Gdzie zgłosić cyberprzestępstwo - włamanie na konto bankowe, phishing, kradzież tożsamości, malware, oszustwo czy wyłudzenie?

Do kogo najlepiej zwrócić się z problemem cyberprzestepczości międzynarodowej? Dokładniej chodzi o zagranicznego brokera ...

Pytanie od: Karol


Nasz ekspert odpowiada

Cyberprzestępczość obejmuje czyny zabronione popełniane przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Zalicza się do nich m. in. włamania na konta bankowe, handel ludźmi, podszywanie się pod znajome osoby dla uzyskania danych (phishing), kradzież tożsamości, złośliwe oprogramowania szpiegujące użytkownika urządzenia lub blokujące system urządzenia (malware), oszustwa czy wyłudzenia komputerowe. Do tego rodzaju przestępstw, zastosowanie mają przepisy Kodeksu karnego (dalej: k.k.), Kodeksu postępowania karnego, a także Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. Niektóre z wymienionych aktów prawnych znajdą zastosowanie do czynów o zasięgu międzynarodowym. Specyfika cyberprzestępstw wiąże się z wieloma aspektami wymagającymi bardziej skomplikowanej i wnikliwej oceny, niż w przypadku tradycyjnych przestępstw. Często bowiem ustalenie, kto popełnia cyberprzestępstwo, czy jakie jest miejsce popełnienia czynu zabronionego, jest zdecydowanie trudniejsze do określenia.

W treści zadanego pytania nie pojawiły się żadne szczegóły pozwalające na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Można jednak wskazać, że co do zasady ustalenie wszystkich informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania należy do właściwych organów ścigania, takich jak Policja i prokuratura.

Jeśli przestępstwo zostało popełnione w Polsce, wówczas na podstawie art. 5 k.k. zastosowanie ma polski Kodeks karny. Niezależnie jednak od tego, czy organ dojdzie do wniosku, że czyn został popełniony w Polsce, czy też poza jej granicami, to jeśli zagraniczny broker dopuścił się (lub też usiłował dopuścić się) popełnienia cyberprzestępstwa przeciwko obywatelowi polskiemu, polskiej osobie prawnej lub polskiej ułomnej osobie prawnej, zastosowanie do niego mają przepisy polskiego Kodeksu karnego (art. 110 §1 k.k.). Jeśli miejsce popełnienia przestępstwa znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas warunkiem odpowiedzialności karnej na podstawie polskiego Kodeksu, jest tak zwana podwójna przestępność czynu, co oznacza, że prawo kraju, w którym popełniono czyn, także traktuje go jak przestępstwo. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, polski Kodeks karny stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej, w tym np. na mocy Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r.

Konwencja powstała celem walki z cyberprzestępczością i tworzy ramy dla współpracy przy jej zwalczaniu i ściganiu pomiędzy jej sygnatariuszami. Jeśli państwo, które w toku postępowania karnego zostanie ustalone jako miejsce popełnienia cyberprzestępstwa, jest stroną tej Konwencji, czy też sprawcą czynu jest obywatel tego państwa, wówczas współpraca pomiędzy polskimi organami ścigania a organami tego kraju, może odbywać się na podstawie tego aktu umożliwiającego wzajemną pomoc.

Jeśli działalność zagranicznego brokera można zakwalifikować jako potencjalne cyberprzestępstwo, zgłoszenia można dokonać w każdym komisariacie Policji lub w prokuraturze. Zgłoszenie może mieć formę pisemną albo ustną do protokołu. Zgłaszający powinien je uzasadnić, to jest wyjaśnić, na czym jego zdaniem polegał czyn zabroniony oraz przedstawić dowody na jego popełnienie, jeśli takie posiada. Uzasadnienie prawne nie jest wymagane. Nawet jeśli czyn nie zostanie zakwalifikowany jako cyberprzestępstwo, a organ dostrzeże potrzebę zbadania sprawy i ewentualnego ścigania, sam odpowiednio zakwalifikuje czyn. Aktualnie, ze względu na rozwijającą się cyberprzestępczość, zarówno Policja, jak i prokuratura, posiadają w swoich strukturach specjalne jednostki specjalizujące się w tego rodzaju przestępstwach i w całości przeznaczone do walki z cyberprzestępczością, do których sprawa zostanie odpowiednio skierowana po złożeniu zgłoszenia.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo