W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, wprowadzono do polskiego porządku prawnego szereg przepisów, które mają na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców w czasach kryzysu. Przepisy wprowadzone zostały głównie tzw. tarczą antykryzysową i tarczą antykryzysową 2.0. Zwłaszcza pierwsza z tych ustaw wdrożyła liczne zmiany podatkowe. Oprócz wspomnianych ustaw zostały wydane rozporządzenia, w których zwolniono podatników z niektórych obowiązków oraz zrezygnowano z poboru odsetek od niektórych zaległości podatkowych.
Pokaż więcej

Odroczenie terminów

Co do zasady wszyscy podatnicy, którzy zobowiązani są do przygotowania i przekazania określonych informacji, deklaracji lub sprawozdań, mogą skorzystać z odroczenia ustawowych terminów złożenia.

Z uwagi na epidemię COVID-19 wydłużone zostały terminy m.in.:

 • składania IFT-2R,
 • składania ORD-U,
 • składania CIT-8,
 • przekazania sprawozdania finansowego,
 • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzenia sprawozdania z działalności,
 • przesłania informacji do Urzędu Skarbowego o zapłacie na rachunek spoza białej listy,
 • wdrożenia pliku JPK-VAT dla wszystkich podatników,
 • złożenia informacji o cenach transferowych,
 • wykonania obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Odroczono także obowiązek złożenia organowi podatkowemu zeznań podatkowych (PIT 36, 36l, 37) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r.

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) umożliwiono wpłacenie należnego podatku po terminie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., co jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Dodatkowo Minister Finansów wydał rozporządzenie, zgodnie z którym w przypadku nieopłacenia podatku do 30 kwietnia 2020 r., nie będą naliczane odsetki, pod warunkiem opłacenia podatku do dnia 1 czerwca 2020 roku.

Przesunięty został również termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do dnia 1 lipca 2020 r., dzięki czemu wiele towarów będzie dalej obciążone niezmienioną stawką podatku.

Zasadniczo wydłużenie terminów dotyczy wszystkich podatników i nie jest związane z koniecznością dokonania jakichkolwiek czynności, jednakże niektóre przepisy uzależniły ich zastosowanie od poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (np. odroczenie zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r.)

Zawieszenie terminów postępowań

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnoskarbowych, administracyjnych, jak również w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i kontrolach celno-skarbowych, bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zawieszenie terminów dotyczy także m.in. milczącego załatwienia sprawy oraz terminu na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydania interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w Ordynacji podatkowej.

Mimo powyższej zmiany należy mieć jednak na uwadze, że:

 • strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, w niektórych przypadkach są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu prowadzącego postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania określonej czynności. Chodzi tu o przypadki, gdy wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego lub niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną,
 • czynności dokonane w tym okresie w postępowaniach i kontrolach, są skuteczne,
 • w okresie tym organ lub podmiot może z urzędu wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

Zwolnienie lub przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

W zależności od treści uchwały wydanej przez radę gminy, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Brak opłaty prolongacyjnej

Należy pamiętać, że podatnik ma możliwość otrzymać korzystną decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, jak również w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Co więcej, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty tzw. opłaty prolongacyjnej, czyli opłaty, która zwykle jest dodatkowym kosztem związanym z udzielaną ulgą.Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków o interpretację podatkową

Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej wydłużono termin rozpatrywania wniosków o indywidualną interpretację podatkową o dodatkowe 3 miesiące na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (łącznie zatem organy mają 6 miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnej). Zmiana ta dotyczy wniosków, które dopiero będą złożone przez zainteresowanych, a także tych, które już zostały złożone, ale nie są jeszcze rozpatrzone. Dodatkowo Minister ds. finansów publicznych ma prawo w drodze rozporządzenia przedłużyć powyższy termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. Omawiana regulacja to w zasadzie jedyna zmiana, która jest niekorzystna dla podatników.

Możliwość wstecznego rozliczenia strat w podatkach PIT i CIT przez podatników szczególnie dotkniętych COVID-19

Podatnicy PIT, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności, mogą jednorazowo obniżyć dochód lub przychód uzyskany w roku poprzednim o wysokość straty poniesionej w 2020 r., nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł. W celu dokonania obniżenia podatnik musi co do zasady złożyć korektę zeznania za rok 2019 r. Warto jednak zauważyć, iż stratę osiągniętą w 2020 roku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu roku, gdyż dopiero wtedy będzie można ocenić, czy spełnione zostały przesłanki ustawowe do jej rozliczenia w zeznaniu za rok 2019. W przypadku podatników CIT zastosowanie znajduje podobna regulacja.

Zwolnienia z podatku, odliczenia od podatku oraz koszty

W tarczach antykryzysowych wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi:

 • Wolne od podatku są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 roku świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Podatnicy mogą od podstawy obliczenia podatku odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do właściwego wykazu. W zależności od terminu przekazania darowizny, podatnik może odliczyć między 100% a 200% wartości przekazanej darowizny.
 • Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek pobieranych na podatek dochodowy

Podatnicy PIT i CIT będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Możliwość stosowania e-paragonów

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące formy potwierdzenia dokonania sprzedaży przez podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych, przewidują, że za zgodą nabywcy można przesłać nabywcy paragon lub fakturę w uzgodnionej formie elektronicznej. Szczegóły dotyczące e-paragonów zostały określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Zwolnienie dłużników z obowiązku zwiększenia dochodów w związku z tzw. ulgą na złe długi

Przedsiębiorcy (dłużnicy) będący podatnikami PIT i CIT, którzy zwlekają z zapłatą zobowiązań powyżej 90 dni, nie będą tymczasowo zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów, a tym samym nie będą musieli zwiększać swoich dochodów, jeśli przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%. Jednakże zobowiązania nieuregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy będą musieli ująć w tym zeznaniu.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Autor:

Kancelaria Radców Prawnych

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Kancelarię Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy sp.k. tworzą wykwalifikowani radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. W swojej pracy łączymy merytoryczną wiedzę, bogatą praktykę prawną z doświadczeniem naukowym i technicznym (IT).
Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo