Wypowiedzenie podwójnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

5 marca 2020 r. kończyło mi się ubezpieczenie samochodu. Szukałam najatrakcyjniejszych dla mnie ofert i dzwoniłam z prośbą o wyliczenie składki. Niestety przez moją nieuwagę zawarłam ubezpieczenie samochodu przez telefon z firma Generali. Moja firma w której miałam ubezpieczenie Link 4 dała mi równie dobre warunki więc pomyślałam sobie,  że pozostanę w tej samej firmie i nie będę musiała wysyłać żadnych rezygnacji. Po miesiącu jak sprawdziłam moją skrzynkę pocztową okazało się ,że Generali prosi mnie o zapłatę składki . Złożyłam do nich reklamację, że nie wiedziałam, że się spóźniłam dwa dni ale to nie pomogło odpowiedz była odmowna. Rozmowa została odsłuchana a ja tam wyraziłam zgodę. Drugą rzeczą jaką zrobiłam po otrzymaniu odpowiedzi odmownej na reklamację było napisanie pism wypowiedzenia OC i AC takich wziętych ze strony Generali. Napisałam też pismo ręcznie z prośbą o anulowanie mojej polisy i mojej zgody na na dokładne wyliczenia kwoty za należny okres od momentu odstąpienia od polisy. Niestety dostałam odpowiedz, że firma też się nie zgadza. Co mam teraz zrobić? Nie chcę i nie mam pieniędzy aby opłacać dwie firmy. Z artykułów które czytałam wynika, że nie można mieć dwóch polis. Czy mogę powiedzieć że sprzedałam samochód, a firma mi zwróci pieniądze? Tylko która. I jeszcze jedno jeżeli mam zrobioną szkodę, a przestępca uciekł będę musiała skorzystać z AC to co wtedy. Wpadłam jak śliwka w kompot proszę o pomoc. 

Pytanie od: Beata


Nasz ekspert odpowiada

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zostało uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2214), zwaną dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepisy tej ustawy określają zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Jest on obowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Ile trwa umowa OC?

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy. Z powyższych regulacji wynika, że posiadacz pojazdu nie może rozwiązać umowy tego ubezpieczenia i nie zawrzeć nowej a tym samym pozostawać bez ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Przepis ten wprowadza zasadę zawarcia z mocy prawa następnej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Instytucja ta jest określana jako klauzula prolongacyjna. Ma ona na celu automatyczne zagwarantowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i zapewnienia wypłaty świadczeń osobom poszkodowanym w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. W przypadku braku ubezpieczenia sprawca szkody byłby zobowiązany pokrywać koszty tych świadczeń z własnych środków. W praktyce zastosowanie tej instytucji oprócz korzyści rodzi również wątpliwości.

W przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zamierza kontynuować umowy ubezpieczenia i chce ją zawrzeć z innym zakładem ubezpieczeń, powinien o swym zamiarze powiadomić dotychczasowy zakład ubezpieczeń nie później niż na dzień przed upływem okresu 12 miesięcy (a więc przedostatniego dnia obowiązywania kończącej się umowy). Gdyby ten dzień przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy w takiej sytuacji termin będzie upływał dnia następnego (sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Oświadczenie powinno być złożone na piśmie i wskazywać musi jednoznacznie, że nie chce on zawierać kolejnej umowy. Takie oświadczenie jest skutecznie złożone z chwilą, w której doszło do zakładu ubezpieczeń w sposób możliwy do zapoznania się z jego treścią. W sytuacji nadania przesyłką listową za chwilę jego złożenia uważana będzie data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Adresatem tego oświadczenia powinien być co do zasady zakład ubezpieczeń a nie agent ubezpieczeniowy.

W przypadku niezłożenia przez ubezpieczającego przedmiotowego oświadczenia bądź złożenia w terminie późniejszym niż dzień przed upływem okresu zawarcia umowy pojawiają się negatywne skutki dla ubezpieczającego jako strony umowy. W efekcie niezłożenia oświadczenia lub złożenia po upływie przewidzianego terminu ubezpieczający będzie związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z dotychczasowym zakładem ubezpieczeń, na warunkach obowiązujących w momencie przedłużenia umowy (w tym ubezpieczeniu ze względu na to, że treść stosunku ubezpieczenia została określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych podstawowe znaczenie będzie miała wysokość składki ubezpieczeniowej). Ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę instytucję klauzuli prolongacyjnej do zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym zakładem ubezpieczeń nie jest konieczne jakiekolwiek działanie stron, w tym w szczególności ubezpieczającego.

Obowiązek informacyjny zakładu ubezpieczeń przy wypowiedzeniu umowy OC

Ustawodawca z art. 28 ust. 1b ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zastrzegł, że nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Taka informacja może być wysyłana w formie pisemnej lub elektronicznej (jeśli przy zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci). Powinna ona zawierać takie elementy jak:

  • określenie wysokości składki ubezpieczeniowej, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kolejnej umowy przy zastosowaniu klauzuli prolongacyjnej,
  • pouczenie, że wysokość składki ubezpieczeniowej może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki oraz wskazanie tych okoliczności,
  • pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
  • pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz skutkach jego zaniechania. 

W przypadku późniejszego (już po wysłaniu informacji) wyjścia na jaw okoliczności mających wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń może dokonać jej odpowiedniego zwiększenia i wezwać do jej uiszczenia. Ustawodawca wprowadził przedmiotowy obowiązek informacyjny, aby zapobiegać podwójnemu (wielokrotnemu) ubezpieczeniu przez odpowiednio wczesne pouczenie ubezpieczającego o skutkach prawnych niezłożenia w przewidzianym prawem terminie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy.

Podwójne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Z tzw. podwójnym ubezpieczeniem mamy do czynienia w sytuacji doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego (z reguły występuje to w przypadku zakupu używanego samochodu – nabywca zawarł nową umowę i nie wypowiedział dotychczasowej zawartej przez zbywcę lub automatycznego zawarcia umowy na kolejny okres z dotychczasowym zakładem ubezpieczeń i zawarcia nowej z innym zakładem ubezpieczeń). Takie sytuacje mogą wystąpić również w przypadku, gdy wysłane oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia nie dotarło do zakładu ubezpieczeń lub było wadliwe np. nie zawierało wszystkich koniecznych elementów.

Ważne!
Ustawodawca w art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych uregulował również kwestię wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 (automatyczne zawarcie umowy ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych na kolejne 12 miesięcy). Przewidział on, że w takim przypadku umowa zawarta w tym trybie może zostać wypowiedziana przez ubezpieczającego na piśmie. Zgodnie z art. 33 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych taka umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zostanie rozwiązana z datą jej wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy w trybie art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń jest uprawniony do żądania zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W sytuacji gdyby ubezpieczający zapłacił składkę za cały okres ubezpieczenia z góry będzie on mógł domagać się zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku rozwiązania umowy w trybie art. 28a ust. 1 zakład ubezpieczeń jest uprawniony do żądania zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

W przypadku, gdyby zdarzenie wystąpiło w okresie udzielania ochrony przez oba zakłady ubezpieczeń poszkodowany nie może otrzymać odszkodowania od każdego z tych zakładów ubezpieczeń. Ma on jednak prawo do zwrócenia się z roszczeniami wobec dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń.

W przypadku zaistnienia podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w interesie ubezpieczającego jest jak najszybsze złożenie zakładowi ubezpieczeń oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Ustawodawca nie wprowadził w tym przypadku żadnego terminu, co oznacza, że ubezpieczający może to zrobić w każdym czasie. Im szybciej zostanie rozwiązana umowa tym będzie się to wiązało z niższymi kosztami dla ubezpieczającego, ponieważ wysokość składki której może żądać zakład ubezpieczeń jest wprost proporcjonalna do okresu udzielania przez niego ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający może złożyć wypowiedzenie na druku opracowanym przez zakład ubezpieczeń, z którym ma zawarta umowę a do której odnosić się ma wypowiedzenie. Może również sam sfomułować takie oświadczenie woli. Powinno ono zawierać następujące elementy: nazwę i adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, imię i nazwisko posiadacza pojazdu, dane kontaktowe posiadacza pojazdu (adres, numer telefonu i e-mail), numer rejestracyjny auta, markę i model auta, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia, podstawę prawną, czyli konkretny przepis ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w tym przypadku art. 28a.

4.7
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.