Jakie konsekwencje ma wpisanie danych do BIK?

Czy po wpisaniu danych do BIK następują jakieś konsekwencje?

Pytanie od: agnihora


Nasz ekspert odpowiada

Dane zgromadzone w Biurze informacji kredytowej tworzą historię kredytową. Kiedy Klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę, instytucja finansowa spraw­dza histo­rię kredy­to­wą w BIK aby zwery­fi­ko­wać czy Klient już wcze­śniej korzy­sta­ł z kredy­tów lub poży­czek i czy spła­cił je termi­no­wo. Jest to jeden z elemen­tów oceny zdol­no­ści kredy­to­wej.

Wpis do BIK a ocena zdolności kredytowej

Jeśli instytucja finansowa udzie­liła Klientowi kredy­tu lub pożyczki, od tego momen­tu infor­ma­cje w jaki sposób je spła­ca będą regu­lar­nie prze­ka­zy­wa­ne do BIK. Dane o termi­no­wo­ści spłat są prze­ka­zywa­ne do BIK nie rzadziej niż raz w miesią­cu. Nale­ży zwró­cić uwagę, że do BIK regu­lar­nie trafia­ją wszyst­kie dane, bez wzglę­du na kwotę i termi­no­wość spłat. Tak więc histo­ria może zawie­rać zarów­no dane pozy­tyw­ne jak i nega­tyw­ne.

Histo­ria kredy­to­wa to nie tylko infor­ma­cje doty­czą­ce spła­ca­nych kredy­tów To również infor­ma­cje dotyczą­ce:

  • zakupów na raty
  • debetów na koncie
  • kart kredytowych
  • poręczonych kredytów

Dobra histo­ria może się przy­dać kiedy Klient kolej­ny raz pomyśli o pożyczaniu. Warto więc dopilnować, aby te infor­ma­cje pozo­sta­ły w BIK bo dobra histo­ria procen­tu­je. Aby jednak informacja mogła praco­wać na korzyść Klienta należy wyra­zić zgodę na prze­twa­rza­nie danych po spła­cie zobo­wią­za­nia.

Jeśli w przeszłości Klientowi zdarza­ły się opóź­nie­nia w regu­lo­wa­niu rat kredy­tu, debe­tu czy pożyczki powy­żej 60 dni, infor­ma­cja o tym pozo­sta­nie w BIK widocz­na dla banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych przez 5 lat od momen­tu zamknię­cia tego zobo­wią­za­nia. Nie ozna­cza to, że przez te 5 lat Klient nie będzie mógł korzy­stać z innych produk­tów kredy­to­wych, ale może zostać poproszony o dodatko­we infor­ma­cje i wyja­śnie­nia, a warun­ki na jakich otrzy­ma finansowanie mogą wiązać się z wyższy­mi kosz­ta­mi.

Dobra histo­ria spra­wia, że już na star­cie Klient instytucji finansowej jest na lepszej pozy­cji negocjacyjnej.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo