Czy brak zgody na zmianę warunków pracy w okresie pandemii jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy przez pracownika?

Pracownik nie zgodził się na obniżenie wymiaru etatu. Cała załoga wyraziła zgodę - porozumienie zbiorowe. W jakiej formie należy rozpatrywać zwolnienie pracownika - wg mnie jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez pracownika. W jakiej wysokości należy wypłacać wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia - z pełnego etatu czy 0,8? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Pytanie od: Ewa


Nasz ekspert odpowiada

Pracodawca co do zasady może dokonać zmiany warunków umowy o pracę albo za pomocą porozumienia zmieniającego, albo poprzez wręczenie wypowiedzenia zmieniającego. Porozumienie zmieniające, choć nie ma swej podstawy prawnej w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej k.p.), znajduje szerokie zastosowanie w relacjach dotyczących stosunku pracy. Porozumienie to jest oparte na zgodzie obu stron, w praktyce przybiera postać tzw. aneksów do umów o pracę. Niewyrażenie zgody przez pracownika na zmiany proponowane w porozumieniu niweczy jego skutki, zaś stosunek pracy pozostaje niezmieniony.

Z kolei wypowiedzenie zmieniające znajduje swoją podstawę prawną w art. 42 k.p., zgodnie z którym pracodawca przedstawia pracownikowi nowe warunki pracy na piśmie. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się wraz z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Do wypowiedzenia zmieniającego należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługuje pełnia praw pracowniczych. Oznacza to, że pracownik w okresie wypowiedzenia zachowuje prawo do wynagrodzenia w takim samym wymiarze, w jakim otrzymywał je w okresie zatrudnienia.

Autor pytania wskazał jednak, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w drodze porozumienia zbiorowego, dlatego dodatkowo wyjaśnić należy, jak sytuacja wygląda, jeżeli pracodawca dokonywał obniżenia wymiaru czasu pracy w celu skorzystania z dofinansowania, o którym mowa w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „ustawa”). Dofinansowanie to jest przewidziane dla przedsiębiorców, który doświadczyli spadku obrotów gospodarczych o:

  • nie mniej niż 15 %, obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
  • nie mniej niż o 25%, obliczonego jako stosunek łącznych obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Aby skorzystać z dofinansowania, pracodawca winien zawrzeć porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy (maksymalnie o 20%, jednakże nie więcej niż do 0,5 etatu) z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Takie porozumienie nie jest zawierane z każdym z pracowników z osobna, ale tak jak wskazano powyżej, z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Można się domyślać, że w sytuacji opisanej przez Autora pytania, właśnie takie porozumienie mogło zostać zawarte.

Zgodnie z art. 15g ust. 13 ustawy, w zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego oraz układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. W oparciu o powyższe uznaje się, że porozumienie zawierane na potrzeby dofinansowania nie stanowi wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 k.p., a co za tym idzie zaproponowanie pracownikom nowych warunków pracy nie stanowi wypowiedzenia zmieniającego, zaś brak zgody pracownika na tego rodzaju zmianę również nie jest jednoznaczny ze złożeniem wypowiedzenia przez pracownika. Jeżeli bowiem prawidłowo wyłonieni u pracodawcy przedstawiciele pracowników zgodzili się na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników i zawarli z pracodawcą porozumienie w tym przedmiocie, to obniżenie wymiaru zaczyna obowiązywać wszystkich pracowników, których to porozumienie objęło, nawet jeżeli część pracowników się z tym nie zgadza. Przedstawiciele pracowników występują w tym przypadku jako reprezentacja całej załogi i działają w jej imieniu. To szczególne rozwiązane zostało wprowadzone z uwagi na panującą epidemię i związane z nią trudności gospodarcze. Pamiętać jednak należy, że zawarcie porozumienia w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu pracy nie ogranicza prawa pracownika do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z zawartej umowy.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.