Zakup ubezpieczenia u pośrednika lub agenta. Czyim klientem jest osoba podpisująca umowę ubezpieczenia?

Czy osoba podpisująca umowę ubezpieczenia za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego jest klientem towarzystwa ubezpieczeniowego czy danego pośrednika?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Działalność agentów ubezpieczeniowych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 ze zm), która określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Na czym polega pośrednictwo ubezpieczeniowe?

Zgodnie z nią, pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych.

Jakie są zadania pośrednika ubezpieczeniowego?

Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej "czynnościami agencyjnymi", polegające na:

 • pozyskiwaniu klientów
 • wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia
 • zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna)

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Na jakiej podstawie działa agent ubezpieczeniowy?

Zakład ubezpieczeń udziela agentowi ubezpieczeniowemu upoważnionemu do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu.

Jakie są obowiązki agenta ubezpieczeniowego?

Agent ubezpieczeniowy jest obowiązany m.in.:

 • okazywać klientowi przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej oraz na każde żądanie dokument pełnomocnictwa, uzyskanego od zakładu ubezpieczeń
 • zwrócić zakładowi ubezpieczeń dokument pełnomocnictwa, uzyskanego od zakładu ubezpieczeń oraz wszystkie wydane mu druki, materiały i inne dokumenty oraz rozliczyć się z zainkasowanych składek, jeżeli jego pełnomocnictwo wygasło lub zostało cofnięte
 • zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, dotyczące zakładu ubezpieczeń, drugiej strony umowy ubezpieczenia oraz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązek ten ciąży na agencie ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu umowy agencyjnej
 • powiadomić klienta, czy działa na rzecz jednego, czy wielu zakładów ubezpieczeń, i na żądanie klienta poinformować go o nazwach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną
 • poinformować klienta o:

a) firmie, pod którą wykonuje działalność agencyjną, oraz adresie siedziby

b) wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru

Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne jest obowiązana okazywać dokument upoważniający do działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego.

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego?

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

Za jakie szkody odpowiada agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego

W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Kto sprawuje nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego?

Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy.

Poza tym organ nadzoru nad rynkiem finansowym - Komisja Nadzoru Finansowego może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych.

Jakie uprawnienia w stosunku do zakładu ubezpieczeń ma KNF?

W tym zakresie KNF może:

 • żądać od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień i informacji dotyczących agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz danego zakładu ubezpieczeń
 • wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa
 • zakazać, w drodze decyzji, zakładowi ubezpieczeń korzystania z usług agenta ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego przepisów prawa, niezachowania staranności lub dobrych obyczajów. W takim przypadku zakład ubezpieczeń jest obowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy z agentem ubezpieczeniowym oraz cofnięcia mu pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone
 • w razie odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, niewykonywania zaleceń określonych w lub naruszenia zakazu, KNF może nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne

Kiedy KNF może nałożyć na zakład ubezpieczeń kary pieniężne?

KNF może nałożyć kary pieniężne, jeżeli zakład ubezpieczeń nie zgłasza do rejestru agentów ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę agencyjną, nie zgłasza zmian danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych lub nie zwraca się z wnioskiem o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym rozwiązał umowę agencyjną.

Jakie obszary działalności zakładu ubezpieczeń podlegają kontroli?

W toku kontroli zakładu ubezpieczeń badaniu podlega zgodność działalności zakładu ubezpieczeń z prawem w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych.

Kontrola obejmuje w szczególności:

 • prawidłowość zawierania umów agencyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowienia umów agencyjnych oraz postanowienia udzielanych pełnomocnictw
 • terminowość składania wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym została zawarta umowa agencyjna
 • terminowość składania wniosku o dokonanie wpisu zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych
 • terminowość składania wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru agentów ubezpieczeniowych
 • prawidłowość danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych, przekazanych do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis agenta ubezpieczeniowego do rejestru, zmianę danych agenta ubezpieczeniowego w rejestrze bądź wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru
 • przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 9 ust. 1
 • przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych w prowadzonej działalności obowiązujących przepisów prawa

Podsumowując, zważywszy na wskazane okoliczności, odpowiadając na pytanie, trzeba wskazać, że osoba podpisująca umowę ubezpieczenia za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego jest klientem towarzystwa ubezpieczeniowego. Z uwagi na to, że agent zawierana umowę z danym klientem dla zakładu ubezpieczeń, tzn. umowa zawierana jest między zakładem ubezpieczeń a danym klientem za pośrednictwem agenta, który działa w imieniu zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonego mu przez ten zakład pełnomocnictwa.

W potocznym jednak rozumieniu, oczywiście dany klient, który zgłasza się do agenta ubezpieczeniowego jest także jego klientem, w tym także znaczeniu, że agent, w związku z wykonywanymi czynnościami agencyjnymi ma także wobec tego klienta określone obowiązki, za których prawidłowe wykonywanie także odpowiada, zarówno wobec klienta, jak i wobec zakładu ubezpieczeniowego, w imieniu którego działa.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.