Rząd przygotował pakiet osłonowy dla przedsiębiorców, tzw. tarczę antykryzysową, aby pomóc im w walce z koronawirusem. Wśród nowych przepisów są także te, które ograniczają lub zmniejszają wynagrodzenie pracowników oraz czas ich pracy. Rozwiązaniem dla firm, których pracownicy nie mogą świadczyć pracy jest wprowadzenie wynagrodzenia za przestój w pracy - tzw. wynagrodzenia przestojowego.
Pokaż więcej

Co zawiera tarcza antykryzysowa dla firm?

Rząd przygotował pakiet osłonowy dla przedsiębiorców, tzw. tarczę antykryzysową, aby pomóc im w walce z koronawirusem. Szczegółowe ustawy Sejm przegłosuje pod koniec tego tygodnia. Wśród tych propozycji są m.in.:

  • odroczenie terminów płatności podatków i zaliczek na podatki,
  • zwolnienia i ulgi podatkowe,
  • zwolnienia ze składek ZUS,
  • mikropożyczki do 5 000 zł.

Kiedy należy się wynagrodzenie przestojowe?

Art. 81 kodeksu pracy przewiduje, że wynagrodzenie przestojowe (lub też wynagrodzenie postojowe) przysługuje pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Taką przeszkodą jest właśnie przestój w firmie, czyli szczególna, nieplanowana przerwa w wykonywaniu pracy.

Mogą ją spowodować różne czynniki, np.:

  • zakłócenia w dostawie materiałów, podzespołów,
  • awarie maszyn, urządzeń,
  • ograniczenia w dostawie mediów: prądu, gazu, wody,
  • warunki klimatyczne (np. mrozy, huraganowe wiatry) i trudności z transportem,
  • strajki w firmie,
  • zamieszki i wojny w kraju dostawcy komponentów do produkcji.

W obecnej sytuacji jest to także zmniejszenie czy zaprzestanie produkcji wskutek walki z koronwirusem i jego skutkami. Wcześniej prawnicy mieli wątpliwości czy trudności gospodarcze pozwalają zastosować wynagrodzenie przestojowe. Jednak w obliczu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i zdrowotnego wywołanego groźną chorobą i wysoką umieralnością pacjentów, nie ma czasu na takie dywagacje. Potwierdza to propozycja rządowa.

Istotny jest tu inny czynnik - pracownik – mimo panującej pandemii – był gotów, aby wykonywać pracę, a nie może tego robić, bo zakład np. zaprzestał produkcji.

Wynagrodzenie przestojowe – ile wynosi?

Zgodnie z art. 81 k.p. za czas, kiedy pracownik nie wykonuje pracy z nie swojej winy, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Określa się je stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli zaś takiego składnika wynagrodzenia nie wyodrębniono przy określaniu warunków płacowych zatrudnionego, ma to być 60 proc. jego wynagrodzenia. W każdym przypadku jednak nie może to być mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę, które ustala się na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o wynagrodzeniu minimalnym za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177).

Natomiast zgodnie z propozycją rządową na czas pandemii obniżone wynagrodzenie wypłaci się pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) przy przestoju ekonomicznym lub obniżonym wymiarze czasu pracy. Ma to być nie więcej niż o 50 proc., ale nie mniej niż liczy minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwota ta będzie dofinansowana z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do poziomu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie postojowe - jak je policzyć?

W praktyce przy tym wynagrodzeniu nie ma różnic w obliczeniach w stosunku do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Należy w nim uwzględnić premie regulaminowe i dodatki, ale pomija się np. nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Zasadnicze znaczenie ma to, czy pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną czy godzinową. Przy tym pierwszym nie będzie znaczących różnic w wypłacie.

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej

Zakładamy, że zatrudniony miał tak ustalone wynagrodzenie. Przy pandemii nie działa inny wariant obliczania pensji - przez ustalenie jej na poziomie 60 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca był bardziej hojny, niż wynika z nadzwyczajnych rozwiązań. Co do zasady jednak nie może tylko płacić mniej, niż stanowią te szczególne przepisy.

Poniższe przykłady dotyczą marca 2020 r., który liczy 176 godzin pracy. To właśnie od 12 lub 16 dnia tego miesiąca obowiązują obostrzenia w wielu firmach, a w tych dniach przestały już działać szkoły, przedszkola, żłobki, inne placówki oświatowe, odwołano imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne.

Przykład:

Pani Jolanta pracuje w firmie turystycznej Skylimit, która organizuje zagraniczne wycieczki i urlopy. Zarabia 5200 zł miesięcznie. Od 16 do 20 marca pracowała zdalnie z domu i bezpośrednio nie obsługiwała już klientów. Musiała jednak uregulować odwołane wyjazdy turystów oraz rezerwacje hoteli, przelotów, przejazdów, fakultatywnych wycieczek itp.

Od 23 marca nie wykonywała już tych zadań i za ten czas należy się jej wynagrodzenie przestojowe.

Krok 1 – obliczamy stawkę godzinową wynagrodzenia pani Jolanty w marcu 2020 r.

5200 zł : 176 h = 29,55 zł / 1h

Krok 2 – obliczamy godziny przestojowe od 23 do 31 marca.

7 dni x 8 h = 56 godzin

Krok 3 – obliczamy rzeczywistą liczbę godzin pracy pani Jolanty w marcu 2020 r.

176 h – 56 h = 120 h

Krok 4 – obliczamy wynagrodzenie przestojowe pani Jolanty od 23 do 31 marca 2020 r.

56 h x 29,55 zł = 1654,80 zł

Krok 5 – obliczamy wynagrodzenie pani Jolanty do 20 marca 2020 r.

120 h x 29,55 zł = 3546 zł

Krok 6 – obliczamy całe wynagrodzenie pani Jolanty za marzec 2020 r.

1654,80 zł + 3546 zł = 5200,80 zł

Wynagrodzenie w stawce godzinowej

Przykład:

Pan Piotr pracuje w firmie przewozowej i jest wynagradzany stawką godzinową 25 zł/1 h. Do 16 marca wyrobił tylko 80 godzin.

Krok 1 – obliczamy normalne wynagrodzenie pana Piotra za marzec 2020 r.

176 h x 25 zł/1 h = 4400 zł

Krok 2 – obliczamy wynagrodzenie przestojowe pana Piotra w marcu 2020 r.

80 h x 25 zł/1 h = 2000 zł

Krok 3 – podwyższamy wynagrodzenie przestojowe pana Piotra w marcu 2020 r. do stawki minimalnego wynagrodzenia.

2000 zł + 600 zł = 2600 zł

Przestój w pracy a inne zajęcie

Na czas przestoju pracodawca może też powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę. Nie może być ono jednak niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z zasadami o wynagrodzeniu przestojowym. Takie rozwiązanie dopuszcza art. 81 § 3 k.p.

Powierzona nowa praca musi odpowiadać lub być zbliżona do kwalifikacji pracownika.

Kiedy wynagrodzenie przestojowe się nie należy?

Gdyby w okresie pandemii pracownik przyczynił się do przestoju, np. uszkodził maszynę, aby zakłócić pracę zakładu, wynagrodzenie przestojowe mu się nie należy. Można je tylko wypłacić za czas niezawinionego przez podwładnego przestoju.

Niewykluczone, że w razie sabotażu pracodawca podejmie bardziej radykalne kroki i rozstanie się z pracownikiem dyscyplinarnie na podstawie art. 52 k.p. Sabotażyście grozić może także odpowiedzialność karna za zniszczenie mienia pracodawcy.

Mniej godzin pracy

W tarczy antykryzysowej na czas pandemii koronawirusa przewidziano także inne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Jeśli pracodawca zanotuje spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 o co najmniej 15 proc., może ograniczyć wymiar pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do połowy etatu. Wówczas wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ono dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia. Nie będzie to jednak więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS.

W czwartym kwartale 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5 198,58 zł, czyli dopłata może liczyć maksymalnie 2 079,43 zł.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo