Gdy konsument wpadnie w długi spowodowane wieloma kredytami lub życiem ponad stan, może próbować przerwać tę spiralę. Służy do tego instytucja upadłości konsumenckiej. Warto wiedzieć, że dnia 24 marca 2020 roku weszło w życie większość przepisów nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego. Czego dokładnie dotyczą nowe przepisy? Jak wygląda upadłość konsumencka w 2020 r.?
Pokaż więcej

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka jest procesem, którego wynikiem może być umorzenie długów osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2020 roku

Ogłoszenie bankructwa konsumenckiego wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury z udziałem sądu. Regulują ją przepisy zawarte w tytule V „Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344) wraz z nowelizacją z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Jeśli konsument nie jest dobrze przygotowany do takiej operacji, lepiej ją powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Dzięki temu zadłużony nie zgubi się w gąszczu przepisów i wymagań.

Upadłość konsumencka - wniosek

Starając się o upadłość konsumencką, dłużnik składa do sądu opłacony wniosek z uzasadnieniem. Jego wzór jest ściśle określony i jeśli konsument niewłaściwie go wypełni, sąd wezwie go do uzupełnienia braków (podobnie, gdy zapomni o opłacie, która wynosi 30 zł i której dowód powinien być załączony do wniosku). Wniosek musi być napisany czytelnie, bez skreśleń, poprawek, z rzeczywistymi i prawdziwymi informacjami o dłużniku i jego sytuacji. Konsument podaje we wniosku swoje dane: imię i nazwisko, numer PESEL i adres. Musi także wymienić wierzycieli, którym zalega z płatnościami, wskazując ich nazwiska lub nazwy, adresy, wysokość wierzytelności i termin zapłaty. Prawnicy podpowiadają, aby we wniosku o upadłość konsumencką określić również pierwotną wartość zobowiązania oraz tę na dzień składania wniosku do sądu.

Zadłużony powinien również ujawnić w nim listę wierzytelności spornych z zaznaczeniem, które kwestionuje oraz wykaz zabezpieczeń ustanowionych na swoim majątku z datami ich ustanowienia (chodzi tu o hipoteki, zastawy i zastawy rejestrowe) oraz aktualną i pełną listę posiadanego majątku z jego szacunkową wartością.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką należy uzasadnić. Dłużnik powinien wskazać więc, co spowodowało, że zabiega o upadłość konsumencką (np. nie mogę spłacić wysokiego kredytu frankowego wskutek utraty pracy, ciężkiej choroby, rozwodu i braku finansowania przez współmałżonka itp.) oraz dołączyć dokumenty potwierdzające jego zmienioną sytuację życiową, zawodową lub zdrowotną wpływającą na niewypłacalność (np. zaświadczenia lekarskie o obecnym stanie zdrowia, chorobach, wypisy ze szpitala, wypowiedzenia umów o pracę, wyrok rozwodowy, wyroki alimentacyjne).

Wnioskujący powinien też ujawnić wszystkie dokumenty finansowe świadczące o wejściu w spiralę zadłużenia - umowy kredytowe zawarte z bankami lub innymi instytucjami finansowymi i ich wypowiedzenia, korespondencja dotycząca windykacji (czyli wezwania do zapłaty, upomnienia i ponaglenia do spłaty zobowiązań oraz zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i zajęciu rachunków bankowych).

Co zrobi sąd, czyli czy i kiedy ogłosi upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką powinien trafić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd bada całość sprawy i gdy uzna, że dłużnik spełnia wszystkie warunki, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wyznacza także sędziego-komisarza oraz syndyka do zlicytowania majątku upadłego. To scenariusz zgodny z żądaniem zadłużonego.

Kiedy sąd oddala wniosek o bankructwo konsumenckie?

W praktyce znacznie częściej jednak sąd oddala wniosek o ogłoszenie takiej upadłości jeżeli np.:

  • jeżeli w 10 latach poprzedzających zgłoszenie go wobec dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do jego niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło mimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • jeżeli podane przez dłużnika dane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Zmiany w upadłości konsumenckiej 2020

Upadłość konsumencka w 2020 roku będzie odbywać się na nieco innych zasadach, które przynajmniej teoretycznie mają usprawnić proces jej ogłaszania. Po pierwszej, najpierw ma następować ogłoszenie upadłości, a dopiero później ma zostać przebadana jej przyczyna (odbywać będzie się to na etapie ustalania planu spłaty). Co więcej, upadłość konsumencką będzie mogła ogłosić także osoba, która doprowadziłą do niej z własnej winy (przez celowe postępowanie), lecz zostanie ona potraktowana inaczej od osób, które ogłaszają upadłość z przyczyn od nich niezależnych, np. utraty pracy. W pierwszym przypadku zajdzie konieczność dłuższej spłaty zobowiązania: od 36 miesięcy do nawet 7 lat, zaś w drugim wynosi 3 lata.

Sąd może całkowicie umorzyć dług, jednak ma to miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątki i jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań, czyli podjęcia pracy zarobkowej.

Istotna zmiana upadłości konsumenckiej 2020 dotyczy także faktu, iż dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność. Co to oznacza? Nawet, gdy jego majątek zostanie poddany licytacji, to powinien otrzymać z niej środki o równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.

4.5
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Krzysiek

28.11.2018 04:22

Ciężko to widzę

Ja_B

11.09.2018 19:47

Jest nadzieja dla zadłużonych

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.