Jak się upadnie, to trza portki ocepać i isc dalej. No chyba ze sie upadło ze hej – casem lepij zacąć syćko od samiućkiego pocątku.

goralka_wideo-01

Zaraz wam się, panocku, syćko rozjaśni

goralka_wideo-02
goralka_tipy

Pytanka psed wami, w droge!

goralka_tipy-podsumowanie

Baca cytoł ten poradnik i mówi, ze siy psydoł

goralka_TXT

Taką rade na drogę dam: kroki powoli stawiajcie i 2 razy siy zastanówcie!

Panocku, łatwiej bedzie wyjsc na prosto, jak sie od dna odbijecie, hej!

Kontynuuj naukę

Baczcie panocku, co by lepij łodopiedzieć

goralka_test

Upadłość konsumencka

Ma na celu umorzenie części lub całości zobowiązań oraz odzyskanie przez wierzycieli choć części pieniędzy.

Wniosek z inicjatywy konsumenta

Postępowanie jest wszczynane przez sąd  na wniosek konsumenta. Żadna instytucja nie zrobi tego automatycznie.

Warunek uczciwości

Upadłość można ogłosić, gdy niewypłacalność nie powstała w skutek nieuczciwych działań.

Syndyk

Po ogłoszeniu upadłości zajęty majątek dłużnika jest zarządzany przez syndyk, co oznacza, że przez cały okres trwania procedury upadłościowej i planu spłat nie może nim swobodnie dysponować.

Życie od zera

Informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej znajdzie się w rejestrach Biura Informacji Kredytowej i pozostanie tam przez 10 lat.

0/0

O upadłość konsumencką może wnioskować:

Wniosek o upadłość konsumencką rozpatruje:

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsument:

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej listę wierzytelności ustala:

Upadłość konsumencka zakłada, że:

Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek konsumenta:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Polskie prawo przewiduje możliwość, by osoby mające duże problemy ze spłatą swoich zobowiązań mogły ogłosić tzw. upadłość konsumencką. Warunkiem możliwości wnioskowania o upadłość konsumencką jest to, że przyszły bankrut nie może prowadzić działalności gospodarczej. Procedura upadłości, którą opiszemy poniżej, jest przeznaczona wyłącznie dla konsumentów.

Do czego ma doprowadzić upadłość konsumencka?

Załóżmy, że wpadłeś w spiralę zadłużenia i brakuje Ci pieniędzy na zakup podstawowych produktów, a banki ścigają Cię za nieuregulowane zobowiązania. Dodatkowo spotkały Cię niespodziewane zdarzenia losowe, np. utrata pracy lub poważna choroba.

W tej sytuacji możesz postarać się o ratunek, którym jest upadłość konsumencka. Można powiedzieć, że jej głównym założeniem jest to, abyś po ogłoszeniu bankructwa mógł zacząć wszystko „od zera”. I to dosłownie.

Upadłość konsumencka ma doprowadzić do dwóch rezultatów:

1. Po pierwsze, chodzi o oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Celem jest umorzenie całości lub części długów, których nie jesteś, ani nie będziesz w stanie spłacić. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że osoba zadłużona działa uczciwie i zgodnie z prawem, a niewypłacalność powstała z przyczyn od niej niezależnych - sąd będzie zatem badał, czy nie doprowadziłeś do niewypłacalności umyślnie, a także czy nie ukrywasz swojego majątku przed wierzycielami (np. przed bankami, w których masz zaciągnięte pożyczki).

2. Po drugie, sami wierzyciele powinni odzyskać przynajmniej część środków - w postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży całego albo części majątku konsumenta, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazuje się wierzycielom.

Tylko konsument może wnioskować o upadłość

Jeżeli główne założenia upadłości konsumenckiej Cię nie przerażają i uważasz, że spełniasz jej warunki, możesz rozpocząć procedurę upadłościową. Postępowanie jest wszczynane przez sąd, ale tylko na wniosek konsumenta. Nie ma takiej możliwości, aby wniosek o upadłość własnego klienta -konsumenta złożył np. bank. To jedna z podstawowych różnic w porównaniu do procedury upadłości firmy, gdzie taka możliwość istnieje. Nie ma też możliwości, żeby Twój współmałżonek mógł zablokować wniosek o upadłość.

Powtórzmy więc: procedurę upadłościową rozpoczynasz samodzielnie, składając do sądu odpowiedni wniosek. Będzie on rozpatrywany przez wydział gospodarczy danego sądu rejonowego. By dowiedzieć się, który sąd jest właściwym ze względu na Twoje miejsce zameldowania, najlepiej skontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego. Złożenie wniosku o upadłość wiąże się z kosztami - obecnie to kwota 30 PLN.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dokumencie, obok podstawowych pytań o dane osobowe znajdziesz też takie, które odnoszą się bezpośrednio do Twojej sytuacji finansowej. Będziesz musiał dokładnie wskazać zarówno składniki swojego majątku, jak i kwoty zadłużenia w poszczególnych instytucjach lub u konkretnych osób.

Dodatkowo we wniosku jest też miejsce na dokładne uzasadnienie, wskazujące konkretne okoliczności przemawiające za pozytywnym rozpoznaniem Twojej sprawy (takie jak np. choroba, utrata pracy czy wypadek). Wszystko co opiszesz, powinno być uprawdopodobnione. Do wniosku trzeba więc załączyć odpowiednie dokumenty (np. odpis umowy kredytu, zaświadczenie o trwałej chorobie, dokumenty wskazujące na określone zdarzenia losowe) lub też powołać świadków, którzy potwierdzą stan faktyczny. Pamiętaj przy tym, że opis okoliczności powinien być zwięzły i rzeczowy, a przedstawione dokumenty powinny dotyczyć wyłącznie zdarzeń opisanych we wniosku.

Sąd ustali, czy masz szansę na spłatę długów

Sąd ma szereg możliwości, co zrobić z wnioskiem o upadłość konsumencką. Może go od razu odrzucić, może wezwać konsumenta do uzupełnienia dokumentacji, może wreszcie rozpocząć sprawę, w której będzie szczegółowo rozpatrywał sytuację osoby, która stara się o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli Twój wniosek zostanie przyjęty, a sąd ogłosi upadłość, wówczas zostaje wyznaczony syndyk. Jego zadaniem będzie przede wszystkim stworzenie listy Twoich zobowiązań. Sąd z kolei decyduje o tym, jak będzie wyglądał plan ich spłaty.

Ustalając plan spłaty, sąd weźmie pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania, potrzeby mieszkaniowe, wysokość wierzytelności i to, czy w ogóle istnieje szansa ich zwrotu. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty (który może trwać maksymalnie 3 lata), sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie będziesz zobowiązany spłacać długi oraz jaka część z nich zostanie umorzona po wykonaniu planu.

Jednocześnie syndyk przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta. Za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby wyłączonych spod egzekucji, zajmie się sprzedażą wszystkich wartościowych przedmiotów takich, jak: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest oddłużenie bez wykonywania planu spłaty. Finałem postępowania upadłościowego jest wtedy całkowite zwolnienie z długów. Aby jednak konsument mógł skorzystać z takiej możliwości, sąd musi mieć pewność, że nie ma szans na zwrot nawet minimalnej części długów i nic nie posiada.

Zapomnij o samodzielnych decyzjach

Jako osoba, która stara się o upadłość konsumencką, musisz mieć świadomość, że jej ogłoszenie będzie się wiązało z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Po ogłoszeniu upadłości, w czasie gdy majątku pilnuje syndyk, będziesz mógł realizować tylko podstawowe czynności życia codziennego, które wiążą się z wydatkami - np. zakupy żywności czy środków czystości. Będą one pokrywane z tych środków, które nie podlegały zajęciu przez syndyka.

O wielu decyzjach będziesz musiał informować sąd - np. zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie.

Życie po bankructwie zaczniesz „od zera”

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po wykonaniu planu naprawczego i umorzeniu reszty długów, zaczniesz nowe życie z „czystą kartą”. Będziesz mógł np. kupić mieszkanie czy samochód bez groźby, że ktoś Ci je odbierze.

Twoja przeszłość nie zostanie jednak wymazana całkowicie. Informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej znajdzie się w rejestrach Biura Informacji Kredytowej i pozostanie tam przez 10 lat. W rejestrze nie będzie za to Twojej wcześniejszej historii kredytowej. Nie zmienia to jednak faktu, że Twoja wiarygodność może budzić wątpliwości, jeżeli zgłosisz się do banku po kredyt lub pożyczkę.

Wiola

09.07.2020 21:15

Zrozumiałam

Gucio

26.01.2020 05:47

Gucio spoko

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo