik wydał 1 692 opinii – informuje biuro Rzecznika Finansowego.

5
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo