Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się w celu zakończenia prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych. Sprawdź kiedy i jak dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Pokaż więcej

Kiedy dochodzi do zakończenia postępowania egzekucyjnego przez komornika?

Prowadzone przez komornika postępowanie egzekucyjne może zostać zakończone na kilka sposobów:

  • w sytuacji wyegzekwowania całej należności
  • w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji
  • na wniosek wierzyciela
  • na wniosek samego dłużnika

W jakiej sytuacji dłużnik może zgłosić wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Dłużnik może jednak złożyć wniosek o umorzenie prowadzonego w stosunku do niego postępowania egzekucyjnego tylko w przypadkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Do takich przypadków należy m.in. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, które może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uwzględnił zażalenie dłużnika i uchylił klauzulę wykonalności lub gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte bez tytułu wykonawczego.

Ponadto, dłużnik może skierować wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, w razie stwierdzenia, że uiścił on wszystkie świadczenia wymagalne i złożył do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń okresowych za następne 6 miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Jak i komu należy złożyć wniosek o zakończeniu postępowania egzekucyjnego?

Wniosek należy złożyć pisemnie komornikowi sądowemu, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Powinien on określać strony postępowania – a zatem wskazywać kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem, zawierać sygnaturę prowadzonego postępowania, a także uzasadnienie, dokładnie opisujące okoliczności, na podstawie których postepowanie powinno zostać umorzone. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty, na potwierdzenie tych okoliczności (np. postanowienie uwzględniające zażalenie dłużnika, w którym sąd uchylił rygor natychmiastowej wymagalności roszczenia). Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolny od opłat. Należy pamiętać, że komornik powinien wydać postanowienie o umorzeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które następnie jest doręczane  dłużnikowi.

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego 

Skutkiem umorzenia postępowania egzekucyjnego jest uchylenie wszystkich dokonanych przez komornika czynności egzekucyjnych, łącznie z zajęciami, czy też nałożonymi na dłużnika grzywnami. W momencie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, dłużnik może znowu swobodnie dysponować wszystkimi przedmiotami, do których była skierowana egzekucja.   

2.7
/ 5
(liczba głosów: 
73
)
Twoja ocena

Autor:

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna od 2009 roku świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Od początku swej działalności podstawową wartością kancelarii jest jakość wykonywanych usług. Staramy się obejmować naszych klientów ochroną prowadzonych przez nich działalności.

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna świadczy również usługi windykacyjne obejmujące zarówno ochronę wierzycieli, jak i dłużników. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami windykacyjnymi w Europie, ale chronimy też osoby, przeciw którym prowadzone są działania windykacyjne. Naszą pracę cechuje duża efektywność, wynikająca z jakości oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy. Więcej na: www.awojtas.pl

Dowiedz się więcej

Ja_B

23.09.2018 08:11

Przydatne

Jacek

16.07.2018 13:20

Czy komornik po otrzymaniu wniosku dłużnika o umorzenie egzekucji przekazuje zajęte środki wierzycielowi? [dot. sytuacji w której wierzyciel nieuczciwie wszczął postępowanie egzekucyjne mimo, że dłużnik spłacił już swój dług] Moim zdaniem powinno być tak, że do czasu rozpatrzenia wniosku komornik nie może przekazać wierzycielowi żadnych pieniędzy, gdyż te mogą się mu nie należeć, a zwrócenie ich może stanowić problem - np. w przypadku firm z Luksemburga...

Kapitalni.org

16.07.2018 13:40

Proszę zapytać naszego eksperta https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/id/6

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo