Tarcza antykryzysowa 2.0. to rozszerzony pakiet ustaw mających chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa. Obejmują one m.in. dopłaty do miejsc pracy, zwolnienie ze składek ZUS czy postojowe dla jednoosobowych firm. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.
Pokaż więcej

Dopłaty do pensji przez 3 miesiące

Tarcza antykryzysowa wprowadza mechanizmy mające zabezpieczyć pracowników przed utratą pracy. Pomoc w postaci dopłat do pensji będzie przysługiwać przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli zdecyduje się obniżyć wymiar czasu pracy. Po drugie – jeżeli zdecyduje się wprowadzić przestój ekonomiczny.

W pierwszym przypadku przedsiębiorca będzie mógł liczyć na dofinansowanie w wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Przedsiębiorca będzie mógł obniżyć czas pracy maksymalnie o 20 proc., ale nie więcej niż do pół etatu. Przy czym wynagrodzenie takiego pracownika nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem czasu pracy.

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dopłaty na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz 372,84 zł składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67 proc. do 3,33 proc., a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna).

Jeżeli pracodawca zdecyduje się natomiast na przestój ekonomiczny, dopłata wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach państwo pokryje także koszty składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67 proc. do 3,33 proc., podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67 proc., a więc tak jak w przypadku obniżonego czasu pracy wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna).

Wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku.

Aby firma mogła skorzystać z dopłat, będzie musiała udokumentować spadek obrotów:

  • nie mniej niż o 15 proc. w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy r roku poprzedniego,
  • nie mniej niż o 25 proc. w okresie jednego dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Postojowe dla samozatrudnionych lub pracujących na umowę o dzieło

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i pracujące na umowę zlecenie lub umowę o dzieło mogą otrzymać od ZUS świadczenie w wysokości 2 080 zł brutto. Jest to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Świadczenie będzie nieopodatkowane i nieoskładkowane. Pierwsza wersja tarczy zakładała, że świadczenie będzie wypłacane jeden raz, a przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek dokumentujący spadek przychodów o co najmniej 15 proc., a jego przychód nie będzie mógł przekraczać kwoty równej 300 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto (15 681 zł).

W drugiej wersji tarczy uznano, że świadczenie będzie mogło zostać wypłacone maksymalnie trzykrotnie, przy czym za drugim i trzecim razem przedsiębiorca nie będzie już musiał wypełniać wniosku, a jedynie oświadczenie. Drugie i trzecie świadczenie postojowe będzie wypłacone nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. W składanym do ZUS oświadczeniu trzeba będzie napisać, że sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną nie uległa poprawie.

Dodatkowo w drugiej wersji tarczy uznano, że w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego 2020 r.

Zleceniobiorcy, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia) otrzymają świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Pierwsza tarcza antykryzysowa zakładała, że firmy jednoosobowe oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników mogą skorzystać z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Beneficjentami tej ulgi mogą być firmy, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. W trakcie trwania ulgi przedsiębiorcy i pracujące dla nich osoby zachowują prawo do wszystkich świadczeń.

Druga wersja tarczy antykryzysowej rozszerzyła grono beneficjentów ulgi o firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w okresie dopłaty utrzymają zatrudnienie. Wnioski do ZUS (RDZ) należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Należy do nich dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z ich składania.

Dodatkowo druga wersja tarczy wprowadziła możliwość zwolnienia ze składek ZUS spółdzielnie socjalne. W tym przypadku spółdzielnia socjalna będzie mogła być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Czytaj także!
Wniosek o dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie z Zus i postojowe dla przedsiębiorców - gdzie składać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Tarcza antykryzysowa przewiduje wypłatę zasiłku opiekuńczego na dodatkowe 14 dni rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach musieli zostać z dziećmi w domach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby, które opiekują się:

  • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,
  • chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,
  • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Więcej an ten temat pisaliśmy tutaj.

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Specustawa przewiduje wydłużenie czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Osoby, które nie zdążą rozliczyć się z fiskusem do końca kwietnia, będą mogły złożyć deklarację do końca maja 2020 r. Ponadto zawieszono i przesunięto w czasie bieg terminów dla tych obowiązków organów administracyjnych, których niewykonanie w terminie nie rodzi negatywnych skutków dla obywateli i finansów publicznych.

Ochrona kredytobiorców

W skład I filaru tarczy antykryzysowej wchodzi także ochrona osób spłacających kredyty mieszkaniowe i pożyczki gotówkowe. Przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne będą mogły zawiesić spłatę kredytów na okres trzech miesięcy. Banki wdrożyły szybkie ścieżki rozpatrywania wniosków dla klientów mogących mieć problem ze spłatą zobowiązań w związku z epidemią. Dodatkowo banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Zdecydowano się również obniżyć koszty kredytów konsumenckich. W przypadku kredytów:

  • o okresie spłaty krótszym niż 30 dni – koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 5 proc. całkowitej kwoty pożyczki;
  • o okresie spłaty 30 dni i dłużej – poziom kosztów wynosi od 15 proc. plus 6 proc. za każdy rok jej trwania.

Ponadto ustalono, że poziom kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego.

Bezzwrotna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie

Specustawa przewiduje, że firmy które zatrudniają do 9 pracowników będą mogły otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy w kwocie 5 tys. zł. Pożyczka będzie bezzwrotna, jeżeli firma przez 3 miesiące nie zwolni swoich pracowników.

Dofinansowanie prowadzenia działalności

Samozatrudnieni zyskali możliwość złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego benefitu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę co najmniej rok. Musi bowiem istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do końca 2020 r. mogą skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Dzięki zmienionym warunkom, gwarancje mogą objąć do 80 proc. kwoty kredytu (wcześniej 60 proc.). Bank Gospodarstwa Krajowego do końca roku odstąpi od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych.

Elastyczny czas pracy pracowników

Tarcza przewiduje, że u pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 dopuszczalne jest stosowanie innych niż standardowe wymiarów nieprzerwanych odpoczynków pracownika. Zgodnie z art. 15 zf ustawy o tarczy antykryzysowej, w ujęciu dobowym nieprzerwany odpoczynek pracownika może wynosić nie mniej 8 godzin, natomiast w tygodniowym - 32 godziny. Pracodawca musi jednak zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Przedsiębiorcy mogą obniżyć podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19 dla podmiotów takich jak Agencja Rezerw Materiałowych i Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Ulgi z tytułu darowizny można uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Zwolnienie z opłat prolongacyjnych za przesunięcie płatności podatku

Tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość zwolnienia z opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa. Wniosek podatnika musi być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Umorzenie zaległości podatkowej

Przedsiębiorcy mogą zwrócić się do urzędu skarbowego z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej. Swoją sytuację mogą umotywować ryzykiem utraty płynności finansowej.

Niższe zaliczki na PIT/CIT

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek do KAS z prośbą o zapłatę niższych zaliczek na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

Rozłożenie składek ZUS na raty

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć także wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Skorzystać z tej ulgi mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Zaktualizowana tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość wypłaty zasiłku dla rolników i pracujących z nimi domowników, którzy objęci są kwarantanną. Zasiłek będzie wynosił 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia i wypłacany będzie w sytuacji, gdy ze względu na kwarantannę lub pobyt w szpitalu rolnik nie będzie mógł wykonywać swojej pracy.

Ochrona miejsc pracy w NGO

Zgodnie z nowymi przepisami, organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

Zabezpieczenie środków przed egzekucją

Jeżeli przedsiębiorca przeznaczy swoje środki na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach: postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych, administracyjnych organów egzekucyjnych.

Rząd nie wyklucza wprowadzania kolejnych ulg dla firm. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Matusz Morawiecki mówił m.in. o możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na 3 miesiące dla wszystkich firm.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo