Jak ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji może pomóc w spłacie kredytu hipotecznego?

Z dniem 20 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy kiedy i jak można skorzystać z takiej pomocy czy wiąże się to z kosztami?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Zasady przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej oraz warunki korzystania z tego wsparcia określa ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1925.). Zaczęła ona wprawdzie obowiązywać od 20 listopada 2015 r., jednak weszła w życie co do zasady, z pewnymi wyjątkami, 19 lutego 2016 r., stąd też wnioski o udzielenie wsparcia można składać dopiero od 19 lutego 2016 r.

Ustawa określając warunki udzielenia wsparcia, na potrzeby udzielenia wsparcia finansowego kredytobiorcom tworzy własne definicje kredytobiorcy, kredytodawcy, kredytu mieszkaniowego oraz gospodarstwa domowego.

Kim według ustawy jest kredytobiorca i gospodarstwo domowe?

I tak, osobą, która może skorzystać z tego wsparcia jest kredytobiorca – czyli osoba fizyczna lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego. Przy czym przez gospodarstwo domowe ustawa określa gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę ubiegającego się o wsparcie, samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, albo gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym wywodzą z prawa kredytobiorcy.

Czym zgodnie z ustawą jest kredyt mieszkaniowy?

Kredytem mieszkaniowym, w rozumieniu ustawy, jest kredyt udzielony, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, na:

1. budowę domu jednorodzinnego

2. nabycie:

  • prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania

3) kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli kredyt ten został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania

4) ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli kredyt ten został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - na czym polega wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji?

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z utworzonego w tym celu przez ustawę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia).

Co jest wymagane do udzielenia wsparcia kredytobiorcy w trudnej sytuacji? 

Udzielenie wsparcia wymaga zawarcia umowy Banku Gospodarstwa Krajowego z kredytodawcą (umowy w sprawie realizacji ustawy) oraz zawarcia umowy kredytodawcy (tj. bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową, które udzieliły kredytu mieszkaniowego) z kredytobiorcą o udzieleniu wsparcia. Jest ona zawierana po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków udzielenia wsparcia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Kredytodawca przekazuje kopię tej umowy do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Kto udziela wsparcia kredytobiorcy w trudnej sytuacji i co musi zawierać wniosek o udzielenie wsparcia?

Wsparcie przyznawane jest wyłącznie za pośrednictwem kredytodawcy, który udzielił kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego, tzn., że wymaga złożenia u kredytodawcy przez kredytobiorcę wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać począwszy od 19 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2018 r. Wzór takiego wniosku określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Uwzględnia on treści oświadczeń, które musi złożyć wnioskodawca (kredytobiorca), oraz pouczenia wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a także skutkach otrzymania nienależnego wsparcia, kierując się potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia.

Od czego zależy kwota wsparcia? 

Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo -odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym nie może być wyższa niż 1 500 zł. W przypadku kredytów udzielonych w walucie kwota maksymalnego wsparcia stanowi równowartość kwoty 1 500 zł przeliczonej wg kursu średniego NBP (z dnia zapadalności raty kredytu mieszkaniowego, przypadającej zgodnie z harmonogramem w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie wsparcia).

Jakie warunki muszą być spełnione do uzyskania wsparcia?

Wsparcie może przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

1. w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego

2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe

3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza tzw. kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej: 

  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (aktualnie od 1 października 2015 r. kwota ta wynosi 634,00 zł)
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (aktualnie od 1 października 2015 r. kwota ta wynosi 514,00 zł)

Przez dochód rozumie się, sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o koszt uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także alimenty na rzecz innych osób.

Kiedy wsparcie nie zostanie przyznane?

Wsparcie nie może być przyznane:

1. jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

2. na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy

3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana

4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków
  • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

1. zbyciu przedmiotu kredytowania

2. zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

3. podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania

4. o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Kiedy kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wsparcia?

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych (o ile środki wsparcia zostały przyznane zgodnie z ustawą i nie doszło do przyznania wsparcia nienależnego). Kredytobiorca zostanie poinformowany przez BGK listownie o harmonogramie zwrotu wsparcia, kwotach rat oraz numeru rachunku do zwrotu wsparcia. 

Odroczenie terminu spłaty wsparcia

W przypadku trudności kredytobiorcy w spłacie udzielone przez BGK wsparcia istnieje możliwość odroczenia terminu płatności lub umorzenia należności. Wymaga to jednak uzasadnionego wniosku kredytobiorcy do Rady Funduszu, złożonego za pośrednictwem kredytodawcy. Kwoty należności umorzonych  na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925) są objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli zwolnione od opodatkowania tym podatkiem. 

Podsumowując, wsparcie to, będące w istocie nieoprocentowaną pożyczką przeznaczoną na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego (nie w całości, lecz tylko jego rat kapitałowo – odsetkowych przez określony czas - najdłużej  przez okres 18 miesięcy i w wysokości nie przekraczającej 1500 zł miesięcznie) jest realizowane za pośrednictwem kredytodawcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będącego państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Źródłem finansowania tego wsparcia dla kredytobiorcy oraz kosztów jego realizacji jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który został powołany i działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Oznacza to, że co do zasady kredytobiorca korzystający z tego wsparcia nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z tego wsparcia, które jest nieoprocentowana pożyczką umożliwiającą mu na bieżącą spłatę rat kapitałowo – odsetkowych kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w banku komercyjnym lub skok, w związku z przejściową, trudną sytuacją życiową w jakiej znalazł się kredytobiorca, z uwagi na utratę pracy, jak również inne okoliczności, które powodują brak możliwości dokonywania spłaty kredytu, bez uszczerbku dla zaspokajania bieżących potrzeb rodziny, stanowiąc znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

W sytuacji jednak braku terminowego zwrotu tego wsparcia lub uzyskania wsparcia nienależnego kredytobiorca będzie musiał zwrócić kwotę wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi

4.3
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.