Odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu postojowego

Prowadzę działalność gospodarczą, złożyłam wniosek o postojowe, spadek obrotów w marcu w stosunku do lutego. Wniosek złożony w kwietniu 24-go, za marzec. 14-go kwietnia podjęłam pracę, czyli nie dotyczy okresy spadku obrotów - dostałam odmowę, że posiadam inny tytuł do ubezpieczenia. Dlaczego na postojowe z marca ma wpływ podjęcie pracy w kwietniu, skoro to m-c wcześniej miałam spadek obrotów, a pracę podjęłam, żeby ratować swoją sytuację materialną, mało tego jestem osoba niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy powinnam się odwołać?

Pytanie od: Beata


Nasz ekspert odpowiada

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) zmieniła częściowo warunki wypłaty świadczenia postojowego. Obecnie o świadczenie będzie mogła starać się również osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i dodatkowo pracująca np. na podstawie umowy zlecenia będzie mogła skutecznie ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego.

Do oceny sytuacji przedstawionej w pytaniu należy jednak posiłkować się brzmieniem przepisu art. 15zq sprzed nowelizacji, który stanowił, że świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą", jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje zatem osobie prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli:

  • rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i:
  • nie zawieszono działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

albo

  • zawieszono działalność po 31 stycznia 2020 r.
  • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (UWAGA! Od 24 czerwca 2020 r. warunek ten uległ zmianie),
  • jest obywatelem RP zamieszkującym w Polsce lub posiada prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jeśli w marcu, czyli miesiącu, za który składała Pani wniosek, nie posiadała Pani innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz spełniła pozostałe wyżej wymienione warunki, to była Pani uprawniona do ubiegania się o pozyskanie świadczenia postojowego. Podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia w kwietniu nie powinno rzutować na wypłatę świadczenia postojowego za marzec.

Nie byłaby Pani uprawniona do otrzymania świadczenia postojowego, jeżeli pierwszy wniosek zostałby złożony w maju (czyli dotyczyłby sytuacji z kwietnia), gdyż wtedy nie spełniałaby Pani kryterium nieposiadania innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

W tej sytuacji warto złożyć odwołanie od decyzji, naświetlając poprzedni ale także obecny stan prawny i fakt spełnienia przesłanek w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.

Niezależnie od odwołania, jeśli podlega Pani obecnie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik i jako osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz spełnia Pani nadal warunek spadku przychodów z działalności gospodarczej o 15 % (tj. przychód z maja jest o 15% niższy niż przychód z kwietnia itd.), może Pani złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia postojowego. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. rozszerzyła bowiem krąg osób uprawnionych do skorzystania ze świadczenia.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo