Obniżenie wymiaru czasu pracy podczas pandemii koronawirusa

Mąż pracuje na umowę o pracę. Kazano podpisać mu aneks do umowy na 1/20 etatu. Czy można aż tak obniżyć etat? Czy przysługuje mu jakieś świadczenie ze względu na pogorszenie sytuacji pieniężnej?

Pytanie od: Katarzyna


Nasz ekspert odpowiada

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy może nastąpić w drodze porozumienia, wypowiedzenia zmieniającego lub na wniosek pracownika. Pracodawca tego rodzaju zmiany nie może dokonać samodzielnie. Skoro zawarto aneks do umowy z inicjatywy pracodawcy to oznacza, że pracownik zgodził się na zmianę wymiaru czasu pracy, a więc do jego obniżenia doszło w drodze porozumienia i zgodnie z prawem.

W wyjątkowych sytuacjach, pracownik może jednak próbować uchylić się od złożonego wcześniej oświadczenia woli. Warunkiem tego jest wykazanie, że złożone oświadczenie było wadliwe. W praktyce pracownik może powoływać się np. na błąd, pod wpływem którego się znajdował składając oświadczenie woli lub groźbę, pod wpływem której pozostawał. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pracodawcy pod wpływem błędu lub groźby, powinno nastąpić przez oświadczenie złożone na piśmie.

Samemu pracownikowi nie przysługują żadne instrumenty pomocowe w czasie epidemii. W relacji pracowniczej, są one dedykowane przedsiębiorcy, który może ubiegać się o świadczenia na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników. Ponadto, w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz jego sytuacji, może on ubiegać się o inne świadczenia, takie jak pożyczka, zwolnienie z ZUS czy postojowe. Świadczenia przysługujące pracodawcy, mają w ocenie Ustawodawcy, przyczynić się do wstrzymania masowych zwolnień i utrzymania poziomu zatrudnienia. Jedno ze wspomnianych świadczeń, tj. dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określone w art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej przewiduje, że elementem wnioskowania o dofinansowanie, jest m. in. wprowadzenie przestoju i obniżenie wynagrodzenia pracownikom albo obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wprowadzenie takich rozwiązań wymaga jednak spełniania wymogów określonych w art. 15g tzw. tarczy antykryzysowej, m.in. zawarcia porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, w którym zostaną określone w szczególności grupy pracowników objęte przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy, czy okres obowiązywania.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo