POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. INFORMACJE OGÓLNE

§1

Wonga nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Wonga i została opracowana oraz wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm).

§2

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

a. Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm,);

b. Platforma Edukacyjna – platforma edukacyjna www.kapitalni.org działająca w powiązaniu ze Stroną, służąca edukacji finansowej Użytkowników dostępna pod adresem www.kapitalni.org;

c. Serwis – łącznie Platforma Edukacyjna oraz Strona;

d. Strona- strona internetowa Wonga znajdująca się pod adresem www.wonga.com wraz z podstronami w domenie *.wonga.pl;

e. Umowie Ramowej – rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki dotyczącą pożyczki odnawialnej, zawieraną przez Wonga z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;

f. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług Wonga, w tym zawierającą z Wonga Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

g. Wonga – rozumie się przez to Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.

§3

Wonga zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1033 z późn. zm.). Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować Wonga o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych.

II. DANE OSOBOWE

§4

Zakres zbieranych danych

1. Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę w Wonga lub skorzystać z szerszej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej musi założyć konto w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do konta w Serwisie. Aby złożyć wniosek o pożyczkę w Wonga lub aby skorzystać z pełni funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, należy podać następujące dane:

a) Imię
b) Drugie imię (jeśli istnieje)
c) Nazwisko
d) Adres zameldowania
e) Adres korespondencyjny
f) Numer PESEL
g) Numer dowodu osobistego
h) Data wydania dowodu osobistego
i) Nazwisko panieńskie matki
j) Wykształcenie
k) Stan cywilny
l) Liczbę osób na utrzymaniu do 18 roku życia
m) Rodzaj i formę zatrudnienia
n) Numer telefonu
o) Pseudonim
p) Wiek
q) Status rodzinny
r) Dane dotyczące sytuacji majątkowej

2. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. o-r powyżej podawane są jedynie w ramach Platformy Edukacyjnej.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Wonga.

4. Użytkownik, który chce założyć tylko konto w Serwisie zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem www.wonga.com powinien podać jedynie swój adres e-mail oraz hasło do konta w Serwisie. Hasło Użytkownika nie będzie przetwarzane przez Wonga w żadnym celu.

5. W przypadku złożenia wniosku o pożyczkę, Wonga zbiera o Użytkowniku również inne dane osobowe, w tym dane o zdolności kredytowej, a także informacje o rachunku bankowym, a w szczególności o jego numerze.

6. Wonga zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanych w Serwisie, w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez Wonga. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

§5

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu skorzystania z usług Wonga jest Wonga.

2. Wonga działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.

3. Lista podmiotów, którym dane osobowe mogą być powierzone jest dostępna po zalogowaniu się na koncie Użytkownika.

§6

Przesłanki i cele przetwarzania danych

1. Dane osobowe wskazane w § 4 ust. 1, 2 i 4 przetwarzane są przez Wonga na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne do podjęcia działań jeszcze przed zawarciem Umowy Ramowej i konieczne do realizacji Umowy Ramowej, której stroną jest Użytkownik, a także do świadczenia usług w ramach Platformy Edukacyjnej.

2. W związku z koniecznością dokonania przez Wonga oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek o pożyczkę proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., a także o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. W związku z dokonywaniem oceny, o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających weryfikację jego tożsamości i wiarygodności kredytowej przeprowadzanej za pośrednictwem getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Paypro S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz u Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej tj.:

 • Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

 • Alfa Finance Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,

 • Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach,

 • Axcess Financial Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie,

 • Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce,

 • Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Credissimo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Creditstar Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • DUCATOS Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Easy Money Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Eridu Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Ferratum Bank p.l.c.  z siedzibą w Sliemie, Malta

 • Forial Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

 • Getbucks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • ID Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Mała Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

 • MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Mogo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Niniwa Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Nordecum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • P2P Lending Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Pixo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

 • Polcredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • PRIMASTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Prosperial Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

 • Rapid Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • RATADO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • SOLVEN Finance sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

 • SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

 • TF Bank (AB) Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

 • Tusumi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

 • Vega Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie,

 • VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • VIVUS Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie,

 • YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie,

 • Zaliczka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 • Zaplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Serwisie oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Wonga, a profil ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych i statystycznych.4. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Wonga w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer).

5. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Serwisie, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Wonga, a profil ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych i statystycznych.

6. W przypadku dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie jego pseudonimu, mogą być opublikowane wraz z liczbą uzyskanych punktów w rankingu na stronie internetowej Platformy Edukacyjnej.

7. W przypadku braku spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Ramowej, Wonga może pozyskać Dane Osobowe w zakresie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu z następujących źródeł:

 • 4-B Group Sp. z o.o.,
 • Orange Polska S.A.,
 • Call Center Tools S.A.,
 • CS Group Polska Sp. z o.o.,
 • Eniro Polska Sp. z o.o.,
 • P4 Sp. z o.o.,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Poczta Polska S.A.,Vectra S.A.,
 • Rejestr REGON,
 • Polkomtel Sp. z o.o.

Dane Osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzane przez Wonga w celu wyegzekwowania zobowiązania wynikającego z Umowy Ramowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do ich treści i ich poprawiania. W odniesieniu do tych Danych Osobowych Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).

8. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, mogą być udostępniane instytucjom pożyczkowym w rozumieniu art. 5 ust. 2a ustawy o kredycie konsumenckim oraz bankom w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo bankowe współpracującym z Wonga w celu przedstawiania Użytkownikowi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu, w tym informacji wysyłanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, serwer, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

9. W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne byłoby udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o udzielenie takiej zgody przez Wonga.

10. Wonga przetwarzać będzie również dane o zarejestrowanych transakcjach, do których przetwarzania zobligowana jest na podstawie art. 8a i 9k ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2016, poz. 299 z późn. zm.).

11. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wonga przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

12. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej, bieżącego kontakt z Użytkownikiem, realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, świadczenia usług realizowanych przez Wonga, przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, oraz, za dodatkową zgodą, wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego Wonga.

§7

Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Jego Danych Osobowych. Może również dokonywać ich weryfikacji lub poprawienia.

2. Użytkownik może również żądać usunięcia danych z systemu Wonga w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji Umowy Ramowej lub obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących Wonga przepisów prawa.

§8

Udostępnianie danych

1. Dane Osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim przez Wonga:

a) gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy Ramowej zawartej z Użytkownikiem - w takim wypadku Wonga może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

 • spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
 • spółce ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie
 • spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 • spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
 • spółce Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie

b) w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, w celu dokonania weryfikacji tożsamości i wiarygodności kredytowej – w takim wypadku Wonga może udostępnić dane osobowe Użytkownika spółce getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, którzy zostali wyszczególnienia w § 6 ust. 3.

c) w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, w celu otrzymania przez Użytkownika informacji marketingowych i handlowych od podmiotów trzecich, Wonga może udostępnić dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz innych wskazanych w udzielonej przez Użytkownika zgodzie instytucjom pożyczkowym w rozumieniu art. 5 ust. 2a ustawy o kredycie konsumenckim współpracującym z Wonga.pl.

d) w celu opracowania analiz nowych produktów za uprzednią, wyraźną zgodą Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§9

Zabezpieczenie danych

1. Wonga stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Wonga stosuje również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

2. Wonga wdrożyła i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Wonga, na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych, powołała administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Wonga.

III. INFORMACJE KOŃCOWE

§10

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail kontakt@wonga.com.

POLITYKA COOKIES

§ 1

1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243) Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wonga”) wprowadza niniejszą Politykę cookies.

2. Polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://www.kapitalni.org (dalej zwaną „Platformą Edukacyjną”), administrowanej przez Wonga.

§ 2

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Platformy Edukacyjnej przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze), zaś Platforma Edukacyjna może uzyskiwać do nich dostęp.

2. Pliki cookies stosowane w ramach Platformy Edukacyjnej, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl.

§ 3

1. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. użytkownik nie zmienił jej ustawień na blokujące dane pliki cookies, wówczas użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

2. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek internetowych.

§ 4

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać, w szczególności niemożliwe będzie zalogowanie się do swojego konta na Platformie Edukacyjnej, a skasowanie plików cookies po zalogowaniu się do swojego konta na Platformie Edukacyjnej spowoduje zakończenie sesji. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

§ 5

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Wonga, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Platformy Edukacyjnej do oczekiwań użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Pliki cookies własne (zamieszczane przez Wonga):

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej

Aby utrzymać stan Twojej bieżącej sesji przeglądarki internetowej podczas przeglądania stron na Platformie Edukacyjnej w tym podczas procesu wnioskowania.

Identyfikacja użytkownika

Aby umożliwić dostęp do danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie.

Stan zalogowania

Aby śledzić, czy podane przez Ciebie dane są poprawne, w celu bezpiecznego podania Ci informacji nt. Twojego konta oraz kwoty spersonalizowanego maksymalnego limitu wypłaty.

Śledzenie podmiotów partnerskich

Aby informować Wonga, że trafiłeś na stronę Platformy Edukacyjnej poprzez stronę jednego z naszych podmiotów partnerskich, w celu dopasowania aplikacji do Twoich potrzeb. Jest to również osiągane poprzez użycie unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy odwiedzasz Platformę Edukacyjną.

Pliki cookies zewnętrzne (zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące z Wonga za pośrednictwem Serwisu):

Wydajnościowe i analityczne pliki cookies 

Aby zebrać informacje o użytkownikach i sposobie, w jaki używają Platformę Edukacyjną, w tym takie jak liczba użytkowników, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania użytkowników na Platformie Edukacyjnej oraz to, jak możemy ulepszyć Platformę Edukacyjną oraz w celu odpowiedniego dopasowania kierowanych do Ciebie komunikatów na Platformie Edukacyjnej.

Śledzenie reklam

Aby zebrać informacje niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na użytkowników zanim trafią na Platformę Edukacyjną oraz o preferencjach użytkowników w zakresie reklamy. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony

Aby pokazać Ci różne wersje tej samej strony lub jej zawartości, mierzyć, która wersja wypada lepiej oraz decydować, którą wersję pokazać Ci gdy odwiedzasz Platformę Edukacyjną. Wersje są wybierane losowo i dane osobowe nie są przechowywane lub przetwarzane przez to cookie.

Clickstream

Aby zidentyfikować konkretne strony odwiedzone przez Ciebie podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.