Odwołanie imprezy turystycznej a potrącenie kosztów ubezpieczenia od rezygnacji

Czy organizator imprezy turystycznej, który rozwiązał ze mną (ze względu na sytuację z COVID-19) umowę o udział w imprezie turystycznej ma prawo z opłaconej (na poczet rezerwacji imprezy turystycznej przy wyborze opcji zwrotu środków w terminie 180 dni) zaliczki potrącić w całości koszt składki z tytułu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji? W tym miejscu należy doprecyzować, iż organizator imprezy turystycznej jest jednocześnie Ubezpieczającym, działającym w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela, zaś umowa o udział w imprezie turystycznej dotyczy całości (umowa zawiera zestaw usług objęty jednym zobowiązaniem organizatora turystyki i występuje w całkowitej cenie imprezy turystycznej, która nie jest rozdzielona na pojedyncze usługi, występuje jako pakiet jednej umowy - numer certyfikatu polisy ubezpieczeniowej jest jednocześnie numerem rezerwacji). Dodatkowo impreza turystyczna miała odbyć się w okresie 27.07.2020 r. – 11.08.2020 r. , a została odwołana przez organizatora w dniu 29.04.2020 r. (prawie 3 miesiące przed imprezą turystyczną), z kolei przedmiotowe ubezpieczenie dotyczy kosztów Wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia Wyjazdu [impreza turystyczna została odwołana, poprzez co usługa nie zostanie wykonana i nie ma co podlegać ochronie ubezpieczeniowej, zajście przewidzianego w niej zdarzenia (pozostał okres 3-mcy + odwołano wyjazd, zatem nie ma czego skracać) stało się niemożliwe].

Pytanie od: Łukasz


Nasz ekspert odpowiada

Ubezpieczenie na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.) – dalej ustawa - w art. 40 ust. 1 pkt 9 nakazuje organizatorowi udzielenie informacji o możliwości skorzystania z takiego ubezpieczenia. Jednocześnie ustawa nie reguluje szerzej warunków takiego ubezpieczenia, pozostawiając zasady zawierania i wykonywania takich umów zasadom ogólnym (Kodeks cywilny, art. 805 i nast.).

Sama ustawa w art. 47 ust. 1 przyznaje podróżnemu prawo do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Zastrzega jednak w kolejnych postanowieniach prawo dla organizatora, zgodnie z którym może on obciążyć podróżnego opłatą za taką rezygnację. Wysokość opłaty nie może być dowolna, a ustawa ustala przesłanki jej kalkulowania. Niemniej jednak ryzyko zdarzenia, w którym rezygnacja może okazać się konieczna istnieje, a opłata w przypadku rezygnacji tuż przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może być wysoka. Na taką właśnie okoliczność zalecane jest wykupienie ubezpieczenia.

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności odwołania imprezy turystycznej

W sytuacji wybuchu epidemii mamy jednak do czynienia z jeszcze innym mechanizmem. Podróżny może odstąpić z tego powodu od umowy, zaś organizator może ją rozwiązać. W obu przypadkach powodem są „nieuniknione i nadzwyczajnych okoliczności”.

W omawianej sprawie to organizator rozwiązał umowę, za podstawę przyjmując art. 47 ust. 5 pkt ustawy. Z kolei ubezpieczenie było wliczone w całkowitą cenę imprezy turystycznej, zaś organizator był ubezpieczającym.

Konstrukcja umowy ubezpieczeniowej

Tu należy wyjaśnić szczególną konstrukcję umowy ubezpieczenia. Występują w niej ubezpieczyciel, ubezpieczający i ubezpieczony. Na podstawie art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Z kolei obowiązkiem ubezpieczającego jest zapłacenie składki.

Ubezpieczonym jest podmiot, na rzecz którego ma być spełnione świadczenie w razie wypadku, czyli zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (por. art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego). Tym samym ubezpieczającym i ubezpieczonym nie musi być ten sam podmiot. Tu mamy sytuację, gdy to organizator zawarł umowę ubezpieczenia, opłacił składkę, a jako ubezpieczonego wskazał konsumenta. Konsument nie jest więc stroną umowy, która ma wpływ na jej wypowiedzenie czy możliwość odzyskania składki. Korzysta z tej umowy tylko w razie zdarzenia wskazanego w warunkach umowy.

Skoro składka została pobrana w ramach umowy o imprezę turystyczną, rozwiązanie jej przez organizatora powoduje skutki wskazane w art. 47 ust. 6 ustawy: organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Ponieważ podstawą rozwiązania umowy był art. 47 ust. 5 ustawy (nie mógł zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności), zastosowanie będzie miała dodatkowo regulacja szczególna, przedłużająca skuteczność rozwiązania umowy o 180 dni. Jest to ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Art. 31h tej regulacji stanowi, że w przypadku gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., zastosowanie znajdzie art. 15k. Tenże artykuł przewiduje, że (…) rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej (…), które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

O ile więc organizator nie może dokonać potrącenia ze zwracanej kwoty, o tyle teoretycznie przysługuje mu prawo do powtrzymania się z zapłatą już teraz.

Należy w tym miejscu dodać, że Komisja Europejska kwestionuje legalność tej szczególnej regulacji w związku brzmieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Polska ustawa o imprezach turystycznych stanowi implementację tej dyrektywy i jakiekolwiek modyfikacje poza dopuszczalne odstępstwa nie są możliwe, choć Polski Rząd podkreśla, że przesunięcie skutku rozwiązania czy odstąpienia nie narusza dyrektywy.

Jakkolwiek twierdzenie to jest krytykowane, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), nie można powoływać się na dyrektywę (na jej bezpośredni skutek) wobec organizatora turystyki (por. np. wyrok TSUE C‑91/92 w sprawie Paola Faccini Dori).

Podsumowując, najprawdopodobniej należy poczekać do daty upływu terminu przewidzianego na zapłatę pełnej kwoty, a następnie wezwać do zapłaty brakującej części. Wcześniej, wobec dotychczasowych oświadczeń organizatora może poprosić o pomoc Oddział Federacji Konsumentów lub inną instytucję zajmującą się ochroną praw konsumenta. Podjęta w takim przypadku interwencja może spowodować zmianę stanowiska przedsiębiorcy.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo