Zmiana wynagrodzenia w związku w COVID-19 - ile może potrwać?

Pracodawca obniżył moje wynagrodzenie o 10% co miesiąc na okres 8 miesięcy (do końca roku) powołując się na pandemię i rzekomo obniżone przychody spółki. Pracodawca miał zawrzeć takie porozumienie ze związkami zawodowymi, o których funkcjonowaniu dowiadujemy się dopiero teraz. W spółce zatrudnionych jest ponad 200 osób. Pracujemy na umowy o pracę. Aneksów do umów nie dostaliśmy. Moje pytanie jest następujące. Czy pracodawca miał prawo obniżyć wynagrodzenie na okres 8 miesięcy?

Pytanie od: Anna


Nasz ekspert odpowiada

Stosownie do art. 15 zf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcza antykryzysowa) w związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
3) zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Czy tarcza antykryzysowa określa czas wprowadzenia obniżonego wynagrodzenia?

Wspominana ustawa (tarcza antykryzysowa) nie określa wprost na jak długi okres można wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia (czyli np. obniżone wynagrodzenie). Jednakże okres ten musi być wprost określony w porozumieniu. Stosując analogię do innych przepisów praca pracy dotyczących zmian w regulaminach i układach zbiorowych pracy, przyjąć należy iż pracodawca jest obowiązany powiadomić pracowników o zawarciu porozumienia i jego warunkach.

Czy zmiany w wynagrodzeniu wywołane pandemią wymagają zmian w umowach o pracę?

Oznacza to, że zmiany wprowadzone na podstawie porozumienia są wystarczające dla wprowadzenia mniej korzystnych warunków pracy i płacy i nie wymagają dla swojej skuteczności dodatkowej zgody poszczególnych pracowników, ani tym bardziej zawierania aneksów do umów o pracę. Z powyższego wynika, iż nawet jeśli pracownik nie wyraża zgody na rozwiązania przyjęte w porozumieniu, to są one dla niego wiążące i nie mogą stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Warto przy tym zauważyć, iż z uprawnienia o zawarcia takiego porozumienia skorzystać może wyłącznie pracodawca:

  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. - chyba że zawarł on z ZUS umowę w sprawie spłaty lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych oraz doręczono plan spłaty zadłużenia,

Ponadto, pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.