Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a egzekucja komornicza

Witam mam pytanie czy komornik może zająć całość lub część zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola przez COVID-19? Pobierałam zasiłek przez cały kwiecień i dostałam zaledwie 1000 zł z groszami, a kadrowa powiedziała, że 25% z każdego zasiłku ma prawo zabrać.

Pytanie od: Załamana


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z przepisami uchwalonymi i obowiązującymi w ramach tak zwanej Tarczy Antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: "Tarcza") - w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 4 ust. 4 Tarczy, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem - przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ustawodawca posłużył się w tym przypadku już istniejącą konstrukcją, jaką jest zasiłek opiekuńczy. W związku z czym, odpowiedzi na postawione pytanie należy szukać w aktach prawnych regulujących zasiłek opiekuńczy. Wedle obowiązujących dotychczas przepisów prawa komornik jest uprawniony do zajęcia części zasiłku opiekuńczego.

Czy komornik może zająć zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy podlega egzekucji i potrąceniom na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: "ustawa emerytalna").

Jaką kwotę z zasiłku opiekuńczego może potrącić komornik?

Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, z przysługującego pracownikowi zasiłku opiekuńczego, po odliczeniu zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąca się w następujących granicach:

1. świadczenia alimentacyjne - do wysokości 60% świadczenia,
2. należności egzekwowane związane z:

  • odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  • odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– do wysokości 50% świadczenia,

3. inne egzekwowane należności - do wysokości 25% świadczenia.

Wysokość potrącenia ustala się od kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 140 ust. 7 ustawy emerytalnej).

Kwota zasiłku opiekuńczego wolna od potrąceń komorniczych

Natomiast kwota wolna od potrąceń, zgodnie z treścią art. 141 ustawy emerytalnej wynosi:

a) 500 zł - przy potrącaniu: 

  • należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • należności, alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela;

b) 825 zł - przy potrącaniu należności innych niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

c) 660 zł - przy potrącaniu należności z nienależnie pobranych emerytur, rent, nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających, kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych, kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;

d) 200 zł - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Powyższe kwoty podlegają corocznej waloryzacji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3.1
/ 5
(liczba głosów: 
30
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo