Czy rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może skorzystać z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności?

Jestem rolnikiem prowadzącym również pozarolniczą działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanym, tym samym płacę KRUS. Czy mogę skorzystać z dofinansowania kosztów działalności jeśli moje przychody spadły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy do roku poprzedniego o 80 procent. Czy aby dostać to dofinansowanie muszę zrezygnować ze zwolnienia z opłacania KRUS? Gdzie mogę dostać wniosek?

Pytanie od: Gregorio


Nasz ekspert odpowiada

Rozwiązania mające na celu pomoc finansową dla rolników oraz przedsiębiorców rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku COVID-19 zostały zawarte w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „specustawa”). Ulgi wprowadzone specustawą można podzielić na dwie grupy:

I. Rozwiązanie dotyczące wyłącznie rolników zostało przewidziane w art. 31zz specustawy. Zgodnie z tym przepisem osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki te zostaną opłacone z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie. Specustawa nie przewiduje, aby skorzystanie z tego zwolnienia było możliwe tylko w przypadku niekorzystania z innych korzyści płynących ze specustawy. 

II. Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców (w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym) przewidziane m.in. w art. 31zo oraz art. 15zzc specustawy.

Zgodnie z art. 31zo specustawy na wniosek płatnika składek zgłoszonego przed dniem 1 lutego 2020 r. zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rozwiązanie to dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych.

Przedsiębiorca samozatrudniony może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli opłaca składki tylko za siebie, zaś przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Przedsiębiorca zachowa prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Wniosek dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace.

Zgodnie z art. 15zzc specustawy starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Fakt przyznania, jak również wysokość miesięcznego dofinansowania, jest uzależniona od spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy. Pod tym pojęciem należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% przedsiębiorca może uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie przysługuje przez okres do 3 miesięcy. Jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności przez okres pobierania dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Konieczna jest zatem weryfikacja, czy we właściwym miejscowo urzędzie pracy, ogłoszono już nabór. Wzór wniosku można znaleźć na stronie: https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/umowa_z_zalacznikami.pdf/a00c871f-fded-4401-becc-4a3aab5d72c5?t=1585862095914.

Ustawodawca zastrzegł, iż przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia z płatności składek na ubezpieczenie społeczne (w ZUS lub KRUS) nie może ubiegać się o dofinansowanie w tym zakresie, ale może ubiegać się o dofinansowanie pozostałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe informacje oraz fakt, że ustawodawca nie wprowadził zakazu łączenia powyższych form pomocy publicznej, jeżeli jest Pan rolnikiem oraz jednocześnie jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i niezatrudniającym pracowników, przysługują Panu wszystkie powyższe rozwiązania uregulowane w specustawie.

Informacje na temat uprawnień rolników wynikających z tzw. Tarczy antykryzysowej można znaleźć również na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa.

3.2
/ 5
(liczba głosów: 
30
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.