Przygotowana przez rząd nowa propozycja tarczy antykryzysowej 2.0. obejmuje m.in. ochronę zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i wparcie w zachowaniu płynności finansowej dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na zwolnienie z konieczności opłacania ZUS czy dofinansowanie do pensji pracowników. Poniżej omawiamy poszczególne elementy tarczy i wskazujemy, gdzie można składać wnioski.
Pokaż więcej

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące przedsiębiorców

Pierwsza wersja tarczy zakładała zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i firm zatrudniających do 9 pracowników. Z ulgi mogą skorzystać firmy, które zostały założone przed 1 lutego. W przypadku samozatrudnionych, ulga dotyczy tych firm, które osiągają przychód do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (do 15 681 zł), a przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. W trakcie trwania ulgi przedsiębiorcy i pracujące dla nich osoby zachowują prawo do wszystkich świadczeń.

W drugiej wersji tarczy rozszerzono beneficjentów ulgi o firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. W tym jednak przypadku państwo pokryje połowę łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Postawiono też warunek: przedsiębiorcy mają utrzymać zatrudnienie w firmie. Dodatkowo zwolnieniem ze składek objęto wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Wniosek o zwolnienie ze składek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest on bezpłatny. Można go złożyć w formie elektronicznej przez platformę PUE ZUS lub na stronie www.gov.pl. Dostępne są także tradycyjne rozwiązania – możliwość złożenia wniosku za pomocą poczty lub w placówce ZUS. W tym ostatnim przypadku wniosek należy wrzucić do skrzynki na dokumenty, by nie kontaktować się osobiście z pracownikiem ZUS. We wniosku należy podać dane firmy, włącznie z PKD, a następnie zaznaczyć czy zwolnienie dotyczy przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy także uzupełnić informację na temat tego, czy podmiot korzysta już z innej pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Do wniosku należy dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r. Wnioski można składać już teraz.

Dofinansowanie do pensji pracowników

Z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność od minimum dwóch miesięcy. Nie jest przy tym istotna wielkość przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie musiał udokumentować skalę spadku obrotów na poziomie co najmniej 15 proc. w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego lub spadek 25 proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie w przypadku przestoju ekonomicznego wyniesie maksymalnie 1 533,09 zł netto na jednego pracownika, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia. Z kolei w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy (o 20 proc.), maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł. Ministerstwo podaje, że wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Wypłata będzie realizowana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, zgodnie z umową podpisaną z WUP. Do wniosku należy dołączyć kopię porozumienia, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz – jeśli przedsiębiorca zawarł taką umowę – umowę z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia. Ponadto wymagane jest dołączenie następujących dokumentów:

  • oświadczenia o statusie przedsiębiorcy,
  • oświadczenia o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
  • oświadczenia o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • oświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP,
  • oświadczenia o liczbie pracowników,
  • oświadczenia o numerze rachunku bankowego,
  • oświadczenia o rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
  • oświadczenia o obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
  • oświadczenia o nieosiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Z kolejnej formy dofinansowania będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych (umowa zlecenie czy umowa o dzieło) i samozatrudnieni. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) otrzymają osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przez 1 lutego 2020 r., a ich przychód w ostatnim miesiącu był o 15 proc. niższy niż w miesiącu poprzedzającym oraz nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w poprzednim kwartale. 

Druga wersja tarczy zakłada, że świadczenie będzie można otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Świadczenie to będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane.
W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego 2020 r..

Zleceniobiorcy, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1 300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia) otrzymają świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł. Więcej na ten temat pod tym linkiem.

Wniosek w sprawie świadczenia postojowego należy złożyć w ZUS (druk RSP-D). Można to zrobić drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pomocą poczty lub osobiście w placówce ZUS (korzystając ze skrzynki na dokumenty). Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym ogłoszono stan epidemii. We wniosku należy podać dane firmy lub dane personalne, numer rachunku bankowego, określić formę opodatkowania oraz wysokość przychodów.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo