Miejski Rzecznik Konsumentów - kim jest i w czym może pomóc?

Kto to jest Miejski Rzecznik Konsumentów, jakie są jego zadania i w czym może pomóc mieszkańcom danego regionu?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Działalność miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów w rozdziale 2 „Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie”, gdzie określone zostały jego zadania, status, sposób powoływania.

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Powiaty mogą, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów.

Rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnionego biura.

Kim jest Rzecznik Konsumentów?

Rzecznik konsumentów jest pracownikiem samorządowym - stosunek pracy nawiązuje z nim starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta, którym jest on bezpośrednio podporządkowany .

Rzecznikiem konsumentów może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową.

Jakie są zadania Rzecznika Konsumentów?

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Jakie uprawnienia posiada Rzecznik Konsumentów?

Rzecznik Konsumentów może:

  • w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
  • występować w sprawach naruszeń interesów konsumentów do przedsiębiorców a przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika
  • występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia  
  • występować do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czy stosowania niedozwolonych klauzul umownych celem wszczęcia postępowania i wydania stosownych decyzji  
  • zgodnie z art. 633 k.p.c. w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium; stosuje się do niego odpowiednio przepisy o prokuratorze (art. 634 k.p.c.). Natomiast gdy nie uczestniczy on w sprawie, może przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów powinien utrzymywać także stały kontakt przy wykonywaniu swoich czynności z właściwą miejscowo delegaturą UOKiK, a w szczególności jest zobowiązany do przekazywania delegaturze swoich sprawozdań zatwierdzonych przez radę powiatu (miasta) oraz sygnalizowania problemów i wyciągania wniosków związanych z ochroną konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rzeczników Konsumentów można znaleźć na stronach: http://www.rzecznicy.konsumentow.eu/ lub https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

Najogólniej ujmując, Rzecznik Konsumentów jest podmiotem umiejscowionym „blisko” miejsca zamieszkania konsumenta i ma stanowić dla niego „pierwszą pomoc” w indywidualnych sprawach, gdy dochodzi do naruszania jego praw przez przedsiębiorcę. Ma on kompetencje doradcze, w ograniczonym zakresie interwencyjne i procesowe, które maja charakter fakultatywny, tzn. może on podjąć pewne działania przed sądem w indywidualnych sprawach konsumenckich dotyczących naruszania jego praw, w sytuacji sporu z przedsiębiorcą.  

5
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.