Koszty egzekucji komorniczej - sprawdź ile wynoszą

Witam! Ile moze naliczyć komornik? Przykład jeśli mam 1000 zl długu, który już trafił do komornika do egzekucji komorniczej. Ile naliczy komornik? Ile może prawnie naliczyć i skąd mam wiedzieć, że nie naliczył za dużo bądź nieodpowiednio?

Pytanie od: Ela


Nasz ekspert odpowiada

Komornik po wszczęciu postpowania dolicza do dochodzonej kwoty (kwot wynikających z wyroku lub innego tytułu wykonawczego) kilka należności: opłatę stosunkową przysługującą mu na podstawie art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obliczaną jako procent dochodzonej kwoty, koszty poniesione w postepowaniu egzekucyjnym zaliczkowo wpłacone przez wierzyciela przy wszczęciu oraz (jeśli w spawie występuje adwokat lub radca prawny) - koszty zastępstwa prawnego.

Przykładowe koszty opłat za czynności komornicze

Przy kwocie 1.000 zł zadłużenia szacunkowo łącznie kwoty te wynosić będą: 

 • 67,50 zł z tytułu kosztów zastępstwa prawnego;

 • ok 500,00 zł z tytułu zaliczki na Komornika;

 • 217,70 zł z tytułu opłaty stosunkowej (8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Wysokość kosztów komornika przy różnych kwotach zadłużenia

W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, Komornik ustali i przyzna wierzycielowi tzw. koszty zastępstwa prawnego. Koszty te są ustalane na podstawie „widełek” w zależności od wysokości wierzytelności należnej wierzycielowi i mieszczą się w granicach:

 • Kwota zadłużenia do 500 zł - 22,50 zł  (przy egzekucji z nieruchomości 45 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 500 zł do 1500 zł - 67,50 zł  (przy egzekucji z nieruchomości 135 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 1500 zł do 5000 zł - 225 zł (przy egzekucji z nieruchomości 450 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 450 zł (przy egzekucji z nieruchomości 900 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 900 zł (przy egzekucji z nieruchomości 1 800 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 1350 zł (przy egzekucji z nieruchomości 2 700 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 2 700 zł (przy egzekucji z nieruchomości 5 400 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 3 750 zł (przy egzekucji z nieruchomości 7 500 zł)
 • Kwota zadłużenia powyżej 5 000 000 zł – 6 250 zł (przy egzekucji z nieruchomości 12 500 zł).

Zaliczka na komornika

Zaliczka uiszczona przez wierzyciela na poczet działań Komornika - kwota ta wahać się będzie od ok 300 zł - 500 zł w przypadku najmniej skomplikowanych sposobów prowadzenia działań przez Komornika (np. sprowadzających się do zajęć wynagrodzenia za pracę, zasiłków, świadczeń emerytalno-rentowych, wierzytelności, ruchomości itp.) do nawet kilku tysięcy złotych w wyjątkowych przypadkach takich jak egzekucja z nieruchomości czy przez tzw. zarząd przymusowy przedsiębiorstwem.

Komornicza opłata stosunkowa

Opłata stosunkowa, której granice uregulowane zostały w przepisie przepis art. 49 ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji. Ta opłata jest naliczana w zależności od wysokości wierzytelności oraz w zależności od sposobu prowadzenia egzekucji i wynosi:

 • Zasadniczo 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
 • W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo