Czy pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym?

Od stycznia choruję, 28 maja skończę 61 lat, czy jak wrócę do pracy po chorobowym z chwilą ukończenia 61 lat pracadowca może mnie zwolnić (pracuje u niego 11 lat)?

Pytanie od: Kris


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 30 § 1 kodeksu pracy „Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); z upływem czasu, na który była zawarta.” Pracodawca może więc jednostronnie rozwiązać umowę o pracę przez oświadczenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ustawa wprowadza jednak ograniczenia tego uprawnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownika w wieku przedemerytalnym

Jednym z nich, wynikającym z art. 39 KP, jest ochrona przed wypowiedzeniem pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym. Stosownie do powołanego przepisu „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.”

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wyjątki od tej zasady określają przepisy szczególne regulujące poszczególne branże zawodowe. Oznacza to, że co do zasady pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę wraz z ukończeniem 56. roku życia w przypadku kobiet i 61. roku życia w przypadku mężczyzn.

Powyższe dotyczy jednak wyłącznie ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem. Przepis ten nie chroni więc przed ewentualnym rozwiązaniem umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 KP lub art. 52 KP (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

Kolejne ograniczenie możliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem wynika z treści art. 41 KP. Przepis ten stanowi, że „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.”

Czy pracodawca może zwolnić pracownika podczas zwolnienia chorobowego?

Inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy to m. in. nieobecność z powodu choroby. Jeżeli zatem pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym to podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez okres wskazany w art. 53 § 1 ust. 1) KP, który stanowi, że „Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Z powyższego wynika, że pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w czasie nieobecności spowodowanej chorobą pracownika:

  • po upływie 3 miesięcy nieobecności spowodowanej chorobą, jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego za 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Okres ten zależy od wieku pracownika oraz rodzaju choroby będącej powodem zwolnienia chorobowego.

Zgodnie z art. 92 §1 ust. 1) KP pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby przez okres do 33 dni w roku, lub do 14 dni w roku w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia.

Okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi co do zasady do 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy z powodu ciąży – do 270 dni.

Reasumując, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu chorobowym, jeżeli nie upłynął jeszcze okres obliczony z uwzględnieniem wskazanych wyżej okoliczności. Jednak po upływie tego okresu może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia.

Co istotne jednak zgodnie z art. 53 § 3 KP takie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności wywołanej chorobą nie może nastąpić po stawieniu się pracownika w pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

5
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.