Niewystarczająca wiedza na tematy finansowe nie muszą spędzać Ci snu z powiek. Z pomocą może przyjść Rzecznik Konsumentów.

rajdowiec - video

Następny postój – „Wiedza w pigułce”.

rajdowiec - video 2
rajdowiec - kartka

Gaz do dechy, zmierz się z pytaniami!

rajdowiec - pokazuje palcem

Krótki postój na lekturę.

rajdowiec - OK

Przed Tobą ostatnia prosta! Zapnij pasy!

Od dzisiaj jesteś bezpieczny. Rzecznik czuwa.

Kontynuuj naukę

Skup się na celu, a na pewno się uda!

rajdowiec - palec w gorze

Rzecznik pomaga poprzez:


 • udzielanie porad konsumenckich i informacji prawnych
 • pomoc konsumentom w sporządzaniu pism, w tym pism procesowych
 • wstąpienie do toczącego się przed sądem postępowania lub wytoczeniu powództwa na rzecz konsumenta

Pomoc Rzecznika

Rzecznik pomaga konsumentom w sprawach konsumenckich, czyli takich w których osoba fizyczna nabywa od przedsiębiorcy lub firmy rzecz w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo zawiera umowę o świadczenie usług, w tym usług finansowych. 

Do zadań Rzecznika należy m.in:

 • prowadzenie edukacji konsumenckiej
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
 • ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania 
 • przekazywanie na bieżąco delegaturom UOKiK wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej

0/0

Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów:

Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów:

Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów

Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Za co odpowiada Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumentów?

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, administracja samorządowa odpowiada za propagowanie wiedzy konsumenckiej. Art. 38 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej. Jednakże ustawa nie przesądza o tym jak samorząd winien ją realizować, a zatem decyzja w jaki sposób będzie ona prowadzona należy wyłącznie do danego samorządu.

Konsumentowi należy pomóc, aby w nadmiarze informacji mógł wyłowić te pożyteczne i przydatne, a doskonałą pomocą w tym zakresie jest zapewnienie mu odpowiedniego dostępu do wiedzy dotyczącej jego praw i obowiązków.

W przeciwieństwie do samorządu wojewódzkiego czy też gminnego, tylko na szczeblu powiatu działa wyspecjalizowana jednostka realizująca zadania administracji samorządowej w tym zakresie, tj. Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów. Jest on zatrudniony jako pracownik w każdym starostwie powiatowym oraz urzędzie miasta na prawach powiatu. Rzecznik jest najczęściej prawnikiem lub ekonomistą, a więc posiada niezbędną wiedzę, aby wyjaśnić Ci m.in.: zawiłości przepisów prawnych, zarówno przed zawarciem umowy konsumenckiej jak i po jej zawarciu - np. w zakresie realizacji prawa odstąpienia od umowy.

Pamiętaj!
Możesz otrzymać u Rzecznika pomoc na każdym etapie dotyczącym umowy, nie wyłączając ewentualnych postępowań sądowych czy nawet egzekucyjnych.

W jakich sprawach pomaga Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumentów?

Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów pomaga konsumentom w sprawach konsumenckich. Sprawy konsumenckie to te, w których osoba fizyczna nabywa od profesjonalisty (przedsiębiorcy lub firmy) rzecz w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo zawiera umowę o świadczenie usług, w tym i usług finansowych – np. zawiera umowę kredytu konsumenckiego. Taka osoba fizyczna jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów i stąd też jest podmiotem, której pomocy może udzielić Rzecznik.

Zakres zadań jakimi zajmuje się Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów jest bardzo szeroki. Jeśli Twój problem wynika z umowy zawartej przez Ciebie z przedsiębiorcą (np. kredytodawcą, sprzedawcą obuwia, dostawcą multimediów czy usług telekomunikacyjnych, dealerem samochodowym, deweloperem itp.), możesz zwrócić się do Rzecznika o pomoc.

Rzecznik ma bardzo szerokie uprawnienia. Do zadań Rzecznika należą w szczególności:

 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów lub do sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów gdzie Rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
 • zgłoszenie Prezesowi UOKiK podejrzenia naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych,
 • występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję,
 • występowanie do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ww. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Obecnie kwestie dotyczące ochrony konsumentów, uregulowane są w polskim prawie w kilkudziesięciu ustawach oraz aktach wykonawczych do tych aktów prawnych, a także niekiedy w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym w szczególności Sądu Najwyższego.

Jakie są podstawowe zadania Rzecznika Praw Konsumenckich?

Jednym z podstawowych zadań rzecznika jest niesienie pomocy konsumentom. Pomoc ta prowadzona jest przede wszystkim poprzez udzielanie porad konsumenckich i informacji prawnych osobiście, przez telefon, jak i za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez podejmowanie interwencji u przedsiębiorcy (pisemnej lub telefonicznej). Nadto pomoc ta udzielana jest także np. poprzez pomoc konsumentom w sporządzaniu pism, w tym pism procesowych lub też w skrajnych przypadkach na wstąpieniu do toczącego się przed sądem postępowania lub wytoczeniu powództwa na rzecz konsumenta (w tym postępowania grupowego). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami w zasadzie wszystkie „decyzje” rzecznika (nie chodzi tu o decyzje w rozumieniu ustawy z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż akt ten nie ma zastosowania do działalności Rzecznika), a w szczególności te o charakterze procesowym, jak np. decyzja o wytoczeniu powództwa, należą wyłącznie do Rzecznika. Jeśli Rzecznik uzna, że wymaga tego ochrona Twojego prawnie uzasadnionego interesu, może wytoczyć powództwo przed sądem cywilnym na Twoją rzecz albo też wstąpić za Twoją zgodą do już toczącego się postępowania sądowego. Rzecznik może też przedstawić sądowi cywilnemu istotne w danej sprawie stanowisko, czyli wyjaśnić sądowi istotne kwestie z zakresu prawa konsumenckiego. Jednak udział Rzecznika w sprawach sądowych jest raczej wyjątkiem, a nie regułą.

Warto wiedzieć!
Przedsiębiorca, do którego zwrócił się Rzecznik Konsumentów, ma obowiązek udzielić Rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii Rzecznika. Jeśli tego nie uczyni może liczyć się z grzywną od 2000 do 5000 zł nałożoną przez sąd.

Należy jednak zwrócić uwagę, że Rzecznik Konsumentów pomaga jedynie konsumentom. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz problem np. z umową kredytową, nie możesz skorzystać z pomocy Rzecznika. Także w sytuacji gdy zawierałeś umowę z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, Rzecznik Konsumentów nie może Ci pomóc.

Dlaczego warto się zgłosić do Rzecznika?

Przepisy prawne, w szczególności te związane z np. kredytem konsumenckim są bardzo skomplikowane, a zatem dochodzenie w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń z reguły jest bardzo trudne. W szczególności dotyczy to właśnie usług finansowych. Przedsiębiorca udzielający kredytu konsumenckiego to najczęściej duża instytucja (bank) lub równie wyspecjalizowany podmiot, który posiada odpowiednią pomoc prawną (na jego potrzeby pracuje bowiem sztab wszelakich specjalistów, w tym prawników).

Pamiętaj!
Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz zwrócić się do Rzecznika, który w oparciu o obowiązujące przepisy prawne pomoże wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Czy Rzecznik Konsumenta stosuje jakieś procedury, a jeśli tak, to jakie?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy do Rzecznika, nie musisz składać sformalizowanego wniosku. Procedura stosowana przez Rzecznika jest bardzo elastyczna i co ważne jest całkowicie bezpłatna.

Powinieneś jednak pamiętać, że w sprawie, w której stroną jest np. bank, Rzecznik będzie potrzebował od Ciebie stosownego upoważnienia. Bank jest bowiem zobowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, stąd bez Twojego upoważnienia, nie udzieli Rzecznikowi żądanych przez niego informacji.

Rzecznik badając Twoją sprawę, może wystąpić do przedsiębiorcy z żądaniem wyjaśnień oraz zająć odpowiednie w niej stanowisko. Jeśli podejmowane działania nie przyniosą rezultatu, Rzecznik może skontaktować się z Tobą aby zaproponować inne rozwiązanie, a w szczególności może także rozważyć odpowiednią dla Ciebie pomoc w postępowaniu sądowym.

W procedurze stosowanej przez Rzecznika, w zasadzie nie mają zastosowania konkretne i sztywne terminy. Jednakże przepisy prawa obowiązujące np. w postępowaniu przed sądem przewidują konkretny czas na ustosunkowanie się do sprawy, a jego przekroczenie wiąże się często z przegraniem sprawy. Dlatego pamiętaj aby po otrzymaniu jakiejkolwiek korespondencji z sądu zgłosić się do Rzecznika jak najszybciej.

Jolanda

24.04.2019 10:56

Bardzo ciekawe

Anna

23.01.2019 19:12

ciekawe

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo