Umorzenie kredytów zaciągniętych w wyniku kradzieży tożsamości - czy jest możliwe?

Moja siostrzenica od 3 lat ma komornika, bo zostal jej skradziony dowod i ktoś pobrał na nią kredyty i musi spłacać czyjeś długi. W jaki sposób możemy sie dowiedzieć kto za tym stoi i jak możemy temu zapobiec. Siostrzenica jest młodą bardzo osobą i bez środków do funkcjonowania. Chcialabym jej pomóc w tej sprawie ale nie wiem jak. 

Pytanie od: renata


Nasz ekspert odpowiada

W przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów, osoba poszkodowana w pierwszej kolejności powinna jak najszybciej zastrzec swój dowód osobisty udając się w tym celu do placówki banku, w którym posiada konto bankowe bądź banku przyjmującego zastrzeżenia także osób niebędących jego klientami

https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob

Jeżeli osoba poszkodowana jest w posiadaniu konta na portalu Biura Informacji Kredytowej (BIK), dowód tożsamości można również zastrzec za jego pośrednictwem. W przypadku kradzieży dowodu osobistego można go zastrzec także na komisariacie Policji. W celu wyrobienia nowego dokumentu tożsamości należy się udać do odpowiedniego urzędu gminy. Z racji tego, że wiele banków bądź instytucji pożyczkowych przed udzieleniem pożyczki korzysta z systemu Bezpieczny PESEL, zaleca się na przyszłość zastrzec swój numer PESEL także w tym systemie.

Dlaczego kradzież dowodu trzeba zgłosić na Policję?

Celowe wykorzystywanie danych osobowych innej osoby w celu osiągnięcia korzyści majątkowych tzw. kradzież tożsamości, w świetle Kodeksu karnego jest przestępstwem. W związku z tym, kradzież dokumentu tożsamości należy zgłosić na Policję. Zgodnie z art. 190a § 2 Kodeksu karnego, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Co daje zgłoszenie kradzieży bądź zaginięcia dowodu do bazy dokumentów zastrzeżonych?

Baza dokumentów zastrzeżonych (tzw. System Dokumentów Zastrzeżonych prowadzony przez Związek Banków Polskich) jest wykorzystywana przez wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych instytucji i sprawdzana jest przed podjęciem decyzji kredytowej. Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu. Stwierdzenie, że dany dokument jest zastrzeżony powoduje automatycznie decyzję negatywną. W sytuacji, gdy jednak na skutek nieprofesjonalnego działania pracownika banku dojdzie do oszustwa, w wyniku którego niepowołana osoba wyłudzi kredyt z użyciem skradzionych danych osobowych, osoba poszkodowana powinna niezwłocznie skontaktować się z bankiem i zgłosić, że nie zawierała żadnej umowy. Jednocześnie zdarzenie to powinna zgłosić na Policji. Następnie do banku, należy złożyć pismo zawierające informację o zaistniałej sytuacji wraz z protokołem policyjnym zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa kradzieży lub też powołując się na konkretne nagranie rozmowy telefonicznej, podczas której zastrzeżono dowód osobisty. Takie pismo najlepiej wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub osobiście dostarczyć do oddziału banku. Po takim zgłoszeniu, co do zasady bank składa do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, dokonanego na dane osobowe poszkodowanego. To w gestii banku będzie leżało ustalenie osoby, która bezprawnie skorzystała z dokumentu tożsamości poszkodowanej i żądanie od niej zwrotu należności na drodze karnej czy też cywilnej. Decyzja o sposobie dalszego postępowania podejmowana jest przez bank po zakończeniu postępowania przez organy ścigania i jest uzależniona od jego wyniku. Co do zasady banki lub instytucje pożyczkowe do czasu wyjaśnienia sytuacji wstrzymują działania windykacyjne. W razie potwierdzenia przez organy ścigania zaistnienia przestępstwa oszustwa, bank nie powinien dochodzić spłaty kredytu od osoby, której dane w wyniku przestępstwa wykorzystano do zawarcia umowy.

Co można zrobić gdy instytucja finansowa domaga się spłaty zobowiązania zaciągniętego na skradzione dane?

W zależności od tego na jakim etapie znajduje się sprawa poszkodowanego na skutek kradzieży tożsamości, należy podjąć także odpowiednie środki na gruncie cywilnoprawnym:

  • jeżeli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu, poszkodowany może samodzielnie wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia umowy w oparciu o art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Poszkodowany nie musi być stroną stosunku prawnego, którego istnienie kwestionuje, a samo prawo czy stosunek prawny może wynikać z umowy. Możliwość jego wytoczenia nie jest ograniczona terminem, samo zaś powództwo o ustalenie nie jest roszczeniem i nie może wobec tego ulegać przedawnieniu. Daje to poszkodowanemu możliwość reakcji nawet po upływie znacznego czasu od chwili działania sprawcy kradzieży tożsamości. Powództwo to może zostać wytoczone przez prokuratora. Oznacza to, że jeśli ktoś znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej czy majątkowej oraz jednocześnie złoży w prokuratorze zawiadomienie i wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa z art. 190a § 2 Kodeksu karnego, może uzyskać pomoc prokuratora przy wytaczaniu takiego powództwa.
  • jeżeli poszkodowany dowiaduje się o tym, że ktoś bezprawnie wykorzystał jego dane osobowe, dopiero po otrzymaniu pozwu o zapłatę lub odszkodowanie z tytułu niewykonania rzekomo zawartej przez niego umowy, wtedy poszkodowany powinien podnieść zarzut nieistnienia umowy – w odpowiedzi na pozew bądź w sprzeciwie od nakazu zapłaty.
  • jeżeli przeciwko poszkodowanemu toczy się już postępowanie egzekucyjne, należy w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości, z powołaniem na kradzież tożsamości.

Jeżeli do tej pory nie podjęły Panie powyższych kroków, zaleca się jak najszybciej o kradzieży dowodu osobistego oraz o oszustwie zawiadomić Policję. Zaświadczenie o zgłoszeniu oszustwa należy przedłożyć zarówno podmiotowi, który domaga się od Pani siostrzenicy spłaty kredytu, jak również Komornikowi. Z uwagi na fakt, że sprawa Pani siostrzenicy jest już na etapie postępowania egzekucyjnego, należy podjąć także działania zmierzające do uchylenia wykonalności tytułu wykonawczego. Z uwagi na to, że ciężar dowodu spoczywa na poszkodowanym, to on musi udowodnić, że nie zaciągał kredytu. Dodatkowo należy także złożyć wniosek o zabezpieczenie tego postępowania poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo