Odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu postojowego

Prowadzę działalność gospodarczą, złożyłam wniosek o postojowe, spadek obrotów w marcu w stosunku do lutego. Wniosek złożony w kwietniu 24-go, za marzec. 14-go kwietnia podjęłam pracę, czyli nie dotyczy okresy spadku obrotów - dostałam odmowę, że posiadam inny tytuł do ubezpieczenia. Dlaczego na postojowe z marca ma wpływ podjęcie pracy w kwietniu, skoro to m-c wcześniej miałam spadek obrotów, a pracę podjęłam, żeby ratować swoją sytuację materialną, mało tego jestem osoba niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy powinnam się odwołać?

Pytanie od: Beata


Nasz ekspert odpowiada

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) zmieniła częściowo warunki wypłaty świadczenia postojowego. Obecnie o świadczenie będzie mogła starać się również osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i dodatkowo pracująca np. na podstawie umowy zlecenia będzie mogła skutecznie ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego.

Do oceny sytuacji przedstawionej w pytaniu należy jednak posiłkować się brzmieniem przepisu art. 15zq sprzed nowelizacji, który stanowił, że świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą", jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje zatem osobie prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli:

  • rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i:
  • nie zawieszono działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

albo

  • zawieszono działalność po 31 stycznia 2020 r.
  • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (UWAGA! Od 24 czerwca 2020 r. warunek ten uległ zmianie),
  • jest obywatelem RP zamieszkującym w Polsce lub posiada prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jeśli w marcu, czyli miesiącu, za który składała Pani wniosek, nie posiadała Pani innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz spełniła pozostałe wyżej wymienione warunki, to była Pani uprawniona do ubiegania się o pozyskanie świadczenia postojowego. Podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia w kwietniu nie powinno rzutować na wypłatę świadczenia postojowego za marzec.

Nie byłaby Pani uprawniona do otrzymania świadczenia postojowego, jeżeli pierwszy wniosek zostałby złożony w maju (czyli dotyczyłby sytuacji z kwietnia), gdyż wtedy nie spełniałaby Pani kryterium nieposiadania innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

W tej sytuacji warto złożyć odwołanie od decyzji, naświetlając poprzedni ale także obecny stan prawny i fakt spełnienia przesłanek w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od otrzymania decyzji.

Niezależnie od odwołania, jeśli podlega Pani obecnie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik i jako osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz spełnia Pani nadal warunek spadku przychodów z działalności gospodarczej o 15 % (tj. przychód z maja jest o 15% niższy niż przychód z kwietnia itd.), może Pani złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia postojowego. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. rozszerzyła bowiem krąg osób uprawnionych do skorzystania ze świadczenia.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo