Gdy kandydat ubiega się o etat, przyszłemu pracodawcy musi okazać różne dokumenty. Jednym z nich może być zaświadczenie, że aplikujący o posadę nie był prawomocnie skazany za żadne przestępstwo, w tym skarbowe (chodzi o tych pracowników, co do których z ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej). Musi więc mieć potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.
Pokaż więcej

Kto jeszcze może domagać się zaświadczenia?

Zgodnie z art. 7 tej ustawy każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe są zebrane w rejestrze KRK. Na wniosek osoby zainteresowanej, której dane są zgromadzone w KRK, przekazuje się treść wszystkich dotyczących jej zapisów.

O takie zaświadczenia występują też organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz inne organy wykonujące zadania publiczne, kiedy jest to uzasadnione do wykonania nałożonych na nie zadań. Takie prawo mają też sądy w związku z prowadzonym postępowaniem czy np. marszałkowie Sejmu i Senatu wobec posłów i senatorów.

Zasady funkcjonowania wykazu KRK reguluje ustawa z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1218).

Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Poza informacją o skazanych za przestępstwa KRK gromadzi dane o osobach:

 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 969),
 • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 • które są poszukiwane listem gończym,
 • które są tymczasowo aresztowane,
 • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

W rejestrze przechowuje się też dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r., poz. 703).

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Wniosek do KRK można złożyć na trzy sposoby:

Wyczerpujące informacje o zaświadczeniu i sposobie jego uzyskania podaje strona https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego.

Zaświadczenie o niekaralności online

Występując o zaświadczenie do KRK przez internet, należy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem ePUAP.

Najpierw trzeba założyć konto na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web za pomocą swoich danych personalnych. Po potwierdzeniu zgody na ich przetwarzanie przejść do formularza rejestracji i dopiero po uzyskaniu linka aktywacyjnego z KRK rozpocząć dalsze działania, czyli wypełnić wniosek o udzielenie informacji i opłacić go.

Zaświadczenie zostanie udostępnione na uprzednio założonym koncie w formie elektronicznej, tj. w pliku PDF, w którym zostaną zawarte wszystkie dane na temat karalności wnioskodawcy. Zaświadczenie to można obejrzeć i wydrukować przy wykorzystaniu systemu e-KRK, lecz taki wydruk nie jest dokumentem, którym zainteresowany posłuży się wobec urzędów czy pracodawcy. Aby zaświadczenie uzyskane z systemu e-KRK było w pełni skuteczne, należy zapisać udostępniony plik PDF oraz pozostałe pliki na nośnik danych (np. pamięć USB, płytę CD) i w takiej formie przedstawić w urzędzie lub pracodawcy.

W sądzie lub przez pocztę

Starając się o takie zaświadczenie osobiście lub listownie, należy najpierw pobrać i wypełnić formularz o udzielenie informacji o osobie dostępny na stronie https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf.

Wypełnia się go najważniejszymi danymi personalnymi i określa rodzaj kartoteki, z których mają być pobrane informacje.

Po opłaceniu i złożeniu wniosku w punkcie informacyjnym KRK działającym przy sądzie rejonowym lub okręgowym zainteresowany otrzyma zaświadczenie o niekaralności od ręki. W wyjątkowych sytuacjach poczeka na nie maksymalnie 7 dni.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Za zaświadczenie o niekaralności wydane przez system e-KRK opłata wynosi 20 zł i reguluje się ją wyłącznie za pomocą systemu płatności udostępnionych na stronie internetowej e-KRK.

Przy wnioskach składanych w sposób tradycyjny opłata wynosi 30 zł i można ją uiścić:

 • gotówką w kasie dowolnego sądu,
 • znakami opłaty sądowej w formie elektronicznej poprzez system e-Płatności (informacje na stronie: https://oplaty.ms.gov.pl) lub
 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności nie wnosi tylko ten, kto jako wolontariusz będzie wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Do wniosku dołącza wtedy pismo organizatora potwierdzające, że wnioskujący jest kandydatem na kierownika lub wychowawcę wypoczynku.

5
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.