Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a koronawirus

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do 15 września. Mam 47 dni urlopu wypoczynkowego z 2019 i 2020 r. Mam umowę na czas nieokreślony.

1. Czy pracodawca musi mi dać cały urlop zaległy i bieżący - nie może mi odmówić? Czy tarcze antykryzysowe w tej kwestii coś zmieniają?
2. Do kiedy obowiązują tarcze 4.0, 3.0? (inni pracownicy mieli obniżone etaty od maja). Czy pracodawca mógł na mnie składać taki wniosek i czy będzie mnie wtedy obowiązywał we wrześniu - tj. przed urlopem wypoczynkowym, albo w trakcie tego urlopu wypoczynkowego? Albo czy pracodawca może taki wniosek jeszcze na mnie złożyć i obniżyć etat przed urlopem wypoczynkowym, albo w trakcie tego urlopu wypoczynkowego?
3. Jak naliczane jest L4 na minimalnej krajowej, przy obniżonym etacie 0,8?

Pytanie od: Ewelina


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 152 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej „Kodeks pracy”), każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw przysługujących pracownikowi, zaś okoliczność pozostawania na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim nie pozbawia pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

W sytuacji, w której pracownik pozostający na urlopie macierzyńskim, chce bezpośrednio po jego zakończeniu skorzystać z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, wówczas pracodawca – na wniosek pracownika - zobowiązany jest tego urlopu udzielić. Wynika to z treści art. 163 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym na wniosek pracownicy udziela się urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Przepis ten ma bezpośrednie zastosowanie także do urlopu rodzicielskiego, z uwagi na treść art. 1821g Kodeksu pracy.

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim?

Brak szczególnych regulacji w tym zakresie. Uważa się więc, że wystarczające jest doręczenie pracodawcy stosownego wniosku przed początkiem okresu urlopowego. Nie trzeba osobiście wręczać wniosku urlopowego, gdyż można wysłać go przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru. Co do zasady pracodawca nie jest związany datą urlopu wskazaną we wniosku. Natomiast w odniesieniu do pracownicy, która chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim zastosowanie będzie miał powyższy wyjątek. Potwierdza to treść wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy z dnia 20 sierpnia 2001 roku, sygnatura akt I PKN 590/00, zgodnie z którym pracodawca w wyżej określonych sytuacjach nie ma możliwości przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego i tym samym udzielenia go w innej dacie.

Odpowiadając zatem na pierwsze z zadanych pytań, po zakończonym urlopie rodzicielskim, tj. od dnia 15 września, może Pani wykorzystać cały przysługujący oraz zaległy urlop wypoczynkowy, zaś pracodawca jest takim wnioskiem związany i nie może odmówić udzielenia urlopu.

Tarcza antykryzysowa a urlop wypoczynkowy

Uchwalone w związku z obowiązującym stanem epidemii ustawy, tzw. tarcze antykryzysowe, nie wprowadziły zmian w tym zakresie. Ustawy te w przedmiocie urlopów wypoczynkowych wprowadziły jedynie możliwość przymusowego skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy przez pracodawcę (art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej „ustawa COVID-19”).

Obniżenie wynagrodzenia pracownika na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

Jak wynika z dalszej części pytania, pracodawca w maju 2020 roku obniżył pracownikom wymiar czasu pracy. Jeżeli takie działanie pracodawcy było związane z koniecznością skorzystania z dofinansowania na utrzymanie miejsc prac, o którym mowa w art. 15g ustawy COVID-19, wówczas wnioskiem o dofinansowanie pracodawca nie mógł obejmować pracowników pozostających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich z uwagi na fakt, iż w okresach tych pracodawca nie ponosi kosztów związanych z ich wynagrodzeniem (pracownicy wówczas otrzymują odpowiedni zasiłek z ZUS).

Jednakże pracodawca przewidując, że 15 września 2020 roku pracownik powróci z urlopu rodzicielskiego, ewentualnie bezpośrednio po zakończeniu tego urlopu skorzysta z urlopu wypoczynkowego, mógł ująć pracownika w porozumieniu o obniżeniu wymiaru czasu pracy, które zawierał z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Treść porozumienia powinna bowiem określać m. in. grupy zawodowe nim objęte. Mogą to być zatem wszyscy pracownicy danego pracodawcy lub wybrane grupy pracowników. Porozumienie powinno również zawierać informację na temat okresu obowiązywania obniżonego wymiaru czasu pracy. Jeżeli została Pani ujęta w treści porozumienia, a porozumienie to w odniesieniu do Pani obowiązuje we wrześniu i miesiącach następnych, to po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie Pani pozostawała w warunkach obniżonego wymiaru czasu pracy i począwszy od 15 września przez okres 3 miesięcy może zostać objęta dofinansowaniem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile pracodawca wystąpi z wnioskiem o takie dofinansowanie.

Wnioski o uzyskanie dofinansowań z art. 15g ustawy COVID-19 pracodawcy mogą składać do dnia 27 września 2020 roku.

W celu uzyskania informacji o wymiarze czasu pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego, należy zatem skontaktować się z pracodawcą i uzyskać informację, czy została Pani objęta wyżej omówionym porozumieniem dotyczącym obniżenia wymiaru oraz czy pracodawca zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie.

L4 przy minimalnej krajowej podczas pandemii koronawirusa

Odnosząc się do pytania dotyczącego wynagrodzenia za pracę w okresie pozostawania na zwolnieniu lekarskim, poczynić należy założenie, że pracownik otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę pracując w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy do 0,8 etatu wynagrodzenie za pracę również może (ale nie musi – zależy to od decyzji pracodawcy) podlegać odpowiedniemu obniżeniu maksymalnie o 20%, tj. z kwoty 2.600 brutto do kwoty 2.080 złotych brutto.

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe, w razie pozostawania na zwolnieniu lekarskim pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% podstawy tego wynagrodzenia. Na podstawę wynagrodzenia chorobowego składa się wynagrodzenie zasadnicze (w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% i obniżenia wynagrodzenia minimalnego o 20% będzie to 2080 zł) i inne składniki wynagrodzenia (np. premie), pomniejszone o należne składki na ubezpieczenie społeczne.

3.5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.