Umowa zlecenie, przestój w pracy a wypowiedzenie

Od 5 miesięcy pracuję na zleceniu. Od 3 miesięcy jest przestój w pracy i ciągle dają mi jakieś wolne gdzie w ciągu miesiąca potrafi być to ponad tydzień. Czy w takiej sytuacji mają prawo nie zapłacić mi za te dni? I jeżeli na umowie pisze, że mam okres wypowiedzenia 2 tyg. to mogą mnie zwolnić z dnia na dzień?

Pytanie od: Angelika


Nasz ekspert odpowiada

Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania pozwalające przedsiębiorcom u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z pandemią COVID-19 na podjęcie działań zmierzających do obniżenia wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (przez których rozumiemy także osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług itp. – art. 15g ust. 4 ww. ustawy).

Jednak taka decyzja uzależniona jest od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy, który musi spełniać szereg wymogów opisanych w ustawie, ale przede wszystkim od zawarcia porozumienia z pracownikami.

Zgodnie z art. 15g ww. ustawy przedsiębiorca może wprowadzić:

  • przestój ekonomiczny,
  • obniżony wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Natomiast wymiar czasu pracy pracownika można obniżyć maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ustawa wprost wskazuje, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą a pracownikami (art. 15g ust.11 ustawy). Dodatkowo w porozumieniu powinny znaleźć się informacje o grupach zawodowych, które zostały objęte przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Nie ma przeszkód, by ze względu na specyfikę wykonywanych czynności niektóre grupy zawodowe w danym zakładzie pracy objąć przestojem ekonomicznym, a w innych grupach zawodowych wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy. Warto również pamiętać, że porozumienie nie musi dotyczyć wszystkich pracowników, a jedynie wybranych grup zawodowych.

Porozumienie powinno również określać okres przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wobec powyższego, jeżeli w zakładzie pracy nie zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy, o czym pracownicy (osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia itp.) powinni zostać poinformowani, to co do zasady brak jest podstaw do obniżenia wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, iż możliwość obniżenia wynagrodzenia w razie przerwy w świadczeniu usług może wynikać z treści umowy zlecenia, dlatego też należy dokładnie przeanalizować jej postanowienia.

Odnosząc się do kwestii wypowiedzenia umowy zlecenia – wskazać trzeba, iż umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną do której stosujemy przepisy kodeksu cywilnego, a nie przepisy prawa pracy. Jest to istotne, gdyż zawierając taką umowę strony mogą dość swobodnie kształtować jej zapisy, byleby treść lub cel nawiązanego stosunku prawnego nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 (1) kodeksu cywilnego).

Kodeks cywilny nie określa szczegółowych terminów wypowiedzenia umowy zlecenia (jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę), wskazując jedynie, że może zostać ona wypowiedziana przez każdą ze stron, w każdym czasie oraz, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 k.c.). Z zapytania wynika, iż w oparciu o zasadę swobody umów, strony umowy zlecenia dokonały modyfikacji kodeksowych rozwiązań w zakresie wypowiadania umowy i wprowadziły dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Oznacza to, zgodnie z wolą stron umowa nie może być co do zasady rozwiązana w każdym czasie (z dnia na dzień), ale ulega rozwiązaniu po upływie 2 tygodni od daty złożenia oświadczenia przez stronę wypowiadającą.

Jednak znów wymaga podkreślenia, iż powyżej przestawiono regułę ogólną dotyczącą wypowiadania umów zlecenia, zaś z treści konkretnej umowy łączącej pytającego z pracodawcą mogą być także dodatkowo wskazane sytuacje w których może dojść do natychmiastowego zakończenia w przypadkach w umowie przewidzianych.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.