Awaria bankomatu - jak reklamować transakcję bankomatową w przypadku otrzymania błędnie wydanej kwoty?

Co w przypadku, gdy bankomat wydał kwotę mniejszą niż żądana, pomimo iż środki były dostępne na rachunku, a z konta została pobrana wyższa kwota? Czy będzie możliwe odzyskanie różnicy pieniędzy?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Z pewnością w takich sytuacjach należy złożyć reklamację w banku nie zwlekając z tym. Trzeba podjąć działania w tym zakresie „od ręki”, najlepiej w oddziale banku, przy którym, lub w którym znajduje się bankomat, który wydał mniejszą niż żądana przez posiadacza kwotę. W razie braku jej pozytywnego rozpatrzenia przez bank, można dalej złożyć skargę na załatwienie reklamacji do Rzecznika Finansowego, w ramach postepowania interwencyjnego, zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Gotowy wzór takiego pisma znajduje się pod linkiem:  https://www.rf.gov.pl/wzory-pism/wzory-pism-banki-kapital

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie bankomatu?

Za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowania bankomatów odpowiedzialność ponosi bank, co wynika z obowiązujących przepisów, a dokładnie z ustawy o usługach płatniczych. Poza tym, zazwyczaj przy bankomatach lub w nich samych, są zamontowane kamery, które powinny potwierdzić, że wydana kwota jest mniejsza niż żądana przez posiadacza. Takie przypadki wydawania przez bankomat niewłaściwej kwoty miały miejsce w praktyce. Nie może być jednak tym faktem pokrzywdzony posiadacz karty, ani też nie może dochodzić do sytuacji wyłudzania od banku środków, w sytuacji, gdy nie doszło do nieprawidłowości w zakresie żądanej kwoty wypłaty.

Jakie obowiązki ciążą na dostawcy usług płatniczych?

Obowiązki dostawcy usług płatniczych, w tym banku, jako wydawcy karty płatniczej, reguluje ustawa o usługach płatniczych. Wydawca karty, wydając instrument płatniczy (w tym kartę płatniczą, jest zobowiązany w świetle przepisów tej ustawy do zapewnienia odpowiednich środków natury prawnej i technologicznej, które zagwarantują bezpieczne realizowanie transakcji płatniczych z wykorzystaniem tego instrumentu płatniczego przez jej posiadacza (użytkownika karty).

W jakim terminie powinniśmy zgłosić reklamację błędnie wypłaconej kwoty z bankomatu?

Użytkownik (posiadacz karty) ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dostawcy o niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych, co oznacza, że powinno ono nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dokonania transakcji. W omawianym przypadku – od dokonania wypłaty w bankomacie. Posiadacz karty powinien jak najszybciej zgłosić bankowi wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowo wykonanych transakcji płatniczych w celu zmniejszenia negatywnych następstw tych transakcji.

Jeżeli posiadacz karty tego nie uczyni we wskazanym terminie, roszczenia użytkownika względem banku z tytułu nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają, z wyjątkiem przypadku, gdy dostawca nie udostępnił informacji o transakcji płatniczej zgodnie z przepisami działu II u.u.p., czyli nie wypełnił ciążących na nim obowiązków informacyjnych. Ustawodawca wprowadza ułatwienie dla użytkownika, w tym posiadacza karty, stanowiąc, że ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy tego użytkownika.

W sytuacji zatem, gdy dojdzie do jakiś nieprawidłowości przy realizacji transakcji płatniczych, w tym także dotyczących wypłaty środków z bankomatu, użytkownik (posiadacz karty) ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia banku o nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. Spełnienie tego obowiązku stanowi konieczny warunek a na dochodzenie zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji czy dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zleconej transakcji.

Czego może się domagać konsument w przypadku wypłaty nieprawidłowej kwoty z bankomatu?

Dostawca usługi płatniczej, w tym bank, który wydał kartę płatniczą powinien przy wykonywaniu usługi działać z należytą starannością, a ustawa o usługach płatniczych wprowadziła pełną odpowiedzialność dostawcy za nienależyte wykonanie usługi płatniczej. Za niezrealizowanie transakcji dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, chyba że wykaże, iż powodem braku jej realizacji była tzw. siła wyższa. Użytkownik może żądać zwrotu kwoty transakcji oraz odsetek i ewentualnie odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji. Przez prawidłowe wykonanie transakcji płatniczej w analizowanym przypadku należy rozumieć stan faktyczny, w którym kwota transakcji – wypłaty z bankomatu jest zgodna z żądaną i tą, która obciążono rachunek posiadacza, zgodnie z  zasadami sformułowanymi w ustawie o usługach płatniczych. Transakcja będzie więc uważana za wykonaną nieprawidłowo, jeżeli w trakcie jej realizacji dojdzie do naruszenia przepisów ustawy o usługach płatniczych regulujących wykonanie transakcji płatniczej.

Dostawca usług płatniczych jest zobowiązany przyjąć odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie płatności, w tym – co szczególnie ważne – za odpowiednią kwotę transakcji płatniczej i czas realizacji, a także pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia innych stron uczestniczących w kolejnych etapach płatności aż do rachunku odbiorcy.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej przez wydawcę karty aktualizuje uprawnienie posiadacza karty do wystąpienia do wydawcy z roszczeniami z tytułu nieprawidłowej realizacji transakcji – czyli reklamacji konkretnej transakcji płatniczej. Ustawa o usługach płatniczych określa termin, do którego użytkownik powinien zgłosić dostawcy swoje roszczenia – powinno to nastąpić nie później niż 13 miesięcy od obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.