Wygaśnięcie umowy zlecenia a kolejne postojowe

Otrzymałam pierwsze świadczenie postojowe 28 maja. Czy w związku z tym, że moja umowa zlecenie jest do końca kwietnia mogę składać wniosek o 2 postojowe?

Pytanie od: Agnieszka


Nasz ekspert odpowiada

Rozwiązanie umowy zlecenia nie jest przeszkodą do ubiegania się o ponowne przyznanie świadczenia postojowego. Zgodnie z art. 15zq-15zz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. Tarcza Antykryzysowa - świadczenie postojowe przysługuje m.in. osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia), jeżeli:

1) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;
2) umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
3) przychód z tej umowy, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. nie przekroczył kwoty 15 596,47 zł brutto.

W analizowanym przypadku wyżej wymienione przesłanki uzyskania świadczenia postojowego zostały pierwotnie spełnione, albowiem zostało ono już wypłacone. Zgodnie z treścią art. 15zua Tarczy świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie (jednak nie więcej, niż trzykrotnie), na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna uprawnionej osoby nie uległa poprawie. Ponowna wypłata świadczenia postojowego nie może nastąpić wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia.

Po tym, jak świadczenie postojowe zostało już przyznane, jedynym kryterium przewidzianym przez Ustawodawcę do jego ponownego otrzymania jest okoliczność związana z ewentualną poprawą sytuacji materialnej osoby uprawnionej. Poprzez poprawę sytuacji materialnej należy rozumieć sytuację w której aktualny przychód jest wyższy od przychodu wskazanego w pierwotnym wniosku. Jeżeli Pani sytuacja nie uległa poprawie to może Pani złożyć odpowiednie oświadczenie, na podstawie którego nastąpi kolejna wypłata środków. Oświadczenie o którym mowa składa się z wykorzystaniem druku RSP-CK do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PEU ZUS, bądź za pośrednictwem strony gov.pl

Należy pamiętać, że powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto w przypadku złożenia oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej w okolicznościach na to nie wskazujących tj. gdyby aktualnie osiągany przychód był wyższy niż ten wskazany w pierwotnym wniosku, może być Pani zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo