Przymusowa kwarantanna a praca zdalna

Ze względu na kontakt z osobą zarażoną od wczoraj zostałam objęta przymusową kwarantanną. Czy podczas kwarantanny mogę świadczyć pracę zdalną? Skąd dostanę wynagrodzenie w takiej sytuacji - od pracodawcy czy od ZUS?

Pytanie od: Agnieszka


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, okres niemożności wykonywania pracy ze względu na przymusową kwarantannę lub izolację z powodu koronawirusa zrównany został z niezdolnością do pracy z powodu choroby.

W związku z tym, zgodnie z art. 92 ust. 1 Kodeksu pracy, pracownikowi poddanemu kwarantannie przysługuje świadczenie z tytułu choroby lub zasiłek chorobowy (tj. 80 % wynagrodzenia). Co do zasady jest ono wypłacane przez pracodawcę. Po 33 dniach (w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia – po 14 dniach) wypłatę zasiłku przejmuje ZUS. Decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o konieczności poddania się kwarantannie należy w takim przypadku dostarczyć pracodawcy. Jeśli kwarantanna jest odbywana w związku z przekroczeniem granicy, należy przedłożyć pracodawcy oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Praca zdalna a przymusowa kwarantanna

Przebywanie na kwarantannie nie wyklucza jednak możliwości pracy zdalnej. Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny:

  • czy dany rodzaj pracy pozwala na wykonywanie jej w sposób zdalny,
  • czy miejsce odbywania kwarantanny stwarza odpowiednie warunki do świadczenia pracy,
  • czy pracownik posiada odpowiednie narzędzia do świadczenia pracy,
  • czy świadczenie pracy nie będzie łamać warunków kwarantanny określonych przez inspektora sanitarnego,
  • czy aktualny stan zdrowia pracownika pozwala na świadczenie pracy.

Pracodawca wypłaca w takiej sytuacji 100% wynagrodzenia. Należy pamiętać, że nie można jednocześnie świadczyć pracy i korzystać ze świadczenia chorobowego (wyjątek został przewidziany dla osób wykonujących zawody medyczne, które mogą świadczyć pracę zdalnie i jednocześnie korzystać z zasiłku chorobowego).

Należy również mieć na uwadze wątpliwości, jakie wiążą się z pojęciem „niemożności wykonywania pracy” w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Odbywanie kwarantanny nie musi bowiem wiązać się automatycznie z niemożliwością wykonywania pracy. W doktrynie wskazuje się, że świadczenie chorobowe wypłacane z powodu kwarantanny jest formą rekompensaty za wykonywanie obowiązków administracyjno-prawnych zagrożoną karą nałożoną na obywatela, jeżeli wypełnienie tych obowiązków wiąże się z koniecznością nieobecności w pracy [Jędrasik-Jankowska Inetta. Art. 6. [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówienie, [w:] Prawo socjalne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001].

Istotą niezdolności do pracy jest fizyczna niemożność wykonywania umówionej pracy (podstawowe znaczenie ma w związku z tym charakter zobowiązania pracownika) lub niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowia wskutek świadczenia pracy [Pisarczyk Łukasz. 4.3.2. Przeszkody związane z osobą pracownika, [w:] Ryzyko pracodawcy. Oficyna, 2008].

W związku z tym możliwa wydaje się interpretacja, że odbywanie kwarantanny nie oznacza każdorazowo niemożności wykonywania pracy w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wszystko zależeć będzie od rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy.

Co za tym idzie, pracodawca może wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy w formie pracy zdalnej przez okres kwarantanny, jeśli będzie ono zgodne z prawem i możliwe do wykonania. Pracownik ma możliwość kwestionowania wydanego polecenia z uwagi na brak odpowiednich warunków do świadczenia pracy w miejscu odbywania kwarantanny. Ponadto, jeśli w czasie odbywania kwarantanny pracownik zacznie wykazywać objawy choroby, może zgłosić się do lekarza w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, które również będzie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo