Spółka w restrukturyzacji a odprawa

Znajduję się sytuacji, gdzie firma, w której pracowałam jest spółką w restrukturyzacji. Zlikwidowano miejsce pracy, w którym pracowałam, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas nieokreślony. Przysługuje mi odprawa pieniężna (2-miesięczna). Skończył się mój okres wypowiedzenia, a nadal nie otrzymałam odprawy (z ostatnią wypłatą również nie było). Czy jeśli spółka jest w restrukturyzacji, mają problemy finansowe to czy mogę pójść z tym do sądu pracy i czy miałabym szansę wygrać?

Pytanie od: Martyna


Nasz ekspert odpowiada

Kwestia odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia została uregulowana w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W ustawie tej zostały określone m. in. przesłanki w jakich sytuacjach odprawa się pracownikowi należy oraz wysokość należnej odprawy (art. 8 ustawy). W ustawie nie określono wprost terminu wymagalności odprawy, czyli kiedy winna być ona wypłacona, niemniej jednak doktryna zgodnie przyjmuje, że pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej z upływem ostatniego dnia trwania stosunku pracy, co w praktyce oznacza, że pracodawca winien ją wypłacić najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy (tak. np. Baran Krzysztof W. (red.), w: Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, publ. LEX).

Skoro bowiem odprawa jest świadczeniem w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, to brak jest podstaw do twierdzenia, że należy się ona po jego zakończeniu. Zatem najpóźniej z upływem terminu wypowiedzenia odprawa winna być pracownikowi wypłacona. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia w terminie, pracownikowi przysługiwać będzie prawo do żądania odsetek za opóźnienie (art. 481 kc).

Czy restrukturyzacja firmy wpływa na prawo do odprawy?

Restrukturyzacja pracodawcy prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne nie wpływa na prawo pracownika do odprawy pieniężnej. Co prawda zgodnie z art. 300 cyt. ustawy otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje zarządca, jednakże będzie to dotyczyło przede wszystkim sytuacji określonych w art. 41 (1) §  1 kodeksu pracy który stanowi, że w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Otwarcie sanacji nie wyłącza natomiast stosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tak np. Partyk Filipiak, Anna Hrycaj Anna w: Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. II, publ. LEX/el).
Oznacza to, że pracownikowi należy się odprawa zgodnie ze wskazaną ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.

Dochodzenie roszczeń z tytułu odprawy

Odrębną kwestią jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu odprawy w postępowaniu sądowym przeciwko spółce w restrukturyzacji. Należy pamiętać, że roszczenie o wypłatę odprawy ulega przedawnieniu w terminie 3 lat i pracownik żądając na drodze sądowej wypłaty należnej mu odprawy winien zgłosić się ze swoim roszczeniem w tym terminie, jeżeli nie chce się narazić na skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia.
 
Zgodnie z art. 310 prawa restrukturyzacyjnego otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności. Zatem wierzyciel winien w pierwszej kolejności zgłosić swoją wierzytelność na listę wierzytelności, a dopiero jeżeli nie było to możliwe kierować sprawę do sądu pracy, w przeciwnym razie jest narażony na poniesienie kosztów takiego postępowania.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.