Jak przebiega licytacja nieruchomości przez komornika?

Jak wygląda licytacja nieruchomości prowadzona przez komornika?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Komornik sądowy po zajęciu nieruchomości dłużnika przez biegłego sądowego (zgodnie z art. 942 k.p.c., tj. sporządzeniu szczegółowego opisu stanu nieruchomości, powierzchni, budynków i budowli oraz stanu prawnego nieruchomości połączonego z określeniem wartości tej nieruchomości), może przystąpić do jej sprzedaży.

Sprzedaż następuje przez licytację publiczną poprzedzoną publicznym obwieszczeniem opublikowanym na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem licytacji. Obwieszczenie publikuje się w sądzie, w lokalu organu gminy, prasie oraz na stronie www Krajowej Rady Komorniczej. Zwykle w obwieszczeniu znajdują się informacje o możliwości oglądania nieruchomości, która ma być zbyta.

Kto może przystąpić do licytacji nieruchomości?

Licytacja prowadzona jest pod nadzorem sędziego zwykle w salach sądów. Każdy może w niej uczestniczyć w charakterze widza, ale do licytacji przystępować mogą osoby, które wpłaciły wadium (1/10 ceny wg. oszacowania).

Ile wynosi cena wywoławcza nieruchomości?

Licytacja rozpoczyna się od podania przez komornika najważniejszych danych dotyczących nieruchomości, w tym wartości i ceny wywoławczej, która przy pierwszej licytacji wynosi ¾ wartości wynikającej z opisu i oszacowania oraz minimalnej wartości postąpienia (tj. kwoty, która „przebija” poprzednią cenę – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej). Licytanci ustnie podają oferowane ceny nabycia, podwyższając je co najmniej o minimalną wysokość postąpienia. Z chwilą „przebicia” ceny kolejną – wyższą, poprzednia oferta przestaje obowiązywać. Komornik powtarza podaną najwyższą cenę. Jeśli powtórzy trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, dalsze postąpienia nie powinny być przyjmowane i ostatni licytant „wygrywa” stając się jednocześnie nabywcą nieruchomości.

W przypadku, w którym pierwsza licytacja się nie powiedzie (zwykle z powodu braku chętnych), komornik ogłasza drugą licytację obniżając cenę wywoławczą. Przebieg drugiej licytacji jest taki sam. Niepowodzenie drugiej licytacji kończy możliwość zbycia nieruchomości w danym postępowaniu egzekucyjnym – możliwe jest jeszcze przejęcie jej przez wierzyciela, a jeśli nie wyjdzie i to – postępowanie egzekucyjne z nieruchomości się kończy i zajęcie zostaje zwolnione.

Więcej informacji na temat egzekucji znajdzie pani w kursie: "Licytacja i egzekucja komornicza krok po kroku".

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo