Czy sprzedawca musi wydać gwarancję?

Kupiłam komputer, ale w domu okazało się, że sprzedawca nie załączył gwarancji. Czy mógł tego nie zrobić? Czy brak gwarancji oznacza, że nie mogę reklamować towaru jeśli okaże się wadliwy?

Pytanie od: Eliza


Nasz ekspert odpowiada

Gwarancja jest umową, do której będziemy stosowali przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.), dalej k.c. Zgodnie z tymi przepisami sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdzić zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń (art. 5773 k.c.). Należy tu zwrócić uwagę, że sprzedawca jedynie realizuje obowiązek wydania karty gwarancyjnej – obowiązek ten nie będzie istniał, jeżeli gwarancja na produkt nie została udzielona.

Gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym, co oznacza, że na żadnym podmiocie nie spoczywa obowiązek udzielenia gwarancji. Zwyczajowo jednak, w przypadku droższej elektroniki, gwarancja się pojawia. Nie zawsze ma ona postać dokumentu. Gwarancja jest oświadczeniem, w którym gwarant zobowiązuje się do pewnych świadczeń na rzecz kupującego w razie wystąpienia wady. Podkreślenia wymaga fakt, że gwarant może w dość dowolny sposób kształtować zakres swojego zobowiązania.

Forma gwarancji

Jeżeli gwarancja została udzielona w inny sposób niż w postaci dokumentu, zgodnie z przepisem art. 5772 k.c. uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). Trwałym nośnikiem jest – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019, poz. 134) - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem jest np. dokument w postaci pisemnej, e-mail, sms czy zapis na dysku CD.

Co należy zrobić w razie stwierdzenia braku gwarancji?

Przede wszystkim należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ustalić, czy gwarancja w ogóle istnieje. Taką informację można zwykle otrzymać też u producenta. Dość często to od niego pochodzi gwarancja.

Jeżeli dokument gwarancyjny nie został wydany, należy tego zażądać. Brak dokumentów związanych z rzeczą sprzedaną należy uznać za wadę rzeczy. To z kolei może rodzić powstanie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Wreszcie, jeżeli gwarancji nie ma, to właśnie na podstawie rękojmi można dochodzić ewentualnych roszczeń w razie stwierdzenia wady. Sprzedawca – zgodnie z przepisem art. 568 § 1 k.c. - odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter bezwzględny i istnieje niezależnie od woli sprzedawcy.

2.8
/ 5
(liczba głosów: 
12
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo