Odszkodowanie za niewydanie w terminie świadectwa pracy lub jego niewłaściwość - ile wynosi?

Czy mam prawo ubiegać się o odszkodowanie w przypadku gdy były pracodawca spóźnił się z dostarczeniem mojego świadectwa pracy o 2 tygodnie po upływie wyznaczonego na to czasu?

Pytanie od: Daniel


Nasz ekspert odpowiada

Zagadnienie dotyczące świadectwa pracy uregulowane jest w art. 97 kodeksu pracy (dalej k.p.):

§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Odpowiedź na pytanie znajdziemy w art. 99 k.p.:

§ 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Pracownik nabywa prawo do odszkodowania, gdy ponosi szkodę będącą normalnym następstwem niewydania świadectwa pracy, wydania go po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa.

Czas pozostawania bez pracy

Pojęcie pozostawania bez pracy należy rozumieć szeroko, obejmując nim także podjęcie zatrudnienia, w którym kwalifikacje pracownika nie mają pełnego wykorzystania (z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy). Gdy więc pracownik z powodu braku lub niewłaściwego świadectwa podejmuje pracę niżej wynagradzaną, ma prawo do odszkodowania w wysokości różnicy między odszkodowaniem należnym na podstawie § 2 a uzyskiwanymi zarobkami. Nie ma bowiem racjonalnych podstaw do gorszego traktowania pracownika, który podjął pracę niżej wynagradzaną, niż pracownika niepodejmującego żadnego zatrudnienia. Podejmując gorszą pracę, pracownik zmniejsza szkodę, a pracodawca powinien ponosić odpowiedzialność za jej pozostałą część, pozostającą w normalnym związku przyczynowym z niewydaniem lub wydaniem przez niego niewłaściwego świadectwa. Uzyskiwanie przez pracownika dochodów z działalności innej niż wykonywana na podstawie stosunku pracy nie ma wpływu na jego prawo do omawianego odszkodowania.

Udowodnienie szkody

Na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, że świadectwo wydano po terminie lub jest niewłaściwe, że poniósł szkodę oraz że ta szkoda (polegająca na niemożliwości podjęcia odpowiedniej pracy) jest normalnym następstwem tych bezprawnych zachowań pracodawcy (art. 6 i 361 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Praktycznie najtrudniejszy jest dowód dotyczący związku przyczynowego między naruszeniem przez pracodawcę obowiązków związanych ze świadectwem pracy a szkodą pracownika. Pracownik musi bowiem udowodnić, że przeszkodą w uzyskaniu nowego zatrudnienia było właśnie nieuzyskanie świadectwa lub jego niewłaściwość. Może on to wykazywać za pomocą wszelkich środków dowodowych.

Pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności, gdy wykaże, że szkoda pracownika jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Może on zatem nie tylko powoływać dowody przeczące twierdzeniom pracownika i wskazanym przez niego dowodom co do przesłanek odpowiedzialności (art. 99 § 1 i 2 k.p.). Okolicznościami zwalniającymi pracodawcę z odpowiedzialności są bez wątpienia siła wyższa (np. klęska żywiołowa) lub sytuacja, gdy podanie w świadectwie błędnych informacji jest skutkiem ich przekazania przez pracownika.

Wysokość odszkodowania za niewydanie w terminie świadectwa pracy

Według § 2 komentowanego przepisu wysokość odszkodowania jest równowartością wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z powodu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Szkoda będzie więc stanowić wartość wynagrodzenia, które pracownik mógłby uzyskać, gdyby po otrzymaniu właściwego świadectwa podjął pracę.

Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy (także świadectwa pracy oraz roszczeń z tym związanych) należy wytoczyć przed Sądem Rejonowym bądź ogólnie właściwym dla pozwanego, bądź przed Sądem Rejonowym, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.