Indywidualny program lub tok nauki - jakie są obowiązki szkoły?

Mam syna, który w tym roku kończy 10 lat. Kończy 3 kl podstawową. Od pierwszej klasy słyszę, że dziecko nie poradzi sobie w czwartej klasie i musi powtarzać rok. Oczywiście nie wyraziłam takiej zgody ponieważ syn ma dobre oceny 3, 4, 5 i pojedyncze 6. Więc uczy się dobrze. Ma parę jedynek wynikających z niezaznaczania prac domowych. W opinii poradni psychologiczno-pedagogiczniej miał wyszczególnione że nauczyciel ma dopilnować czy on zaznacza pracę, mimo to zostało to lekceważone. Syn ma nadpobudliwość psycho-ruchową, wszystko go rozprasza, chociaż ma podzielną uwagę i wie wszystko o czym pani mówi na lekcji, zapytany zna odpowiedzi na zadane mu pytania. Teraz wnioskuje o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla dziecka ponieważ będzie od września w 4 klasie, dokumenty już zebrałam, lekarz psychiatra jest jak najbardziej za, zostało mi tylko złożenie wniosku do poradni. Lecz zostałam uprzedzona przez Panią Dyrektor że będzie to wyglądało tak, że i tak będzie miał ewentualnie jedną godzinę tygodniowo ponieważ godziny zostają ukrócone. Więc stąd moje pytanie czy szkoła musi zapewnić dziecku ścieżkę? Czy ma prawo do pozostawienia go w takim etapie jakim się znajduje?

Pytanie od: Katarzyna


Nasz ekspert odpowiada

Zindywidualizowana ścieżka nauki to jedna z form wsparcia psychologiczno–pedagogicznego uczniów oraz jednocześnie jedna z form dostosowywania trybu i procesu kształcenia do potrzeb uczniów. Reguluje ją §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), dalej zwanego Rozporządzeniem. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, ta forma wsparcia jest przeznaczona dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji oraz procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie urzędowym z dnia 1 września 2017 r. VIII/14693/2017 precyzuje, iż ścieżką tą obejmuje się uczniów, których stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej.

Indywidualny tok nauczania

Zgodnie z §12 ust. 8 Rozporządzenia, na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii publicznej poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego. A zatem, objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką nauki nie oznacza, że liczba godzin jego zajęć automatycznie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia uczniów nieobjętych taką formą pomocy. Z treści Rozporządzenia można wywieść ogólną zasadę, że pomoc ma polegać na dostosowaniu metod nauczania i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Minister Edukacji Narodowej potwierdza to w odpowiedzi z dnia 18 lipca 2018 r. na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, określając, iż metody i forma mają być dostosowane do „indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia” ucznia. Tak też stanowi sam §12 ust. 7 Rozporządzenia. Informację tę można uzupełnić o treść stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowanego na stronie warszawskiego Kuratorium Oświaty, zgodnie z którym uczeń co do zasady realizować powinien wymiar godzin wynikający z rozporządzenia właściwego ministerstwa, zmniejszony wymiar godzin natomiast jest dopuszczalny wówczas, gdy wynika to z jego indywidualnych potrzeb, plan zajęć ustala się w porozumieniu z rodzicami, a realizacja zajęć powinna być dokumentowana zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Ponadto, z opublikowanego na rządowej stronie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2018 r. wynika, że „zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole”. Z przywołanej zaś odpowiedzi Ministerstwa z dnia 18 lipca 2018 r. wynika także, że to „do kompetencji dyrektora szkoły należy ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć realizowanych indywidualnie z uczniem lub w klasie z rówieśnikami”, oraz że powinno się to odbywać przy uwzględnieniu opinii publicznej poradni oraz konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ponadto, Rozporządzenie obliguje szkołę do tego, aby nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmowali działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Niezależnie od objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką nauki szkoła zawsze jest zobowiązana obejmować uczniów, którzy tego potrzebują pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Powinno się to czynić we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami.

Obowiązek dostosowania kształcenia ucznia do jego potrzeb

Z przywołanego na początku przepisu §12 ust. 8 Rozporządzenia można wyprowadzić zatem obowiązek dyrektora szkoły polegający na dostosowaniu kształcenia ucznia do jego indywidualnych potrzeb, co powinien uczynić przy uwzględnieniu opinii publicznej poradni i przy założeniu, że w miarę możliwości ucznia powinien on mieć zapewnioną ilość godzin kształcenia wynikającą z przepisów prawa. Obowiązek ten płynie również z treści art. 37 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zgodnie z którym szkoły „powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się”.

Jak to już zostało wspomniane, Rozporządzenie nie zawiera dokładnych czy sztywnych wytycznych co do liczby godzin, metod czy trybu kształcenia ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką nauki. Dyrektor szkoły ma zatem pewnego rodzaju swobodę i może elastycznie kształtować zindywidualizowaną ścieżkę ucznia. Nie powinien on jednak bagatelizować swojego obowiązku podjęcia reakcji na opinię publicznej poradni czy też sprowadzać go do zmniejszenia liczby godzin kształcenia ucznia objętego tą formą wsparcia.

Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie nie można pominąć tego, że ze względu na wprowadzony stan epidemii dyrektorzy szkół wykonują swoje zadania w szczególnych warunkach, a sama epidemia wywołała konieczność zmiany trybu kształcenia. Być może uwaga dyrektora odnosiła się właśnie do aktualnie panującej sytuacji, która z pewnością może mieć wpływ na realizowanie zindywidualizowanej ścieżki nauki Pani syna. Aby jednak móc w pełni odnieść się do komentarza dyrektora, należałoby poznać genezę wypowiedzi.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.