Jak odzyskać dług?

W sierpniu ub. roku moja dziewczyna sprzedała samochód mojemu koledze z pracy za 7 500 pln, płatność miała odbyć się w 12 równych ratach po 500 PLN miesięcznie. Dopóki pracował razem ze mną w firmie płacił raty regularnie co miesiąc, lecz kiedy został zwolniony przestał płacić regularnie, a obecnie od 3 miesięcy nie płaci w ogóle. Na dodatek samochód po miesiącu sprzedał innej osobie, na moje próby kontaktu nie odpowiada w ogóle, lub mówi, że nie ma pieniędzy i mogę sobie iść z tym na policję. Co mogę w tej kwestii zrobić bo jest mi winny jeszcze 3 000 pln.

Pytanie od: Aleksander


Nasz ekspert odpowiada

Jeśli próby polubownego dojścia do porozumienia nie doprowadziły do spłaty zadłużenia powinniście Państwo skierować – przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu – Pana dziewczyna),
 • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie),
 • określony stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie – tu: umowa sprzedaży samochodu,
 • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki),
 • proszę określić termin spłaty długu,
 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,
 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Wezwanie takie proszę wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Będzie to dowód wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty w przypadku, gdy dłużnik nie odda pieniędzy.

Pozew o zapłatę krok po kroku

Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zapłatę – należy skierować do Sądu pozew o zapłatę. Wymogi pozwu określone są w kodeksie postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) - art. 187 k.p.c.

1. Wskaż datę i miejsce sporządzenia pisma oraz oznacz właściwy sąd

Wskaż miejsce i datę sporządzenia pozwu oraz oznaczenie sądu, do którego jest kierowany ze wskazaniem wydziału i adresu sądu. Pozew kierujemy do sądu I instancji, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 k.p.c.)

2. Wymień strony postępowania

Osoba wnosząca pozew to – Powód – należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Druga strona, przeciwko, które pozew jest składany to Pozwany – także trzeba wskazać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

3. Wskaż kwotę dochodzoną pozwem i oznacz rodzaj pisma

W pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu (w.p.s.) – jest to wysokość dochodzonej w pozwie należności (kwota pozostała do zapłaty, w Państwa przypadku to 3 000 zł).

4. Żądanie pozwu

Należy określić żądanie pozwu, czyli czego domagasz się od dłużnika (domagasz się zapłaty określonej kwoty.

5. Koniecznie napisz trzy dodatkowe wnioski pod żądaniem pozwu:

 • wniosek o zwrot kosztów procesu od dłużnika („wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda - zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”),
 • wniosek o wydanie nakazu zapłaty („wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”),
 • wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność – jeśli zostanie wyznaczona rozprawa a Powód nie stawi się sąd może zawiesić postępowanie, a więc odzyskanie długu może się opóźnić („wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”).

Mimo tego wniosku warto zrobić wszystko by na rozprawie być obecnym.

6. Opisz historię powstania zadłużenia (uzasadnienie) i wskaż dowody

Proszę opisać krótko/hasłowo jak doszło do powstania zadłużenia (została zawarta umowa – kiedy, z kim, itp., najpierw spłacał, później spłacał nieregularnie, a następnie w ogóle przestał spłacać; określić kiedy zostało wysłane wezwanie do zapłaty i czy Pozwany na nie jakoś zareagował).

W uzasadnieniu należy powołać się na dokumenty, które potwierdzają to na co się powołujesz. Następnie te wszystkie dokumenty, na które powołujemy się w treści uzasadnienia należy dołączyć jako załączniki do pozwu.

Aby uzasadnienie było czytelne - najpierw opisz fakt, później wskaż dowód potwierdzający ten fakt.

7. Wymień załączniki do pozwu

Wymień wszystkie załączniki, które dołączasz do pozwu.

8. Opłata od pozwu

Pozew podlega opłacie sądowej (możesz się starać o zwolnienie od tej opłaty w całości lub w części). Dlatego jednym z załączników musi być potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu lub znaki opłaty sądowej.

Jak obliczyć opłatę od pozwu o zapłatę?

Opłatę ustala się zgodnie z art. 13 ust. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

 • do 500 złotych - w kwocie 30 złotych,
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych,
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych,
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych,
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych,
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych,
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

W Państwa sytuacji gdy w.p.s. wynosi 3 000 zł - opłata od pozwu będzie wynosić 200 zł.

9. Wydrukuj pozew i załączniki oraz je podpisz

Pozew z załącznikami należy przygotować w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla pozwanego i jeden dla siebie.

10. Złóż pozew do Sądu

Pozew do Sądu można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście na biurze podawczym sądu.

11. Uzyskanie nakazu zapłaty i egzekucja

Po uzyskaniu korzystnego nakazu zapłaty należy złożyć w Sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, która umożliwi rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Kolejnym krokiem będzie złożenie do Komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przeprowadzenie skutecznej egzekucji doprowadzi do wyegzekwowania roszczenia głównego oraz wszelkich kosztów, opłat czy zaliczek.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.