Gdy konsument wpadnie w długi spowodowane wieloma kredytami lub życiem ponad stan, może próbować przerwać tę spiralę. Służy do tego instytucja upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka jest procesem, którego wynikiem może być umorzenie długów osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie bankructwa konsumenckiego wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury z udziałem sądu. Regulują ją przepisy zawarte w tytule V „Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344).

Jeśli konsument nie jest dobrze przygotowany do takiej operacji, lepiej ją powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Dzięki temu zadłużony nie zgubi się w gąszczu przepisów i wymagań.

Od czego zacząć, czyli jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Starając się o upadłość konsumencką, dłużnik składa do sądu opłacony wniosek z uzasadnieniem. Jego wzór jest ściśle określony i jeśli konsument niewłaściwie go wypełni, sąd wezwie go do uzupełnienia braków (podobnie, gdy zapomni o opłacie, która wynosi 30 zł i której dowód powinien być załączony do wniosku). Wniosek musi być napisany czytelnie, bez skreśleń, poprawek, z rzeczywistymi i prawdziwymi informacjami o dłużniku i jego sytuacji. Konsument podaje we wniosku swoje dane: imię i nazwisko, numer PESEL i adres. Musi także wymienić wierzycieli, którym zalega z płatnościami, wskazując ich nazwiska lub nazwy, adresy, wysokość wierzytelności i termin zapłaty. Prawnicy podpowiadają, aby we wniosku o upadłość konsumencką określić również pierwotną wartość zobowiązania oraz tę na dzień składania wniosku do sądu.

Zadłużony powinien również ujawnić w nim listę wierzytelności spornych z zaznaczeniem, które kwestionuje oraz wykaz zabezpieczeń ustanowionych na swoim majątku z datami ich ustanowienia (chodzi tu o hipoteki, zastawy i zastawy rejestrowe) oraz aktualną i pełną listę posiadanego majątku z jego szacunkową wartością.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką należy uzasadnić. Dłużnik powinien wskazać więc, co spowodowało, że zabiega o upadłość konsumencką (np. nie mogę spłacić wysokiego kredytu frankowego wskutek utraty pracy, ciężkiej choroby, rozwodu i braku finansowania przez współmałżonka itp.) oraz dołączyć dokumenty potwierdzające jego zmienioną sytuację życiową, zawodową lub zdrowotną wpływającą na niewypłacalność (np. zaświadczenia lekarskie o obecnym stanie zdrowia, chorobach, wypisy ze szpitala, wypowiedzenia umów o pracę, wyrok rozwodowy, wyroki alimentacyjne).

Wnioskujący powinien też ujawnić wszystkie dokumenty finansowe świadczące o wejściu w spiralę zadłużenia - umowy kredytowe zawarte z bankami lub innymi instytucjami finansowymi i ich wypowiedzenia, korespondencja dotycząca windykacji (czyli wezwania do zapłaty, upomnienia i ponaglenia do spłaty zobowiązań oraz zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i zajęciu rachunków bankowych).

Co zrobi sąd, czyli czy i kiedy ogłosi upadłość?

Wniosek o upadłość konsumencką powinien trafić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd bada całość sprawy i gdy uzna, że dłużnik spełnia wszystkie warunki, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wyznacza także sędziego-komisarza oraz syndyka do zlicytowania majątku upadłego. To scenariusz zgodny z żądaniem zadłużonego.

Kiedy sąd oddala wniosek o bankructwo konsumenckie?

W praktyce znacznie częściej jednak sąd oddala wniosek o ogłoszenie takiej upadłości jeżeli np.:

  • konsument umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej zakres, np. żyjąc ponad stan. Nie może też liczyć na akceptację sądu ten, wobec kogo w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku m.in. prowadzono upadłość konsumencką, jeżeli to postępowanie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika lub gdy dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • jeżeli w 10 latach poprzedzających zgłoszenie go wobec dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do jego niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło mimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • jeżeli podane przez dłużnika dane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Ministerstwo Sprawiedliwości chce złagodzić przepisy o upadłości konsumenckiej. Mają one zacząć obowiązywać już w 2018 r., ale do Sejmu nie wpłynął jeszcze projekt takiej nowelizacji.

Zapowiadane modyfikacje dotyczą m.in. tego, że umyślność, niedbalstwo czy lekkomyślne zaciąganie długów będą badane dopiero na etapie sporządzania planu spłaty, a nie jak teraz - weryfikowane przez sąd na początku postępowania upadłościowego. Gdyby jednak wnioskodawca wszedł w zadłużenie przez lekkomyślne zaciąganie kredytów, będzie je spłacał dłużej – od 4 do 7 lat, a żaden kredyt nie zostanie mu umorzony. Będzie mógł za to porozumieć się z wierzycielami bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Resort chce także przyspieszyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla tych, którzy nie mają majątku ani dochodów (np. gdy dłużnika utrzymuje rodzina). Dla nich nie będzie fazy likwidacyjnej i planu spłaty, a do upadłość dojdzie już po otwarciu procedury. Sąd przyzna takiej osobie nadzorcę sądowego, który sprawdzi, czy dłużnik rzeczywiście nie ma majątku. Gdy to potwierdzi, sąd ogłosi upadłość i umorzy wszystkie zobowiązania wobec tej osoby bez ustalania planu spłaty.

5
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Krzysiek

28.11.2018 04:22

Ciężko to widzę

Ja_B

11.09.2018 19:47

Jest nadzieja dla zadłużonych

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.