Jakie konsekwencje ma wpisanie danych do BIK?

Czy po wpisaniu danych do BIK następują jakieś konsekwencje?

Pytanie od: agnihora


Nasz ekspert odpowiada

Dane zgromadzone w Biurze informacji kredytowej tworzą historię kredytową. Kiedy Klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę, instytucja finansowa spraw­dza histo­rię kredy­to­wą w BIK aby zwery­fi­ko­wać czy Klient już wcze­śniej korzy­sta­ł z kredy­tów lub poży­czek i czy spła­cił je termi­no­wo. Jest to jeden z elemen­tów oceny zdol­no­ści kredy­to­wej.

Wpis do BIK a ocena zdolności kredytowej

Jeśli instytucja finansowa udzie­liła Klientowi kredy­tu lub pożyczki, od tego momen­tu infor­ma­cje w jaki sposób je spła­ca będą regu­lar­nie prze­ka­zy­wa­ne do BIK. Dane o termi­no­wo­ści spłat są prze­ka­zywa­ne do BIK nie rzadziej niż raz w miesią­cu. Nale­ży zwró­cić uwagę, że do BIK regu­lar­nie trafia­ją wszyst­kie dane, bez wzglę­du na kwotę i termi­no­wość spłat. Tak więc histo­ria może zawie­rać zarów­no dane pozy­tyw­ne jak i nega­tyw­ne.

Histo­ria kredy­to­wa to nie tylko infor­ma­cje doty­czą­ce spła­ca­nych kredy­tów To również infor­ma­cje dotyczą­ce:

  • zakupów na raty
  • debetów na koncie
  • kart kredytowych
  • poręczonych kredytów

Dobra histo­ria może się przy­dać kiedy Klient kolej­ny raz pomyśli o pożyczaniu. Warto więc dopilnować, aby te infor­ma­cje pozo­sta­ły w BIK bo dobra histo­ria procen­tu­je. Aby jednak informacja mogła praco­wać na korzyść Klienta należy wyra­zić zgodę na prze­twa­rza­nie danych po spła­cie zobo­wią­za­nia.

Jeśli w przeszłości Klientowi zdarza­ły się opóź­nie­nia w regu­lo­wa­niu rat kredy­tu, debe­tu czy pożyczki powy­żej 60 dni, infor­ma­cja o tym pozo­sta­nie w BIK widocz­na dla banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych przez 5 lat od momen­tu zamknię­cia tego zobo­wią­za­nia. Nie ozna­cza to, że przez te 5 lat Klient nie będzie mógł korzy­stać z innych produk­tów kredy­to­wych, ale może zostać poproszony o dodatko­we infor­ma­cje i wyja­śnie­nia, a warun­ki na jakich otrzy­ma finansowanie mogą wiązać się z wyższy­mi kosz­ta­mi.

Dobra histo­ria spra­wia, że już na star­cie Klient instytucji finansowej jest na lepszej pozy­cji negocjacyjnej.

2.6
/ 5
(liczba głosów: 
14
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo