Kredyt we frankach spędza Ci sen z powiek? Zaraz coś na to zaradzimy.

drwong_wstep

Ścieżka prowadzi nas teraz do „Wiedzy w pigułce”.

drwong_video2
drwong_tipy

To teraz krótki teścik. Do dzieła!

drwong_tipy_podsumowanie

Więcej wiedzy? Dla Ciebie to pestka.

drwong_txt

Im dalej w las, tym łatwiej! Powodzenia!

Gratulacje, wiesz już wszystko na ten temat!

Kontynuuj naukę

Podwiń rękawy i do roboty!

drwong_test

Kto może pomóc w napisaniu reklamacji?

Reklamację możesz napisać sam. Możesz też poprosić o pomoc lokalnego Rzecznika Konsumentów, Federację Konsumentów lub „frankowiczów” zrzeszonych w stowarzyszeniach i grupach w internecie. Reklamację może także napisać za Ciebie Twój adwokat lub radca prawny

Jakie argumenty podnieść w reklamacji?

W reklamacji najlepiej jest wskazać zapisy w umowie kredytowej, które Twoim zdaniem budzą zastrzeżenia.

Wzór reklamacji

Nie ma jednego wzoru reklamacji. Nie ma także wymogów co jej formy: reklamacja może być prawnicza i konkretna, może być ogólna i opisowa, napisana odręcznie lub własnymi słowami. Ważne jest abyś zawarł w niej swoje żądania.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu zaskarżenia umowy kredytowej to:

 • umowa kredytowa,
 • aneksy,
 • tabele,
 • harmonogramy spłat,
 • korespondencja z bankiem.

Na pomoc Rzecznika Finansowego możesz liczyć gdy:

wyślesz reklamację do banku i poczekasz 30 dni na odpowiedź!

0/0

Reklamacja umowy kredytowej powinna:

Rzecznik Finansowy może pomóc w zaskarżeniu umowy kredytowej jeśli:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Zastanów się co chcesz zrobić z kredytem frankowym? 

Dla niektórych kredytobiorców najważniejsze może być obniżenie wartości całego kredytu - przeliczenie go po innym kursie czy całkowite unieważnienie umowy. Innym może zależeć przede wszystkim na zmniejszeniu samych rat (np. przez obniżenie dodatkowych opłat) czy uzyskanie zwrotu nadpłaconych do tej pory kwot w wyniku stosowania zapisów, które można uznać za niedozwolone. Chodzi tu m.in. o zapisy, które:

Jeśli jesteś pewien swoich racji to rozwiązaniem dla Ciebie może być postępowanie sądowe i skorzystanie z płatnej pomocy. Ale jeśli wolałbyś najpierw sprawdzić czy rzeczywiście jest o co zabiegać, powinieneś najpierw skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich Rzeczników Konsumentów, Rzecznika Finansowego lub Federacji Konsumentów.

Czy warto czekać z reklamacją kredytu frankowego?

Zdecydowanie nie warto. Dlaczego?

Po pierwsze: czas płynie, a umowy z bankiem, tak jak wszystkie inne roszczenia, podlegają przedawnieniu. To może utrudnić załatwianie sprawy.

Po drugie - być może Twoja umowa zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone), rażąco naruszające Twoje interesy, na podstawie których możesz rozpocząć dochodzenie roszczeń.

Po trzecie - mało prawdopodobne jest także, by problem został rozwiązany ustawowo, a nawet jeśli, że uda się wypracować rozwiązanie korzystniejsze od tego wynegocjowanego indywidualnie.

Dochodzenie swoich racji zacznij od reklamacji umowy kredytowej!

W procesie zaskarżania umowy kredytowej najważniejsze jest, by złożyć reklamację do banku i dostać odpowiedź. Bank zapewne reklamacji nie uwzględni, ale ten ruch otworzy Ci drogę do dalszych działań, w tym do bezpłatnej pomocy instytucji państwowych. Zasygnalizujesz w ten sposób, że umowa i raty budzą Twoje wątpliwości i że szukasz rozwiązania problemu.

Ile czasu ma bank na rozpatrzenie reklamacji?

Bank ma 30 dni (od dnia otrzymania Twojej reklamacji) na wysłanie odpowiedzi. Może w tym czasie poprosić o przedłużenie tego czasu o kolejne 30 dni.

Jeśli nie odpowie w zakładanym czasie, a w reklamacji było konkretne roszczenie, to sąd może uznać, że tym samym bank uznał Twoje roszczenie, a Ty„wyczerpałeś drogę reklamacji” (taka sytuacja zdarza się niezmiernie rzadko, banki na ogół odpowiadają w terminie i nie uznają reklamacji).

Jak napisać reklamację dotycząca umowy kredytowej?

Reklamację możesz napisać sam. Możesz też poprosić o pomoc powiatowego/miejskiego Rzecznika Konsumentów,Federację Konsumentów lub „frankowiczów” zrzeszonych w stowarzyszeniach i grupach w internecie. Nie są ekspertami, ale dysponują coraz większą wiedzą i doświadczeniem. Reklamację może także napisać za Ciebie Twój adwokat/radca prawny.

Skąd wziąć wzór reklamacji?

Nie ma jednego wzoru reklamacji. Każda umowa jest inna i każdy może opisać swoją sytuację tak, jak ją widzi. Nie ma także wymogów co do formy reklamacji: reklamacja może być prawnicza i konkretna, może być ogólna i opisowa, napisana odręcznie lub własnymi słowami. Ważne abyś ją napisał i zawarł w niej swoje żądania.

Skąd wziąć porządne argumenty do reklamacji?

W reklamacji najlepiej jest wskazać zapisy w umowie, które Twoim zdaniem mogą być uznane za abuzywne. W sytuacji pozwoli rozeznać się raport o klauzulach abuzywnych przygotowany w 2016 r. przez Rzecznika Finansowego lub wykazy błędów i naruszeń publikowanych w:

Nie musisz mieć 100-procentowej pewności, że masz rację. Ważne jest jednak, by zarzuty dotyczyły Twojej umowy i nie były kopią zarzutów do zupełnie innej umowy kredytowej.

Uwaga!
Pamiętaj, że reklamacja jest jakby pierwszym podaniem piłki w meczu - a nie rozstrzygającym wszystko rzutem karnym. Chodzi w niej przede wszystkim o to, by zgłosić swoje zastrzeżenia i dać drugiej stronie szansę na przedstawienie swoich argumentów.

W jakiej formie powinna być złożona reklamacja umowy kredytowej?

Reklamację najlepiej wysłać do banku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub zanieść do oddziału banku, a na kopii reklamacji zażądać potwierdzenia odbioru pisma z oznaczeniem daty wpływu.

Od czego zacząć pracę nad zaskarżeniem umowy kredytowej?

Po pierwsze zbierz w jedno miejsce wszystkie dokumenty dotyczące kredytu: 

 • umowę,
 • aneksy,
 • regulaminy,
 • tabele,
 • harmonogram spłat,
 • korespondencję z bankiem.

Pamiętaj, że żaden specjalista nie będzie w stanie Ci pomóc jeśli nie będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Jeśli nie masz wymaganych dokumentów, możesz wystąpić do banku z prośbą o ich wydanie. Jeśli bank nie chce Ci wydać dokumentów, lub żąda wysokich opłat, napisz reklamację i po otrzymaniu odpowiedzi z banku wystąp z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego.

Szczególną uwagę zwróć na:

 • sposób waloryzowania wysokości kredytu (jak jest ona ustalana, kto decyduje o tym, jaki kurs jest stosowany – błędem jest, jeśli jest to kurs, na jaki jedna ze stron ma wpływ a druga nie, np. zarząd banku decyduje, że zostanie użyta tabela kursów z danego dnia i godziny),
 • sposób modyfikowania wysokości oprocentowania,
 • sposób ustalania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – czy sposób określania wysokości składek jest jasny, jednoznaczny i czytelny,
 • problem ujemnego LIBOR/EURIBOR-u - przy braku zastrzeżenia, że LIBOR/EURIBOR lub całe oprocentowanie nie może wynosić mniej niż zero, banki powinny uwzględniać ujemny poziom tego wskaźnika

Unieważnienie umowy kredytowej

Wiele osób myśli, że najlepszym wyjściem jest unieważnienie umowy kredytowej. Tymczasem tak nie jest. Unieważnienie umowy oznacza, że obie strony muszą sobie zwrócić to, co sobie dały. Zatem w tym przypadku kredytobiorca powinien od razu oddać tę część kredytu, której nie spłacił.

Dlatego żeby myśleć o unieważnieniu, trzeba dokładnie przeanalizować swoją sytuację i upewnić się, że będziesz w stanie spłacić niespłaconą kwotę kredytu. Być może bardziej korzystną opcją może się okazać żądanie zwrotu nadpłat?

Przedawnienie umowy kredytowej

Co do zasady roszczenia finansowe, w tym te wynikające z umowy kredytowej w stosunku do Twojego banku, przedawniają się po 10 latach, ale o tym, czy i kiedy doszło do przedawnienia decyduje ostatecznie sąd. Generalnie lepiej nie czekać, aż umowa ulegnie przedawnieniu, choć nawet jeśli się przedawniła, to są jeszcze możliwości działania. Należy pamiętać, że bieg przedawnienia można przerwać i że choć przedawniają się roszczenia finansowe, to zarzut obecności w umowie klauzuli niedozwolonej nie ulega przedawnieniu.

Co to oznacza? Po pierwsze, nawet po 10 latach możesz dowodzić, że zawarta w umowie zasada wyliczania rat kredytu była zła, ale raczej nie uzyskasz zwrotu tego, co nadpłaciłeś ponad 10 lat temu. Po  drugie – nawet jeśli umowa ma ponad 10 lat i część rat została zapłacona ponad 10 lat temu, to prawdopodobnie masz też kolejne raty, od spłacenia których nie minęło 10 lat. Roszczenia finansowe w sprawie tych rat jeszcze się nie przedawniły i być może warto przerwać bieg przedawnienia w ich przypadku.

Jak przerwać bieg przedawnienia?

Bieg przedawnienia możesz przerwać poprzez:

 1. Złożenie pozwu w sądzie, albo,

 2. Zawezwanie do próby ugodowej (w sądzie), albo,

 3. Mediacja przed sądem, albo,

 4. Wystąpienie o polubowne rozwiązanie sprawy przed Rzecznikiem Finansowym. (w trybie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego).

Niezależnie od wybranej metody w każdym z tych działań prowadzących do przerwania biegu przedawnienia powinieneś mieć rozeznanie swojej sprawie, tzn. znać umowę - jej słabe i mocne punkty. W zbieraniu tych informacji pomagają bezpłatnie instytucje państwowe takie jak Powiatowy/Miejski Rzecznik Konsumentów, Rzecznik Finansowy lub Federacja Konsumentów. Musisz im jednak dać na to czas - dlatego tak ważne jest, by nie zwlekać z rozpoczęciem pierwszych działań.

Kto może Ci pomóc w zaskarżeniu umowy kredytowej i dochodzeniu swoich roszczeń?

Z pomocą w zaskarżeniu umowy może przyjść Rzecznik Konsumenta (miejski, powiatowy), Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Rzecznik Finansowy (we wszystkich organizacjach pomoc jest bezpłatna) lub prawnik/adwokat (pomoc płatna).

Rzecznicy Konsumentów pracują w samorządach i zajmują się wszystkimi problemami, na jakie może napotykać konsument. Mają więc tak szeroką specjalizację jak lekarze-interniści. Działają od wielu lat i mają często bardzo duże doświadczenie.

Rzecznik Konsumenta oraz Federacja Konsumentów:  

 • udziela bezpłatnych porad prawnych,
 • pomaga zorientować się, co można zakwestionować w umowie,
 • pomaga przy sporządzeniu reklamacji,
 • może prowadzić mediację na rzecz konsumenta.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów, to do wniosku powinieneś załączyć upoważnienie do udzielenia przez Twój bank informacji stanowiących tajemnicą bankową, a odnoszących się do Twojej umowy (upoważnienie w rozumieniu art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). Upoważnienie to powinni podpisać wszyscy kredytobiorcy, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w konkretnym banku (najlepiej sprawdzić, jak wygląda podpis pod umową). Następnie Rzecznik Konsumentów wystąpi w Twoim imieniu do banku. Celem takiego wystąpienia jest doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu. Podobne możliwości ma Federacja Konsumentów.

Jak Rzecznik Finansowy może pomóc w zaskarżeniu umowy kredytowej?

Rzecznik Finansowy pomaga bezpłatnie już na etapie sporu z bankiem. Jego pomoc przydaje się zwłaszcza tym, których nie stać na adwokata/radcę prawnego oraz tym którzy nie są pewni, czy mają argumenty do tego, że warto się spierać z bankiem.

Ważne!
Rzecznik Finansowy nie ma prawa Ci pomóc, jeśli nie wyślesz reklamacji do banku i nie poczekasz 30 dni na odpowiedź!

Ponieważ specjalizuje się w umowach finansowych, jego działanie można porównać do lekarza-specjalisty. Żeby skorzystać z jego pomocy, trzeba wysyłać do Rzecznika Finansowego pocztą kopie wszystkich dokumentów, które zostały zebrane w sprawie.

To właśnie te dokumenty zanalizują eksperci Rzecznika Finansowego. Na zbadanie Twojej umowy i interwencję w banku w Twojej sprawie eksperci Rzecznika Finansowego potrzebują kilku miesięcy. Będą bowiem pytali bank o poszczególne punkty umowy i próbowali go przekonać, że w Twojej umowie rzeczywiście są zapisy wadliwe.

Bank prawdopodobnie podtrzyma swoje stanowisko w sprawie, ale Ty dostaniesz do ręki fachowe argumenty. Będziesz mógł zdecydować, czy działasz dalej. 

Jak adwokat lub radca prawny może pomóc w zaskarżeniu umowy kredytowej?

Adwokat, radca prawny może ci pomóc na każdym etapie zaskarżenia umowy kredytowej – pamiętaj jednak, że jego usługi są płatne.

Co zrobić gdy postępowanie interwencyjne Rzecznika Finansowego nie przyniosło skutku? 

Jeśli postępowanie interwencyjne nie przyniosło skutku masz dwa wyjścia:

 1. Możesz wystąpić o postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym lub
 2. Możesz skierować sprawę do sądu

Czym różni się postępowanie interwencyjne od polubownego?

W postępowaniu interwencyjnym eksperci Rzecznika proszą o przedstawianie wyjaśnień przez instytucję finansową. Mogą też żądać od niej dokumentów. Po analizie przedstawiają dokumenty przemawiające na korzyść klienta. Celem postępowania jest zmiana stanowiska przez bank pod wpływem przedstawionych argumentów prawnych. Jeśli są do tego podstawy prawne Rzecznik popiera roszczenia klienta wobec banku. Eksperci są zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie, np. dane osobowe. Bank nie ma obowiązku postępowania zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzecznika Finansowego.

Postępowanie polubowne to próba znalezienia rozwiązania dobrego dla obu stron i zakończenie sporu ugodą. A ugoda oznacza ustępstwa obu stron – warto mieć tego świadomość, przed przystąpieniem do postępowania.

Jak wygląda to postępowanie? Przedstawiasz swoje oczekiwania Rzecznikowi Finansowemu, a Rzecznik pyta o stanowisko Twój bank. Następnie prowadzący postępowanie może najpierw spróbować doprowadzić do zbliżenia stanowisk stron sporu, wykorzystując techniki mediacyjne. Jeśli to nie przyniesie efektu może przedstawić stronom swoją propozycję rozwiązania sporu, jak w typowej koncyliacji. Na koniec RF pisze bezstronną opinię.

Takie postępowanie wymaga mniej zachodu niż złożenie pozwu w sądzie, niemniej jednak na tym etapie trzeba precyzyjnie wiedzieć, czego się chce i z czego jesteś w stanie zrezygnować. Bez gotowości do ustępstw nie da się mówić o negocjacjach - a o to tu chodzi.

Pamiętaj!
Złożenie wniosku o postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym przerywa bieg przedawnienia tak samo jak zawezwanie do próby ugodowej przed sądem lub złożenie pozwu w sądzie. 

Co należy zrobić by wszcząć postępowanie polubowne?

Żeby wszcząć postępowanie polubowne, nie trzeba koniecznie wcześniej występować o interwencję Rzecznika Finansowego. Tyle, że argumenty uzyskane w toku interwencji przydają się przy ustalaniu postulatów i strategii negocjacyjnej.

Ważne! Warunkiem bezwzględnym przyjęcia wniosku o postępowanie polubowne u Rzecznika Finansowego jest "wyczerpanie drogi reklamacji" (czyli złożenie reklamacji i otrzymanie odpowiedzi z banku/ odczekanie 30 dni na odpowiedź z banku). 

Ważne! Postępowanie polubowne, w którym klient banku wykazywał chęć porozumienia, to kolejny - po złożeniu reklamacji i interwencji przeprowadzonej przez RF - dobry argument w sprawie. Postępowanie polubowne kosztuje 50 zł.

Jak skierować sprawę o zaskarżenie umowy kredytowej do sądu?

Jeśli wiesz dużo o swojej umowie, znasz swoje oczekiwania i jesteś przekonany o swojej racji możesz podjąć decyzję w sprawie postępowania sądowego.

Dzięki interwencji przeprowadzonej np. przez Rzecznika Finansowego masz dużo dokumentów i fachowych argumentów. To powinno ułatwić rozmowę z pełnomocnikiem prawnym i obniżyć koszty obsługi prawnej.

Nie jest wykluczone, że za kilka miesięcy (czyli w czasie, gdy RF zakończy interwencję w Twojej sprawie) bank wystąpi z generalną propozycją zmian w umowach kredytowych. Dzięki zgromadzonej wiedzy i argumentom prawnym łatwiej będzie Ci ocenić, czy ta propozycja banku spełnia Twoje oczekiwania.

Istotny pogląd w sprawie może pomóc przy postępowaniu sądowym Na etapie postępowania w sądzie UOKiK i Rzecznik Finansowy mogą na Twój wniosek napisać sądowi ekspercką opinię o Twojej umowie i o tym, jakie zdaniem eksperta instytucji publicznej zawiera ona wady. Nazywa się to „istotnym poglądem” i ma naprawdę istotne znaczenie dla sprawy. Istotny pogląd nie jest dla sądu wiążący, ale sąd powinien w uzasadnieniu orzeczenia ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych. Wzór wniosku o istotny pogląd i przykładowe istotne poglądy Rzecznika Finansowego można znaleźć tu: https://www.rf.gov.pl/istotny-poglad.

ja

28.08.2019 15:05

bardzo przydatne

bankstery

04.08.2019 16:44

Banki mają poważny problem. Są już setki wyroków sądowych wydanych na korzyść kredytobiorców

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo