Wypowiedzenie zmieniające a ochrona pracownika w okresie przedemerytalnym

Pracuję w hotelu i jestem kierownikiem działu technicznego. Wszyscy kierownicy w kwietniu w związku z pandemią podpisali zgodę na obniżenie wymiaru godzin pracy do 3/5 etatu. Pozostali pracownicy obsługi mają zmniejszony czas pracy do 4/5 etatu. Od 1 czerwca obsługa wróciła na pełny etat natomiast kierownicy pozostają nadal na 3/5 etatu. W przyszłym roku w kwietniu kończę 65 lat, jestem więc w okresie ochronnym. Pytanie jak długo może trwać taka sytuacja i czy w związku z okresem ochronnym w jakim jestem przysługują mi jakieś odmienne prawa.

Pytanie od: Andrzej


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej „k.p.”), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku. Powyższa regulacja dotyczy zarówno definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę, jak również wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 k.p.

Jak wynika z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego grupa zawodowa kierowników, do której Pan należy, została objęta porozumieniem dotyczącym obniżenia wymiaru czasu pracy do 3/5 etatu, tj. o 40 % (przy założeniu, że wcześniej wykonywał Pan pracę w pełnym wymiarze czasu pracy).

Zgodnie z art. 15g ust. 8 tzw. Tarczy antykryzysowej, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Tarcza antykryzysowa), w celu skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników udzielanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o maksymalnie 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Mając na uwadze powyższe, należy poczynić założenie, iż obniżenie wymiaru czasu pracy o 40% nie stanowiło przejawu dążenia pracodawcy do uzyskania wsparcia oferowanego przez Tarczę antykryzysową, lecz zawarcie klasycznego porozumienia dotyczącego zmiany warunków pracy (ewentualnie dokonanie wypowiedzenia zmieniającego w myśl art. 42 k.p.). Wskazać bowiem należy, że w porozumieniu zawieranym w myśl art. 15g Tarczy antykryzysowej, pracodawca powinien precyzyjnie wskazać, w jakim wymiarze czas pracy zostaje obniżony oraz czy obniżenie dotyczy wszystkich czy niektórych pracowników. W pytaniu natomiast zawarta jest informacja, że nie wszystkim pracownikom wymiar etatu został obniżony w jednakowej wysokości. Dodatkowo należy zauważyć, że treść zawartego porozumienia przekazywana jest do okręgowego inspektora pracy, który może zweryfikować jego poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami. Stąd należy przypuszczać, że okręgowy inspektor pracy zwróciłby uwagę na to, że wymiar czasu pracy został obniżony w sposób niezgodny z treścią art. 15g ust. 8 Tarczy antykryzysowej.

Porozumienie zmieniające

W treści zadanego pytania wskazano, że kierownicy podpisali zgodę na obniżenie wymiaru czasu pracy, co pozwala twierdzić, że pracodawca zawarł z pracownikami porozumienie zmieniające. Porozumienie zmieniające, choć nie ma swej podstawy prawnej w Kodeksie pracy, jest powszechnie stosowane w regulacji stosunków prawnych. Zawarcie porozumienia stanowi bowiem przejaw zgodnego oświadczenia woli stron, zatem jeżeli pracownik podpisał je, oznacza to, że wyraził zgodę na zmianę warunków pracy, a co za tym idzie działania pracodawcy uznać należy za uprawnione.

Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Jeżeli jednak obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w wyniku wręczenia wypowiedzeń zmieniających, wówczas należałoby przeanalizować, czy było to dozwolone wobec pracownika objętego ochroną przedemerytalną. Zwrócić należy uwagę na art. 43 pkt 1 k.p., zgodnie z którym pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 k.p. (tj. objętemu ochroną przedemerytalną), jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której pracownik należy. Sąd Najwyższy podkreśla jednak, że powyższy wyjątek dotyczy wyłącznie reguł określania wysokości wynagrodzenia i jego składników, nie obejmuje zaś zmiany innych warunków zatrudnienia, w tym w szczególności norm czasu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2016 roku, sygn. akt I PK 151/15). W związku z powyższym, gdyby doszło do wręczenia wypowiedzenia zmieniającego, przy założeniu, że wymiar czasu pracy został obniżony o 40%, działanie pracodawcy związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy wobec pracownika objętego ochroną przedemerytalną, należałoby uznać za nieuprawnione. W takim wypadku pracownikowi przysługiwałyby roszczenia, jakie Kodeks pracy przewiduje w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeżeli jednak założyć, że był Pan zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a zmiana etatu do 3/5 stanowiła obniżenie wymiaru czasu pracy o nie więcej niż 20% w celu skorzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego Tarczą antykryzysową, wówczas pracodawca miał prawo objąć Pana stosownym porozumieniem, bowiem jak stanowi art. 15g ust. 15 Tarczy antykryzysowej, przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1- 3 k.p., co oznacza, że porozumienie to nie jest traktowane jako wypowiedzenie zmieniające. W takim wypadku czas wykonywania pracy w warunkach obniżonego wymiaru czasu pracy winien wynikać z treści zawartego porozumienia, bowiem zgodnie z art. 15g ust. 14 pkt 3 Tarczy antykryzysowej, elementem obligatoryjnym porozumienia jest wskazanie okresu, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo