Ubezpieczenie grupowe dla byłego pracownika - czy może być kontynuowane?

Z końcem miesiąca jeden z pracowników kończy pracę w naszej firmie. Zadeklarował chęć kontynuowania ubezpieczenia grupowego poprzez wpłacanie składek na konto firmy. Czy jest to zgodne z przepisami żeby po ustaniu stosunku pracy pozostać w ubezpieczeniu grupowym?

Pytanie od: Justyna


Nasz ekspert odpowiada

Na polskim rynku ubezpieczeniowym ochrona w ramach ubezpieczeń na życie oferowana jest powszechnie w formie grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Umowa pracowniczego ubezpieczenia grupowego zawierana jest między ubezpieczycielem a ubezpieczającym - pracodawcą (ewentualnie organizacją związkową). W ramach tej umowy ochroną ubezpieczeniową są objęci pracownicy danego pracodawcy (ubezpieczeni), którzy złożą oświadczenie o zamiarze objęcia ochroną. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest życie i zdrowie pracowników i ewentualnie członków ich rodziny. W ramach jednej umowy ubezpieczenia mogą być wyodrębnione różne warianty ochrony. Składka dla każdego ubezpieczonego w grupowym ubezpieczeniu na życie jest co do zasady ustalona w tej samej wysokości niezależnie od wieku i stażu pracy w danym zakładzie pracy. W przypadku, gdy umowa przewiduje kilka wariantów, różniących się zakresem ochrony składka jest zróżnicowana.

Umowa pracowniczego ubezpieczenia grupowego

Umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na życie to tzw. umowa zawierana na cudzy rachunek (regulowanej w art. 808 kc). Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialnym za zapłatę składki jest pracodawca. W praktyce składka może być finansowana w całości przez pracodawcę, w całości przez pracownika lub częściowo przez pracodawcę i pracownika. W przypadku finansowania składki ze środków pracownika wyraża on zgodę na potrącenie jej z wynagrodzenia.

Status ubezpieczonego w pracowniczym ubezpieczeniu grupowym

W ubezpieczeniu grupowym pracownicy nie są stroną umowy, oni jedynie przystępują do zawartej przez pracodawcę z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia. Pracownik w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy może przystąpić jak i wystąpić z umowy w dowolnym czasie na warunkach określonych w umowie i nie ma to wpływu na zwartą umowę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik, ponieważ traci status pracownika nie może być dalej ubezpieczonym, co oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej w ramach tej umowy. Pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie są bardzo atrakcyjne dla ubezpieczonych, w szczególności ze względu na szeroki zakres ochrony (kilkanaście rodzajów wypadków ubezpieczeniowych dotyczących nie tylko ubezpieczonego ale również jego najbliższych – współmałżonka i dzieci) oraz relatywnie niską wysokość składki ubezpieczeniowej. W związku z zainteresowaniem kontunuowaniem ochrony na takich samych lub zbliżonych warunkach dla takich osób ubezpieczyciele przygotowali specjalną ofertę tzw. indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Indywidualna kontynuacja pracowniczego ubezpieczenia grupowego

Na polskim rynku zakłady ubezpieczeń powszechnie oferują ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia grupowego możliwość kontynuowania zawartej umowy ubezpieczenia po ustaniu stosunku prawnego łączącego go z dotychczasowym ubezpieczającym np. stosunku pracy pracownika (ubezpieczonego) z pracodawcą (ubezpieczającym) określaną jako indywidualna kontynuacja ubezpieczenia. Instytucja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia nie jest uregulowana przepisami prawa. Ubezpieczyciele definiują ją w odrębnych ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku skorzystania z prawa indywidualnej kontynuacji dotychczasowy ubezpieczony zawiera z zakładem ubezpieczeń nową umowę ubezpieczenia i staje się jej stroną, nie jest już objęty ochroną w ramach umowy grupowej.

Warunki zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia musi być określone w warunkach umowy ubezpieczenia grupowego. Nie każda umowa pracowniczego ubezpieczenia grupowego przewiduje takie uprawnienie. W ogólnych warunkach ubezpieczenia są określone warunki, zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji.

Z reguły o zawarcie umowy indywidualnej kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie mogą się ubiegać następujące grupy pracowników:

  • pracownicy, którzy rezygnują z pracy i przechodzą na emeryturę (ewentualnie odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu grupowym wygasła z powodu osiągnięcia wieku określonego warunkami ubezpieczenia grupowego),
  • pracownicy, w przypadku których ustał stosunek pracy lub stosunek zlecenia,
  • korzystają z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego,
  • odbywają służbę wojskową,
  • pracownicy pracodawcy, z którym wygasła umowa ubezpieczenia grupowego.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji również osobom bliskim ubezpieczonego w umowie grupowej.

Ubezpieczeni muszą spełnić jeszcze dodatkowe warunki. Z reguły zakłady ubezpieczeń przewidują określony termin, w którym ubezpieczony może złożyć wniosek o zawarcie umowy indywidualnej kontynuacji np. w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym. Uprawnienie do zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji przysługuje z reguły ubezpieczonym, którzy spełniają wymóg objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowej przez określony okres czasu od 1 miesiąca do 12 kolejnych miesięcy (ten okres nie musi przypadać w okresie objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy zawartej z jednym zakładem ubezpieczeń, ale może być uwzględniony również okres ubezpieczenia w ramach poprzedniej umowy). Umowa może być zawarta na czas nieokreślony jak i na okres 1 roku i automatycznie przedłużana na następne okresy.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach indywidualnej kontynuacji

Zakłady ubezpieczeń mogą zaproponować różny zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy indywidualnej kontynuacji. Mogą zawierać umowę indywidualnej kontynuacji na tych samych warunkach dotyczących wysokości składki jak i zakresu świadczeń ubezpieczeniowych, ale mogą również zaproponować inne warunki umowy. Z reguły zakres ubezpieczenia tzn. katalog ryzyk ubezpieczeniowych objętych ochroną jest mniejszy niż w ubezpieczeniu grupowym przy zachowaniu wysokości dotychczasowej składki lub nawet jej podwyższeniu. Niższa może być również suma ubezpieczenia. Niektórzy ubezpieczyciele różnicują zakres ubezpieczenia zarówno w obszarze rodzajów ryzyk ubezpieczeniowych jak i wysokości sumy ubezpieczenia w zależności od czasu trwania ubezpieczenia i wieku ubezpieczonego. Ubezpieczyciele mogą oferować kilka wariantów indywidulanej kontynuacji.

Korzyści dla ubezpieczonego z zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji

Ubezpieczony ma prawo skorzystać z indywidualnej kontynuacji bez obowiązku wypełniania ankiety o stanie zdrowia bądź przeprowadzania badań medycznych, gdy zakres ochrony ubezpieczeniowej nie przekroczy poprzednio przysługującej w ramach umowy ubezpieczenia grupowego.

Prawo ubezpieczonego do indywidualnej kontynuacji ma na celu zapewnienie mu możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na dotychczasowych lub podobnych korzystnych warunkach w porównaniu z ubezpieczeniami indywidualnymi, wynikających zarówno z tego, że jest to kontynuacja umowy ubezpieczenia grupowego jak i z faktu, że wysokość składki nie jest podwyższana ze względu na wiek ubezpieczonego.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo