Za pomocą aneksu można wprowadzić zmiany do większości umów. Aneksem można m.in. zmienić zapisy umowy najmu, dzierżawy, świadczenia usług czy umowy o pracę. Sporządzenie aneksu do umowy nie jest skomplikowaną czynnością, ale należy przestrzegać kilku reguł. Z naszego poradnika dowiesz się, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony aneks do umowy oraz jakie elementy powinien zawierać taki dokument.
Pokaż więcej

W życiu codziennym zawieramy wiele umów, z których część obowiązuje przez dłuższy okres. Zdarza się, że po upływie kilku miesięcy czy lat strony umowy decydują się wprowadzić zmiany do zawartego porozumienia. W takiej sytuacji najczęściej wykorzystuje się aneksy. Aneks do umowy jest dokumentem zmieniającym postanowienia zawarte w umowie. Samo aneksowanie umowy jest prostą czynnością, ale należy zachować przy tym kilka zasad.

Jak napisać aneks do umowy?

Kodeks cywilny w art. 77 stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Jeżeli więc umowa została zawarta na piśmie, jej zmiany, czyli dodanie aneksu, także powinny zostać wprowadzone na piśmie. Z reguły już w treści samej umowy zawarta jest informacja, że wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane pisemnie pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, to jej aneksowanie także powinno być przygotowane w tej samej formie, czyli w formie aktu notarialnego. Notarialnie można także przygotować aneks, który będzie dotyczył umowy sporządzonej pisemnie bez udziału notariusza.

Za pomocą aneksu można zmienić praktycznie każdy punkt umowy. Można więc dodać nowe postanowienia, lub uchylić już istniejące. Można m.in. zmienić kwotę ustaloną za wykonanie określonego świadczenia lub zakres obowiązków. Należy jednak pamiętać o tym, by dokładnie wskazać, które z postanowień umowy zostają zmienione i określić ich nowe brzmienie.

Czego nie można zmienić aneksem?

Warto wiedzieć, że nie wszystkie postanowienia umowy można zmieniać aneksem. Aneks nie może na przykład nakładać na pracownika dodatkowych obowiązków, które nie są ujęte w przepisach prawa pracy. Aneksem do umowy nie można też przedłużać umowy, która z mocy prawa wymaga podpisania nowej umowy. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy czwarta umowa o pracę powinna z mocy prawa przekształcić się w umowę na czas nieokreślony. Nie można jej więc aneksować po raz kolejny w celu podpisania umowy na czas określony.

Mówi o tym art. 25 kodeksu pracy: " Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Jakie elementy powinien zawierać aneks do umowy?

Co do zasady, prawidłowo przygotowany aneks do umowy powinien określać jakiej umowy dotyczy, zawierać datę, z którą został sporządzony i informację od kiedy zaczyna obowiązywać. W aneksie do umowy należy zawrzeć strony umowy oraz opis zmienianych postanowień. Należy też zamieścić tam informację, że zmiany dotyczą jedynie opisanych w aneksie elementów. Aneks do umowy powinien zostać podpisany przez każdą ze stron, której dotyczy.

Przykładowy aneks do umowy może wyglądać następująco:


                                                     Aneks do umowy – wzór

                             Aneks numer …. z dnia ….. do umowy …. (numer umowy i data jej sporządzenia) ……

Aneks do umowy zawarty pomiędzy ……………………………………(dane identyfikacyjne) zwanym dalej ……………………………….
a
………………………………………………………………………………… (dane identyfikacyjne) zwanym dalej ……………………………….

I. Aneks został przygotowany za porozumieniem …. stron i wprowadza do umowy następujące zmiany:
1. Zawarty w § 3 umowy zapis przyjmuje nowe brzmienie w postaci ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. §. 4 uchyla się.
3. Dodaje się § 7 o następującym brzmieniu ………………………………………………………………………………..
II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
III. Aneks został sporządzony w ……… identycznych egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
IV. Aneks wchodzi w życie z dniem …………………………..

Podpisy każdej ze stron

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo